วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8201 ถึง 8300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8201 ถึง 8300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8201 ถึง 8300 (Eight thousand two hundred and one to Eight thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8201 Eight thousand two hundred and oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
8202 Eight thousand two hundred and twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
8203 Eight thousand two hundred and threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
8204 Eight thousand two hundred and fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
8205 Eight thousand two hundred and fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
8206 Eight thousand two hundred and sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
8207 Eight thousand two hundred and sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
8208 Eight thousand two hundred and eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
8209 Eight thousand two hundred and nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
8210 Eight thousand two hundred and tenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
8211 Eight thousand two hundred and elevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8212 Eight thousand two hundred and twelveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
8213 Eight thousand two hundred and thirteenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
8214 Eight thousand two hundred and fourteenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
8215 Eight thousand two hundred and fifteenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
8216 Eight thousand two hundred and sixteenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
8217 Eight thousand two hundred and seventeenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8218 Eight thousand two hundred and eighteenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
8219 Eight thousand two hundred and nineteenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
8220 Eight thousand two hundred and twentyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
8221 Eight thousand two hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8222 Eight thousand two hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8223 Eight thousand two hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8224 Eight thousand two hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8225 Eight thousand two hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8226 Eight thousand two hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8227 Eight thousand two hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8228 Eight thousand two hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8229 Eight thousand two hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8230 Eight thousand two hundred and thirtyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
8231 Eight thousand two hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8232 Eight thousand two hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8233 Eight thousand two hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8234 Eight thousand two hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8235 Eight thousand two hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8236 Eight thousand two hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8237 Eight thousand two hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8238 Eight thousand two hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8239 Eight thousand two hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8240 Eight thousand two hundred and fortyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
8241 Eight thousand two hundred and forty oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8242 Eight thousand two hundred and forty twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8243 Eight thousand two hundred and forty threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8244 Eight thousand two hundred and forty fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8245 Eight thousand two hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8246 Eight thousand two hundred and forty sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8247 Eight thousand two hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8248 Eight thousand two hundred and forty eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8249 Eight thousand two hundred and forty nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8250 Eight thousand two hundred and fiftyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
8251 Eight thousand two hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8252 Eight thousand two hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8253 Eight thousand two hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8254 Eight thousand two hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8255 Eight thousand two hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8256 Eight thousand two hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8257 Eight thousand two hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8258 Eight thousand two hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8259 Eight thousand two hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8260 Eight thousand two hundred and sixtyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
8261 Eight thousand two hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8262 Eight thousand two hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8263 Eight thousand two hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8264 Eight thousand two hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8265 Eight thousand two hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8266 Eight thousand two hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
8267 Eight thousand two hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8268 Eight thousand two hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8269 Eight thousand two hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8270 Eight thousand two hundred and seventyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8271 Eight thousand two hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8272 Eight thousand two hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8273 Eight thousand two hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8274 Eight thousand two hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8275 Eight thousand two hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8276 Eight thousand two hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8277 Eight thousand two hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8278 Eight thousand two hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8279 Eight thousand two hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8280 Eight thousand two hundred and eightyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
8281 Eight thousand two hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8282 Eight thousand two hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8283 Eight thousand two hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8284 Eight thousand two hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8285 Eight thousand two hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8286 Eight thousand two hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8287 Eight thousand two hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8288 Eight thousand two hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8289 Eight thousand two hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8290 Eight thousand two hundred and ninetyเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
8291 Eight thousand two hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8292 Eight thousand two hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8293 Eight thousand two hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8294 Eight thousand two hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8295 Eight thousand two hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8296 Eight thousand two hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8297 Eight thousand two hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8298 Eight thousand two hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8299 Eight thousand two hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8300 Eight thousand three hundredเอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8201 ถึง 8300 (Eight thousand two hundred and one to Eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200, 9201-9300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8101-8200, 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300