วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 888701 ถึง 888800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 888701 ถึง 888800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 888701 ถึง 888800 (Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and one to Eight hundred eighty eight thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
888701 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
888702 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
888703 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
888704 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
888705 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
888706 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
888707 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
888708 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
888709 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
888710 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and tenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
888711 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and elevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
888712 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twelveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
888713 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
888714 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
888715 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
888716 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
888717 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
888718 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
888719 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
888720 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twentyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
888721 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
888722 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
888723 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
888724 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
888725 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
888726 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
888727 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
888728 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
888729 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
888730 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
888731 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
888732 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
888733 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
888734 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
888735 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
888736 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
888737 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
888738 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
888739 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
888740 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fortyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
888741 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
888742 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
888743 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
888744 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
888745 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
888746 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
888747 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
888748 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
888749 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
888750 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
888751 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
888752 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
888753 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
888754 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
888755 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
888756 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
888757 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
888758 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
888759 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
888760 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
888761 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
888762 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
888763 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
888764 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
888765 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
888766 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
888767 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
888768 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
888769 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
888770 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
888771 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
888772 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
888773 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
888774 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
888775 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
888776 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
888777 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
888778 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
888779 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
888780 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eightyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
888781 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
888782 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
888783 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
888784 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
888785 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
888786 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
888787 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
888788 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
888789 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
888790 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
888791 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
888792 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
888793 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
888794 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
888795 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
888796 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
888797 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
888798 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
888799 Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
888800 Eight hundred eighty eight thousand eight hundredเอท ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แปด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 888701 ถึง 888800 (Eight hundred eighty eight thousand seven hundred and one to Eight hundred eighty eight thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 888801-888900, 888901-889000, 889001-889100, 889101-889200, 889201-889300, 889301-889400, 889401-889500, 889501-889600, 889601-889700, 889701-889800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 888601-888700, 888501-888600, 888401-888500, 888301-888400, 888201-888300, 888101-888200, 888001-888100, 887901-888000, 887801-887900, 887701-887800