วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8601 ถึง 8700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8601 ถึง 8700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8601 ถึง 8700 (Eight thousand six hundred and one to Eight thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8601 Eight thousand six hundred and oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
8602 Eight thousand six hundred and twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
8603 Eight thousand six hundred and threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
8604 Eight thousand six hundred and fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
8605 Eight thousand six hundred and fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
8606 Eight thousand six hundred and sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
8607 Eight thousand six hundred and sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
8608 Eight thousand six hundred and eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
8609 Eight thousand six hundred and nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
8610 Eight thousand six hundred and tenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
8611 Eight thousand six hundred and elevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8612 Eight thousand six hundred and twelveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
8613 Eight thousand six hundred and thirteenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
8614 Eight thousand six hundred and fourteenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
8615 Eight thousand six hundred and fifteenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
8616 Eight thousand six hundred and sixteenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
8617 Eight thousand six hundred and seventeenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8618 Eight thousand six hundred and eighteenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
8619 Eight thousand six hundred and nineteenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
8620 Eight thousand six hundred and twentyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
8621 Eight thousand six hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8622 Eight thousand six hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8623 Eight thousand six hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8624 Eight thousand six hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8625 Eight thousand six hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8626 Eight thousand six hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8627 Eight thousand six hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8628 Eight thousand six hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8629 Eight thousand six hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8630 Eight thousand six hundred and thirtyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
8631 Eight thousand six hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8632 Eight thousand six hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8633 Eight thousand six hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8634 Eight thousand six hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8635 Eight thousand six hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8636 Eight thousand six hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8637 Eight thousand six hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8638 Eight thousand six hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8639 Eight thousand six hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8640 Eight thousand six hundred and fortyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
8641 Eight thousand six hundred and forty oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8642 Eight thousand six hundred and forty twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8643 Eight thousand six hundred and forty threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8644 Eight thousand six hundred and forty fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8645 Eight thousand six hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8646 Eight thousand six hundred and forty sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8647 Eight thousand six hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8648 Eight thousand six hundred and forty eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8649 Eight thousand six hundred and forty nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8650 Eight thousand six hundred and fiftyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
8651 Eight thousand six hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8652 Eight thousand six hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8653 Eight thousand six hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8654 Eight thousand six hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8655 Eight thousand six hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8656 Eight thousand six hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8657 Eight thousand six hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8658 Eight thousand six hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8659 Eight thousand six hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8660 Eight thousand six hundred and sixtyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
8661 Eight thousand six hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8662 Eight thousand six hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8663 Eight thousand six hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8664 Eight thousand six hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8665 Eight thousand six hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8666 Eight thousand six hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
8667 Eight thousand six hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8668 Eight thousand six hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8669 Eight thousand six hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8670 Eight thousand six hundred and seventyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8671 Eight thousand six hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8672 Eight thousand six hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8673 Eight thousand six hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8674 Eight thousand six hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8675 Eight thousand six hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8676 Eight thousand six hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8677 Eight thousand six hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8678 Eight thousand six hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8679 Eight thousand six hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8680 Eight thousand six hundred and eightyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
8681 Eight thousand six hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8682 Eight thousand six hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8683 Eight thousand six hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8684 Eight thousand six hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8685 Eight thousand six hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8686 Eight thousand six hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8687 Eight thousand six hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8688 Eight thousand six hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8689 Eight thousand six hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8690 Eight thousand six hundred and ninetyเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
8691 Eight thousand six hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8692 Eight thousand six hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8693 Eight thousand six hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8694 Eight thousand six hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8695 Eight thousand six hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8696 Eight thousand six hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8697 Eight thousand six hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8698 Eight thousand six hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8699 Eight thousand six hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8700 Eight thousand seven hundredเอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8601 ถึง 8700 (Eight thousand six hundred and one to Eight thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600, 9601-9700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8501-8600, 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700