วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889001 ถึง 889100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 889001 ถึง 889100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889001 ถึง 889100 (Eight hundred eighty nine thousand and one to Eight hundred eighty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
889001 Eight hundred eighty nine thousand and oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
889002 Eight hundred eighty nine thousand and twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
889003 Eight hundred eighty nine thousand and threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
889004 Eight hundred eighty nine thousand and fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
889005 Eight hundred eighty nine thousand and fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
889006 Eight hundred eighty nine thousand and sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก
889007 Eight hundred eighty nine thousand and sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
889008 Eight hundred eighty nine thousand and eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
889009 Eight hundred eighty nine thousand and nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
889010 Eight hundred eighty nine thousand and tenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
889011 Eight hundred eighty nine thousand and elevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
889012 Eight hundred eighty nine thousand and twelveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
889013 Eight hundred eighty nine thousand and thirteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
889014 Eight hundred eighty nine thousand and fourteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
889015 Eight hundred eighty nine thousand and fifteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
889016 Eight hundred eighty nine thousand and sixteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
889017 Eight hundred eighty nine thousand and seventeenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
889018 Eight hundred eighty nine thousand and eighteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
889019 Eight hundred eighty nine thousand and nineteenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
889020 Eight hundred eighty nine thousand and twentyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
889021 Eight hundred eighty nine thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
889022 Eight hundred eighty nine thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
889023 Eight hundred eighty nine thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
889024 Eight hundred eighty nine thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
889025 Eight hundred eighty nine thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
889026 Eight hundred eighty nine thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
889027 Eight hundred eighty nine thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
889028 Eight hundred eighty nine thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
889029 Eight hundred eighty nine thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
889030 Eight hundred eighty nine thousand and thirtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
889031 Eight hundred eighty nine thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
889032 Eight hundred eighty nine thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
889033 Eight hundred eighty nine thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
889034 Eight hundred eighty nine thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
889035 Eight hundred eighty nine thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
889036 Eight hundred eighty nine thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
889037 Eight hundred eighty nine thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
889038 Eight hundred eighty nine thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
889039 Eight hundred eighty nine thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
889040 Eight hundred eighty nine thousand and fortyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
889041 Eight hundred eighty nine thousand and forty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
889042 Eight hundred eighty nine thousand and forty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
889043 Eight hundred eighty nine thousand and forty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
889044 Eight hundred eighty nine thousand and forty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
889045 Eight hundred eighty nine thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
889046 Eight hundred eighty nine thousand and forty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
889047 Eight hundred eighty nine thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
889048 Eight hundred eighty nine thousand and forty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
889049 Eight hundred eighty nine thousand and forty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
889050 Eight hundred eighty nine thousand and fiftyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
889051 Eight hundred eighty nine thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
889052 Eight hundred eighty nine thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
889053 Eight hundred eighty nine thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
889054 Eight hundred eighty nine thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
889055 Eight hundred eighty nine thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
889056 Eight hundred eighty nine thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
889057 Eight hundred eighty nine thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
889058 Eight hundred eighty nine thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
889059 Eight hundred eighty nine thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
889060 Eight hundred eighty nine thousand and sixtyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
889061 Eight hundred eighty nine thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
889062 Eight hundred eighty nine thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
889063 Eight hundred eighty nine thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
889064 Eight hundred eighty nine thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
889065 Eight hundred eighty nine thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
889066 Eight hundred eighty nine thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
889067 Eight hundred eighty nine thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
889068 Eight hundred eighty nine thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
889069 Eight hundred eighty nine thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
889070 Eight hundred eighty nine thousand and seventyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
889071 Eight hundred eighty nine thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
889072 Eight hundred eighty nine thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
889073 Eight hundred eighty nine thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
889074 Eight hundred eighty nine thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
889075 Eight hundred eighty nine thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
889076 Eight hundred eighty nine thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
889077 Eight hundred eighty nine thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
889078 Eight hundred eighty nine thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
889079 Eight hundred eighty nine thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
889080 Eight hundred eighty nine thousand and eightyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
889081 Eight hundred eighty nine thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
889082 Eight hundred eighty nine thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
889083 Eight hundred eighty nine thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
889084 Eight hundred eighty nine thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
889085 Eight hundred eighty nine thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
889086 Eight hundred eighty nine thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
889087 Eight hundred eighty nine thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
889088 Eight hundred eighty nine thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
889089 Eight hundred eighty nine thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
889090 Eight hundred eighty nine thousand and ninetyเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
889091 Eight hundred eighty nine thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
889092 Eight hundred eighty nine thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
889093 Eight hundred eighty nine thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
889094 Eight hundred eighty nine thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
889095 Eight hundred eighty nine thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
889096 Eight hundred eighty nine thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
889097 Eight hundred eighty nine thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
889098 Eight hundred eighty nine thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
889099 Eight hundred eighty nine thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
889100 Eight hundred eighty nine thousand one hundredเอท ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 889001 ถึง 889100 (Eight hundred eighty nine thousand and one to Eight hundred eighty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 889101-889200, 889201-889300, 889301-889400, 889401-889500, 889501-889600, 889601-889700, 889701-889800, 889801-889900, 889901-890000, 890001-890100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 888901-889000, 888801-888900, 888701-888800, 888601-888700, 888501-888600, 888401-888500, 888301-888400, 888201-888300, 888101-888200, 888001-888100