วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 805201 ถึง 805300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 805201 ถึง 805300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 805201 ถึง 805300 (Eight hundred five thousand two hundred and one to Eight hundred five thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
805201 Eight hundred five thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
805202 Eight hundred five thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
805203 Eight hundred five thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
805204 Eight hundred five thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
805205 Eight hundred five thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
805206 Eight hundred five thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
805207 Eight hundred five thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
805208 Eight hundred five thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
805209 Eight hundred five thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
805210 Eight hundred five thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
805211 Eight hundred five thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
805212 Eight hundred five thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
805213 Eight hundred five thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
805214 Eight hundred five thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
805215 Eight hundred five thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
805216 Eight hundred five thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
805217 Eight hundred five thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
805218 Eight hundred five thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
805219 Eight hundred five thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
805220 Eight hundred five thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
805221 Eight hundred five thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
805222 Eight hundred five thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
805223 Eight hundred five thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
805224 Eight hundred five thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
805225 Eight hundred five thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
805226 Eight hundred five thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
805227 Eight hundred five thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
805228 Eight hundred five thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
805229 Eight hundred five thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
805230 Eight hundred five thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
805231 Eight hundred five thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
805232 Eight hundred five thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
805233 Eight hundred five thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
805234 Eight hundred five thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
805235 Eight hundred five thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
805236 Eight hundred five thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
805237 Eight hundred five thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
805238 Eight hundred five thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
805239 Eight hundred five thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
805240 Eight hundred five thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
805241 Eight hundred five thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
805242 Eight hundred five thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
805243 Eight hundred five thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
805244 Eight hundred five thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
805245 Eight hundred five thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
805246 Eight hundred five thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
805247 Eight hundred five thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
805248 Eight hundred five thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
805249 Eight hundred five thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
805250 Eight hundred five thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
805251 Eight hundred five thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
805252 Eight hundred five thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
805253 Eight hundred five thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
805254 Eight hundred five thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
805255 Eight hundred five thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
805256 Eight hundred five thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
805257 Eight hundred five thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
805258 Eight hundred five thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
805259 Eight hundred five thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
805260 Eight hundred five thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
805261 Eight hundred five thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
805262 Eight hundred five thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
805263 Eight hundred five thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
805264 Eight hundred five thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
805265 Eight hundred five thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
805266 Eight hundred five thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
805267 Eight hundred five thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
805268 Eight hundred five thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
805269 Eight hundred five thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
805270 Eight hundred five thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
805271 Eight hundred five thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
805272 Eight hundred five thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
805273 Eight hundred five thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
805274 Eight hundred five thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
805275 Eight hundred five thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
805276 Eight hundred five thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
805277 Eight hundred five thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
805278 Eight hundred five thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
805279 Eight hundred five thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
805280 Eight hundred five thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
805281 Eight hundred five thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
805282 Eight hundred five thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
805283 Eight hundred five thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
805284 Eight hundred five thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
805285 Eight hundred five thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
805286 Eight hundred five thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
805287 Eight hundred five thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
805288 Eight hundred five thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
805289 Eight hundred five thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
805290 Eight hundred five thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
805291 Eight hundred five thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
805292 Eight hundred five thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
805293 Eight hundred five thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
805294 Eight hundred five thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
805295 Eight hundred five thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
805296 Eight hundred five thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
805297 Eight hundred five thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
805298 Eight hundred five thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
805299 Eight hundred five thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
805300 Eight hundred five thousand three hundredเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 805201 ถึง 805300 (Eight hundred five thousand two hundred and one to Eight hundred five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 805301-805400, 805401-805500, 805501-805600, 805601-805700, 805701-805800, 805801-805900, 805901-806000, 806001-806100, 806101-806200, 806201-806300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 805101-805200, 805001-805100, 804901-805000, 804801-804900, 804701-804800, 804601-804700, 804501-804600, 804401-804500, 804301-804400, 804201-804300