วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8401 ถึง 8500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8401 ถึง 8500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8401 ถึง 8500 (Eight thousand four hundred and one to Eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8401 Eight thousand four hundred and oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
8402 Eight thousand four hundred and twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
8403 Eight thousand four hundred and threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
8404 Eight thousand four hundred and fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
8405 Eight thousand four hundred and fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
8406 Eight thousand four hundred and sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
8407 Eight thousand four hundred and sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
8408 Eight thousand four hundred and eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
8409 Eight thousand four hundred and nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
8410 Eight thousand four hundred and tenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
8411 Eight thousand four hundred and elevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8412 Eight thousand four hundred and twelveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
8413 Eight thousand four hundred and thirteenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
8414 Eight thousand four hundred and fourteenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
8415 Eight thousand four hundred and fifteenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
8416 Eight thousand four hundred and sixteenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
8417 Eight thousand four hundred and seventeenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8418 Eight thousand four hundred and eighteenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
8419 Eight thousand four hundred and nineteenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
8420 Eight thousand four hundred and twentyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
8421 Eight thousand four hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8422 Eight thousand four hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8423 Eight thousand four hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8424 Eight thousand four hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8425 Eight thousand four hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8426 Eight thousand four hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8427 Eight thousand four hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8428 Eight thousand four hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8429 Eight thousand four hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8430 Eight thousand four hundred and thirtyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
8431 Eight thousand four hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8432 Eight thousand four hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8433 Eight thousand four hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8434 Eight thousand four hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8435 Eight thousand four hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8436 Eight thousand four hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8437 Eight thousand four hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8438 Eight thousand four hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8439 Eight thousand four hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8440 Eight thousand four hundred and fortyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
8441 Eight thousand four hundred and forty oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8442 Eight thousand four hundred and forty twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8443 Eight thousand four hundred and forty threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8444 Eight thousand four hundred and forty fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8445 Eight thousand four hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8446 Eight thousand four hundred and forty sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8447 Eight thousand four hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8448 Eight thousand four hundred and forty eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8449 Eight thousand four hundred and forty nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8450 Eight thousand four hundred and fiftyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
8451 Eight thousand four hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8452 Eight thousand four hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8453 Eight thousand four hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8454 Eight thousand four hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8455 Eight thousand four hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8456 Eight thousand four hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8457 Eight thousand four hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8458 Eight thousand four hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8459 Eight thousand four hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8460 Eight thousand four hundred and sixtyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
8461 Eight thousand four hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8462 Eight thousand four hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8463 Eight thousand four hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8464 Eight thousand four hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8465 Eight thousand four hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8466 Eight thousand four hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
8467 Eight thousand four hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8468 Eight thousand four hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8469 Eight thousand four hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8470 Eight thousand four hundred and seventyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8471 Eight thousand four hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8472 Eight thousand four hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8473 Eight thousand four hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8474 Eight thousand four hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8475 Eight thousand four hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8476 Eight thousand four hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8477 Eight thousand four hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8478 Eight thousand four hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8479 Eight thousand four hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8480 Eight thousand four hundred and eightyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
8481 Eight thousand four hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8482 Eight thousand four hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8483 Eight thousand four hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8484 Eight thousand four hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8485 Eight thousand four hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8486 Eight thousand four hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8487 Eight thousand four hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8488 Eight thousand four hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8489 Eight thousand four hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8490 Eight thousand four hundred and ninetyเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
8491 Eight thousand four hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8492 Eight thousand four hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8493 Eight thousand four hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8494 Eight thousand four hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8495 Eight thousand four hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8496 Eight thousand four hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8497 Eight thousand four hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8498 Eight thousand four hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8499 Eight thousand four hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8500 Eight thousand five hundredเอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8401 ถึง 8500 (Eight thousand four hundred and one to Eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400, 9401-9500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8301-8400, 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500