วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8801 ถึง 8900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8801 ถึง 8900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8801 ถึง 8900 (Eight thousand eight hundred and one to Eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8801 Eight thousand eight hundred and oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
8802 Eight thousand eight hundred and twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
8803 Eight thousand eight hundred and threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
8804 Eight thousand eight hundred and fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
8805 Eight thousand eight hundred and fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
8806 Eight thousand eight hundred and sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
8807 Eight thousand eight hundred and sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
8808 Eight thousand eight hundred and eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
8809 Eight thousand eight hundred and nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
8810 Eight thousand eight hundred and tenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
8811 Eight thousand eight hundred and elevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8812 Eight thousand eight hundred and twelveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
8813 Eight thousand eight hundred and thirteenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
8814 Eight thousand eight hundred and fourteenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
8815 Eight thousand eight hundred and fifteenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
8816 Eight thousand eight hundred and sixteenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
8817 Eight thousand eight hundred and seventeenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8818 Eight thousand eight hundred and eighteenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
8819 Eight thousand eight hundred and nineteenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
8820 Eight thousand eight hundred and twentyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
8821 Eight thousand eight hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8822 Eight thousand eight hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8823 Eight thousand eight hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8824 Eight thousand eight hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8825 Eight thousand eight hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8826 Eight thousand eight hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8827 Eight thousand eight hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8828 Eight thousand eight hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8829 Eight thousand eight hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8830 Eight thousand eight hundred and thirtyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
8831 Eight thousand eight hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8832 Eight thousand eight hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8833 Eight thousand eight hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8834 Eight thousand eight hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8835 Eight thousand eight hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8836 Eight thousand eight hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8837 Eight thousand eight hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8838 Eight thousand eight hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8839 Eight thousand eight hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8840 Eight thousand eight hundred and fortyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
8841 Eight thousand eight hundred and forty oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8842 Eight thousand eight hundred and forty twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8843 Eight thousand eight hundred and forty threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8844 Eight thousand eight hundred and forty fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8845 Eight thousand eight hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8846 Eight thousand eight hundred and forty sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8847 Eight thousand eight hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8848 Eight thousand eight hundred and forty eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8849 Eight thousand eight hundred and forty nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8850 Eight thousand eight hundred and fiftyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
8851 Eight thousand eight hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8852 Eight thousand eight hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8853 Eight thousand eight hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8854 Eight thousand eight hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8855 Eight thousand eight hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8856 Eight thousand eight hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8857 Eight thousand eight hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8858 Eight thousand eight hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8859 Eight thousand eight hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8860 Eight thousand eight hundred and sixtyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
8861 Eight thousand eight hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8862 Eight thousand eight hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8863 Eight thousand eight hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8864 Eight thousand eight hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8865 Eight thousand eight hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8866 Eight thousand eight hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
8867 Eight thousand eight hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8868 Eight thousand eight hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8869 Eight thousand eight hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8870 Eight thousand eight hundred and seventyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8871 Eight thousand eight hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8872 Eight thousand eight hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8873 Eight thousand eight hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8874 Eight thousand eight hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8875 Eight thousand eight hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8876 Eight thousand eight hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8877 Eight thousand eight hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8878 Eight thousand eight hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8879 Eight thousand eight hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8880 Eight thousand eight hundred and eightyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
8881 Eight thousand eight hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8882 Eight thousand eight hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8883 Eight thousand eight hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8884 Eight thousand eight hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8885 Eight thousand eight hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8886 Eight thousand eight hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8887 Eight thousand eight hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8888 Eight thousand eight hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8889 Eight thousand eight hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8890 Eight thousand eight hundred and ninetyเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
8891 Eight thousand eight hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8892 Eight thousand eight hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8893 Eight thousand eight hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8894 Eight thousand eight hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8895 Eight thousand eight hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8896 Eight thousand eight hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8897 Eight thousand eight hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8898 Eight thousand eight hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8899 Eight thousand eight hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8900 Eight thousand nine hundredเอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8801 ถึง 8900 (Eight thousand eight hundred and one to Eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900