วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8701 ถึง 8800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8701 ถึง 8800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8701 ถึง 8800 (Eight thousand seven hundred and one to Eight thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8701 Eight thousand seven hundred and oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
8702 Eight thousand seven hundred and twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
8703 Eight thousand seven hundred and threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
8704 Eight thousand seven hundred and fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
8705 Eight thousand seven hundred and fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
8706 Eight thousand seven hundred and sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
8707 Eight thousand seven hundred and sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
8708 Eight thousand seven hundred and eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
8709 Eight thousand seven hundred and nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
8710 Eight thousand seven hundred and tenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
8711 Eight thousand seven hundred and elevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8712 Eight thousand seven hundred and twelveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
8713 Eight thousand seven hundred and thirteenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
8714 Eight thousand seven hundred and fourteenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
8715 Eight thousand seven hundred and fifteenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
8716 Eight thousand seven hundred and sixteenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
8717 Eight thousand seven hundred and seventeenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8718 Eight thousand seven hundred and eighteenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
8719 Eight thousand seven hundred and nineteenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
8720 Eight thousand seven hundred and twentyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
8721 Eight thousand seven hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8722 Eight thousand seven hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8723 Eight thousand seven hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8724 Eight thousand seven hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8725 Eight thousand seven hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8726 Eight thousand seven hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8727 Eight thousand seven hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8728 Eight thousand seven hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8729 Eight thousand seven hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8730 Eight thousand seven hundred and thirtyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
8731 Eight thousand seven hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8732 Eight thousand seven hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8733 Eight thousand seven hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8734 Eight thousand seven hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8735 Eight thousand seven hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8736 Eight thousand seven hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8737 Eight thousand seven hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8738 Eight thousand seven hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8739 Eight thousand seven hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8740 Eight thousand seven hundred and fortyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
8741 Eight thousand seven hundred and forty oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8742 Eight thousand seven hundred and forty twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8743 Eight thousand seven hundred and forty threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8744 Eight thousand seven hundred and forty fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8745 Eight thousand seven hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8746 Eight thousand seven hundred and forty sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8747 Eight thousand seven hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8748 Eight thousand seven hundred and forty eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8749 Eight thousand seven hundred and forty nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8750 Eight thousand seven hundred and fiftyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
8751 Eight thousand seven hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8752 Eight thousand seven hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8753 Eight thousand seven hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8754 Eight thousand seven hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8755 Eight thousand seven hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8756 Eight thousand seven hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8757 Eight thousand seven hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8758 Eight thousand seven hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8759 Eight thousand seven hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8760 Eight thousand seven hundred and sixtyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
8761 Eight thousand seven hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8762 Eight thousand seven hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8763 Eight thousand seven hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8764 Eight thousand seven hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8765 Eight thousand seven hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8766 Eight thousand seven hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
8767 Eight thousand seven hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8768 Eight thousand seven hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8769 Eight thousand seven hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8770 Eight thousand seven hundred and seventyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8771 Eight thousand seven hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8772 Eight thousand seven hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8773 Eight thousand seven hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8774 Eight thousand seven hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8775 Eight thousand seven hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8776 Eight thousand seven hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8777 Eight thousand seven hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8778 Eight thousand seven hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8779 Eight thousand seven hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8780 Eight thousand seven hundred and eightyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
8781 Eight thousand seven hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8782 Eight thousand seven hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8783 Eight thousand seven hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8784 Eight thousand seven hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8785 Eight thousand seven hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8786 Eight thousand seven hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8787 Eight thousand seven hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8788 Eight thousand seven hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8789 Eight thousand seven hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8790 Eight thousand seven hundred and ninetyเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
8791 Eight thousand seven hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8792 Eight thousand seven hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8793 Eight thousand seven hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8794 Eight thousand seven hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8795 Eight thousand seven hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8796 Eight thousand seven hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8797 Eight thousand seven hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8798 Eight thousand seven hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8799 Eight thousand seven hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8800 Eight thousand eight hundredเอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แปด​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8701 ถึง 8800 (Eight thousand seven hundred and one to Eight thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800