วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 805001 ถึง 805100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 805001 ถึง 805100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 805001 ถึง 805100 (Eight hundred five thousand and one to Eight hundred five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
805001 Eight hundred five thousand and oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง
805002 Eight hundred five thousand and twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สอง
805003 Eight hundred five thousand and threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม
805004 Eight hundred five thousand and fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่
805005 Eight hundred five thousand and fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า
805006 Eight hundred five thousand and sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หก
805007 Eight hundred five thousand and sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด
805008 Eight hundred five thousand and eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด
805009 Eight hundred five thousand and nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า
805010 Eight hundred five thousand and tenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ
805011 Eight hundred five thousand and elevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
805012 Eight hundred five thousand and twelveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​สอง
805013 Eight hundred five thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​สาม
805014 Eight hundred five thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​สี่
805015 Eight hundred five thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
805016 Eight hundred five thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​หก
805017 Eight hundred five thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
805018 Eight hundred five thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​แปด
805019 Eight hundred five thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
805020 Eight hundred five thousand and twentyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
805021 Eight hundred five thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
805022 Eight hundred five thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
805023 Eight hundred five thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
805024 Eight hundred five thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
805025 Eight hundred five thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
805026 Eight hundred five thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
805027 Eight hundred five thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
805028 Eight hundred five thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
805029 Eight hundred five thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
805030 Eight hundred five thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ
805031 Eight hundred five thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
805032 Eight hundred five thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
805033 Eight hundred five thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
805034 Eight hundred five thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
805035 Eight hundred five thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
805036 Eight hundred five thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
805037 Eight hundred five thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
805038 Eight hundred five thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
805039 Eight hundred five thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
805040 Eight hundred five thousand and fortyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ
805041 Eight hundred five thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
805042 Eight hundred five thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
805043 Eight hundred five thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
805044 Eight hundred five thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
805045 Eight hundred five thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
805046 Eight hundred five thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
805047 Eight hundred five thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
805048 Eight hundred five thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
805049 Eight hundred five thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
805050 Eight hundred five thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
805051 Eight hundred five thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
805052 Eight hundred five thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
805053 Eight hundred five thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
805054 Eight hundred five thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
805055 Eight hundred five thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
805056 Eight hundred five thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
805057 Eight hundred five thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
805058 Eight hundred five thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
805059 Eight hundred five thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
805060 Eight hundred five thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ
805061 Eight hundred five thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
805062 Eight hundred five thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
805063 Eight hundred five thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
805064 Eight hundred five thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
805065 Eight hundred five thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
805066 Eight hundred five thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
805067 Eight hundred five thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
805068 Eight hundred five thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
805069 Eight hundred five thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
805070 Eight hundred five thousand and seventyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
805071 Eight hundred five thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
805072 Eight hundred five thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
805073 Eight hundred five thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
805074 Eight hundred five thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
805075 Eight hundred five thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
805076 Eight hundred five thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
805077 Eight hundred five thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
805078 Eight hundred five thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
805079 Eight hundred five thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
805080 Eight hundred five thousand and eightyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ
805081 Eight hundred five thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
805082 Eight hundred five thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
805083 Eight hundred five thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
805084 Eight hundred five thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
805085 Eight hundred five thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
805086 Eight hundred five thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
805087 Eight hundred five thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
805088 Eight hundred five thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
805089 Eight hundred five thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
805090 Eight hundred five thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
805091 Eight hundred five thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
805092 Eight hundred five thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
805093 Eight hundred five thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
805094 Eight hundred five thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
805095 Eight hundred five thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
805096 Eight hundred five thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
805097 Eight hundred five thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
805098 Eight hundred five thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
805099 Eight hundred five thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
805100 Eight hundred five thousand one hundredเอท ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 805001 ถึง 805100 (Eight hundred five thousand and one to Eight hundred five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 805101-805200, 805201-805300, 805301-805400, 805401-805500, 805501-805600, 805601-805700, 805701-805800, 805801-805900, 805901-806000, 806001-806100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 804901-805000, 804801-804900, 804701-804800, 804601-804700, 804501-804600, 804401-804500, 804301-804400, 804201-804300, 804101-804200, 804001-804100