วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8301 ถึง 8400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8301 ถึง 8400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8301 ถึง 8400 (Eight thousand three hundred and one to Eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8301 Eight thousand three hundred and oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
8302 Eight thousand three hundred and twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
8303 Eight thousand three hundred and threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
8304 Eight thousand three hundred and fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
8305 Eight thousand three hundred and fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
8306 Eight thousand three hundred and sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
8307 Eight thousand three hundred and sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
8308 Eight thousand three hundred and eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
8309 Eight thousand three hundred and nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
8310 Eight thousand three hundred and tenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
8311 Eight thousand three hundred and elevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8312 Eight thousand three hundred and twelveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
8313 Eight thousand three hundred and thirteenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
8314 Eight thousand three hundred and fourteenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
8315 Eight thousand three hundred and fifteenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
8316 Eight thousand three hundred and sixteenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
8317 Eight thousand three hundred and seventeenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8318 Eight thousand three hundred and eighteenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
8319 Eight thousand three hundred and nineteenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
8320 Eight thousand three hundred and twentyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
8321 Eight thousand three hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8322 Eight thousand three hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8323 Eight thousand three hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8324 Eight thousand three hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8325 Eight thousand three hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8326 Eight thousand three hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8327 Eight thousand three hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8328 Eight thousand three hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8329 Eight thousand three hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8330 Eight thousand three hundred and thirtyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
8331 Eight thousand three hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8332 Eight thousand three hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8333 Eight thousand three hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8334 Eight thousand three hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8335 Eight thousand three hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8336 Eight thousand three hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8337 Eight thousand three hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8338 Eight thousand three hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8339 Eight thousand three hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8340 Eight thousand three hundred and fortyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
8341 Eight thousand three hundred and forty oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8342 Eight thousand three hundred and forty twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8343 Eight thousand three hundred and forty threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8344 Eight thousand three hundred and forty fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8345 Eight thousand three hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8346 Eight thousand three hundred and forty sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8347 Eight thousand three hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8348 Eight thousand three hundred and forty eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8349 Eight thousand three hundred and forty nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8350 Eight thousand three hundred and fiftyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
8351 Eight thousand three hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8352 Eight thousand three hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8353 Eight thousand three hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8354 Eight thousand three hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8355 Eight thousand three hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8356 Eight thousand three hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8357 Eight thousand three hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8358 Eight thousand three hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8359 Eight thousand three hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8360 Eight thousand three hundred and sixtyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
8361 Eight thousand three hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8362 Eight thousand three hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8363 Eight thousand three hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8364 Eight thousand three hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8365 Eight thousand three hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8366 Eight thousand three hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
8367 Eight thousand three hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8368 Eight thousand three hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8369 Eight thousand three hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8370 Eight thousand three hundred and seventyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8371 Eight thousand three hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8372 Eight thousand three hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8373 Eight thousand three hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8374 Eight thousand three hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8375 Eight thousand three hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8376 Eight thousand three hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8377 Eight thousand three hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8378 Eight thousand three hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8379 Eight thousand three hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8380 Eight thousand three hundred and eightyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
8381 Eight thousand three hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8382 Eight thousand three hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8383 Eight thousand three hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8384 Eight thousand three hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8385 Eight thousand three hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8386 Eight thousand three hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8387 Eight thousand three hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8388 Eight thousand three hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8389 Eight thousand three hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8390 Eight thousand three hundred and ninetyเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
8391 Eight thousand three hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8392 Eight thousand three hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8393 Eight thousand three hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8394 Eight thousand three hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8395 Eight thousand three hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8396 Eight thousand three hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8397 Eight thousand three hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8398 Eight thousand three hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8399 Eight thousand three hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8400 Eight thousand four hundredเอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8301 ถึง 8400 (Eight thousand three hundred and one to Eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300, 9301-9400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8201-8300, 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400