วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804701 ถึง 804800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804701 ถึง 804800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804701 ถึง 804800 (Eight hundred four thousand seven hundred and one to Eight hundred four thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
804701 Eight hundred four thousand seven hundred and oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
804702 Eight hundred four thousand seven hundred and twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
804703 Eight hundred four thousand seven hundred and threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
804704 Eight hundred four thousand seven hundred and fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
804705 Eight hundred four thousand seven hundred and fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
804706 Eight hundred four thousand seven hundred and sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
804707 Eight hundred four thousand seven hundred and sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
804708 Eight hundred four thousand seven hundred and eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
804709 Eight hundred four thousand seven hundred and nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
804710 Eight hundred four thousand seven hundred and tenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
804711 Eight hundred four thousand seven hundred and elevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
804712 Eight hundred four thousand seven hundred and twelveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
804713 Eight hundred four thousand seven hundred and thirteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
804714 Eight hundred four thousand seven hundred and fourteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
804715 Eight hundred four thousand seven hundred and fifteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
804716 Eight hundred four thousand seven hundred and sixteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
804717 Eight hundred four thousand seven hundred and seventeenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
804718 Eight hundred four thousand seven hundred and eighteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
804719 Eight hundred four thousand seven hundred and nineteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
804720 Eight hundred four thousand seven hundred and twentyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
804721 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
804722 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
804723 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
804724 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
804725 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
804726 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
804727 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
804728 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
804729 Eight hundred four thousand seven hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
804730 Eight hundred four thousand seven hundred and thirtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
804731 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
804732 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
804733 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
804734 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
804735 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
804736 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
804737 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
804738 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
804739 Eight hundred four thousand seven hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
804740 Eight hundred four thousand seven hundred and fortyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
804741 Eight hundred four thousand seven hundred and forty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
804742 Eight hundred four thousand seven hundred and forty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
804743 Eight hundred four thousand seven hundred and forty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
804744 Eight hundred four thousand seven hundred and forty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
804745 Eight hundred four thousand seven hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
804746 Eight hundred four thousand seven hundred and forty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
804747 Eight hundred four thousand seven hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
804748 Eight hundred four thousand seven hundred and forty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
804749 Eight hundred four thousand seven hundred and forty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
804750 Eight hundred four thousand seven hundred and fiftyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
804751 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
804752 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
804753 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
804754 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
804755 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
804756 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
804757 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
804758 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
804759 Eight hundred four thousand seven hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
804760 Eight hundred four thousand seven hundred and sixtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
804761 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
804762 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
804763 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
804764 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
804765 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
804766 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
804767 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
804768 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
804769 Eight hundred four thousand seven hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
804770 Eight hundred four thousand seven hundred and seventyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
804771 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
804772 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
804773 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
804774 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
804775 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
804776 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
804777 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
804778 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
804779 Eight hundred four thousand seven hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
804780 Eight hundred four thousand seven hundred and eightyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
804781 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
804782 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
804783 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
804784 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
804785 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
804786 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
804787 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
804788 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
804789 Eight hundred four thousand seven hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
804790 Eight hundred four thousand seven hundred and ninetyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
804791 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
804792 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
804793 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
804794 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
804795 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
804796 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
804797 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
804798 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
804799 Eight hundred four thousand seven hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
804800 Eight hundred four thousand eight hundredเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804701 ถึง 804800 (Eight hundred four thousand seven hundred and one to Eight hundred four thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804801-804900, 804901-805000, 805001-805100, 805101-805200, 805201-805300, 805301-805400, 805401-805500, 805501-805600, 805601-805700, 805701-805800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 804601-804700, 804501-804600, 804401-804500, 804301-804400, 804201-804300, 804101-804200, 804001-804100, 803901-804000, 803801-803900, 803701-803800