วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 888801 ถึง 888900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 888801 ถึง 888900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 888801 ถึง 888900 (Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Eight hundred eighty eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
888801 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
888802 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
888803 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
888804 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
888805 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
888806 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
888807 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
888808 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
888809 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
888810 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
888811 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
888812 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
888813 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
888814 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
888815 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
888816 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
888817 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
888818 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
888819 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
888820 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
888821 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
888822 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
888823 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
888824 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
888825 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
888826 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
888827 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
888828 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
888829 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
888830 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
888831 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
888832 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
888833 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
888834 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
888835 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
888836 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
888837 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
888838 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
888839 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
888840 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
888841 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
888842 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
888843 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
888844 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
888845 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
888846 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
888847 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
888848 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
888849 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
888850 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
888851 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
888852 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
888853 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
888854 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
888855 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
888856 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
888857 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
888858 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
888859 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
888860 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
888861 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
888862 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
888863 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
888864 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
888865 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
888866 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
888867 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
888868 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
888869 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
888870 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
888871 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
888872 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
888873 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
888874 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
888875 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
888876 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
888877 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
888878 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
888879 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
888880 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
888881 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
888882 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
888883 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
888884 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
888885 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
888886 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
888887 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
888888 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
888889 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
888890 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
888891 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
888892 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
888893 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
888894 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
888895 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
888896 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
888897 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
888898 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
888899 Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
888900 Eight hundred eighty eight thousand nine hundredเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 888801 ถึง 888900 (Eight hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Eight hundred eighty eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 888901-889000, 889001-889100, 889101-889200, 889201-889300, 889301-889400, 889401-889500, 889501-889600, 889601-889700, 889701-889800, 889801-889900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 888701-888800, 888601-888700, 888501-888600, 888401-888500, 888301-888400, 888201-888300, 888101-888200, 888001-888100, 887901-888000, 887801-887900