วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8501 ถึง 8600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8501 ถึง 8600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8501 ถึง 8600 (Eight thousand five hundred and one to Eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8501 Eight thousand five hundred and oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
8502 Eight thousand five hundred and twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
8503 Eight thousand five hundred and threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
8504 Eight thousand five hundred and fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
8505 Eight thousand five hundred and fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
8506 Eight thousand five hundred and sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
8507 Eight thousand five hundred and sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
8508 Eight thousand five hundred and eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
8509 Eight thousand five hundred and nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
8510 Eight thousand five hundred and tenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
8511 Eight thousand five hundred and elevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8512 Eight thousand five hundred and twelveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
8513 Eight thousand five hundred and thirteenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
8514 Eight thousand five hundred and fourteenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
8515 Eight thousand five hundred and fifteenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
8516 Eight thousand five hundred and sixteenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
8517 Eight thousand five hundred and seventeenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8518 Eight thousand five hundred and eighteenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
8519 Eight thousand five hundred and nineteenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
8520 Eight thousand five hundred and twentyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
8521 Eight thousand five hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8522 Eight thousand five hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8523 Eight thousand five hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8524 Eight thousand five hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8525 Eight thousand five hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8526 Eight thousand five hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8527 Eight thousand five hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8528 Eight thousand five hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8529 Eight thousand five hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8530 Eight thousand five hundred and thirtyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
8531 Eight thousand five hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8532 Eight thousand five hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8533 Eight thousand five hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8534 Eight thousand five hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8535 Eight thousand five hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8536 Eight thousand five hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8537 Eight thousand five hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8538 Eight thousand five hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8539 Eight thousand five hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8540 Eight thousand five hundred and fortyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
8541 Eight thousand five hundred and forty oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8542 Eight thousand five hundred and forty twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8543 Eight thousand five hundred and forty threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8544 Eight thousand five hundred and forty fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8545 Eight thousand five hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8546 Eight thousand five hundred and forty sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8547 Eight thousand five hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8548 Eight thousand five hundred and forty eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8549 Eight thousand five hundred and forty nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8550 Eight thousand five hundred and fiftyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
8551 Eight thousand five hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8552 Eight thousand five hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8553 Eight thousand five hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8554 Eight thousand five hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8555 Eight thousand five hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8556 Eight thousand five hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8557 Eight thousand five hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8558 Eight thousand five hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8559 Eight thousand five hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8560 Eight thousand five hundred and sixtyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
8561 Eight thousand five hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8562 Eight thousand five hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8563 Eight thousand five hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8564 Eight thousand five hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8565 Eight thousand five hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8566 Eight thousand five hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
8567 Eight thousand five hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8568 Eight thousand five hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8569 Eight thousand five hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8570 Eight thousand five hundred and seventyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8571 Eight thousand five hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8572 Eight thousand five hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8573 Eight thousand five hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8574 Eight thousand five hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8575 Eight thousand five hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8576 Eight thousand five hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8577 Eight thousand five hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8578 Eight thousand five hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8579 Eight thousand five hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8580 Eight thousand five hundred and eightyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
8581 Eight thousand five hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8582 Eight thousand five hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8583 Eight thousand five hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8584 Eight thousand five hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8585 Eight thousand five hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8586 Eight thousand five hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8587 Eight thousand five hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8588 Eight thousand five hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8589 Eight thousand five hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8590 Eight thousand five hundred and ninetyเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
8591 Eight thousand five hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8592 Eight thousand five hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8593 Eight thousand five hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8594 Eight thousand five hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8595 Eight thousand five hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8596 Eight thousand five hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8597 Eight thousand five hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8598 Eight thousand five hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8599 Eight thousand five hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8600 Eight thousand six hundredเอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8501 ถึง 8600 (Eight thousand five hundred and one to Eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500, 9501-9600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8401-8500, 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600