วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8101 ถึง 8200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8101 ถึง 8200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8101 ถึง 8200 (Eight thousand one hundred and one to Eight thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8101 Eight thousand one hundred and oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
8102 Eight thousand one hundred and twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
8103 Eight thousand one hundred and threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
8104 Eight thousand one hundred and fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
8105 Eight thousand one hundred and fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
8106 Eight thousand one hundred and sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
8107 Eight thousand one hundred and sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
8108 Eight thousand one hundred and eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
8109 Eight thousand one hundred and nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
8110 Eight thousand one hundred and tenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
8111 Eight thousand one hundred and elevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
8112 Eight thousand one hundred and twelveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
8113 Eight thousand one hundred and thirteenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
8114 Eight thousand one hundred and fourteenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
8115 Eight thousand one hundred and fifteenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
8116 Eight thousand one hundred and sixteenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
8117 Eight thousand one hundred and seventeenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
8118 Eight thousand one hundred and eighteenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
8119 Eight thousand one hundred and nineteenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
8120 Eight thousand one hundred and twentyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
8121 Eight thousand one hundred and twenty oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
8122 Eight thousand one hundred and twenty twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
8123 Eight thousand one hundred and twenty threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
8124 Eight thousand one hundred and twenty fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
8125 Eight thousand one hundred and twenty fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
8126 Eight thousand one hundred and twenty sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
8127 Eight thousand one hundred and twenty sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
8128 Eight thousand one hundred and twenty eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
8129 Eight thousand one hundred and twenty nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
8130 Eight thousand one hundred and thirtyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
8131 Eight thousand one hundred and thirty oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
8132 Eight thousand one hundred and thirty twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
8133 Eight thousand one hundred and thirty threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
8134 Eight thousand one hundred and thirty fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
8135 Eight thousand one hundred and thirty fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
8136 Eight thousand one hundred and thirty sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
8137 Eight thousand one hundred and thirty sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
8138 Eight thousand one hundred and thirty eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
8139 Eight thousand one hundred and thirty nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
8140 Eight thousand one hundred and fortyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
8141 Eight thousand one hundred and forty oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
8142 Eight thousand one hundred and forty twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
8143 Eight thousand one hundred and forty threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
8144 Eight thousand one hundred and forty fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
8145 Eight thousand one hundred and forty fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
8146 Eight thousand one hundred and forty sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
8147 Eight thousand one hundred and forty sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
8148 Eight thousand one hundred and forty eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
8149 Eight thousand one hundred and forty nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
8150 Eight thousand one hundred and fiftyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
8151 Eight thousand one hundred and fifty oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
8152 Eight thousand one hundred and fifty twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
8153 Eight thousand one hundred and fifty threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
8154 Eight thousand one hundred and fifty fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
8155 Eight thousand one hundred and fifty fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
8156 Eight thousand one hundred and fifty sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
8157 Eight thousand one hundred and fifty sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
8158 Eight thousand one hundred and fifty eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
8159 Eight thousand one hundred and fifty nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
8160 Eight thousand one hundred and sixtyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
8161 Eight thousand one hundred and sixty oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
8162 Eight thousand one hundred and sixty twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
8163 Eight thousand one hundred and sixty threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
8164 Eight thousand one hundred and sixty fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
8165 Eight thousand one hundred and sixty fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
8166 Eight thousand one hundred and sixty sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
8167 Eight thousand one hundred and sixty sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
8168 Eight thousand one hundred and sixty eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
8169 Eight thousand one hundred and sixty nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
8170 Eight thousand one hundred and seventyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
8171 Eight thousand one hundred and seventy oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8172 Eight thousand one hundred and seventy twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
8173 Eight thousand one hundred and seventy threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
8174 Eight thousand one hundred and seventy fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
8175 Eight thousand one hundred and seventy fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
8176 Eight thousand one hundred and seventy sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
8177 Eight thousand one hundred and seventy sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8178 Eight thousand one hundred and seventy eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
8179 Eight thousand one hundred and seventy nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
8180 Eight thousand one hundred and eightyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
8181 Eight thousand one hundred and eighty oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
8182 Eight thousand one hundred and eighty twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
8183 Eight thousand one hundred and eighty threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
8184 Eight thousand one hundred and eighty fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
8185 Eight thousand one hundred and eighty fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
8186 Eight thousand one hundred and eighty sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
8187 Eight thousand one hundred and eighty sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
8188 Eight thousand one hundred and eighty eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
8189 Eight thousand one hundred and eighty nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
8190 Eight thousand one hundred and ninetyเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
8191 Eight thousand one hundred and ninety oneเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
8192 Eight thousand one hundred and ninety twoเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
8193 Eight thousand one hundred and ninety threeเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
8194 Eight thousand one hundred and ninety fourเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
8195 Eight thousand one hundred and ninety fiveเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
8196 Eight thousand one hundred and ninety sixเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
8197 Eight thousand one hundred and ninety sevenเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
8198 Eight thousand one hundred and ninety eightเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
8199 Eight thousand one hundred and ninety nineเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
8200 Eight thousand two hundredเอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8101 ถึง 8200 (Eight thousand one hundred and one to Eight thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100, 9101-9200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 8001-8100, 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200