วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804501 ถึง 804600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804501 ถึง 804600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804501 ถึง 804600 (Eight hundred four thousand five hundred and one to Eight hundred four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
804501 Eight hundred four thousand five hundred and oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
804502 Eight hundred four thousand five hundred and twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
804503 Eight hundred four thousand five hundred and threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
804504 Eight hundred four thousand five hundred and fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
804505 Eight hundred four thousand five hundred and fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
804506 Eight hundred four thousand five hundred and sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
804507 Eight hundred four thousand five hundred and sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
804508 Eight hundred four thousand five hundred and eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
804509 Eight hundred four thousand five hundred and nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
804510 Eight hundred four thousand five hundred and tenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
804511 Eight hundred four thousand five hundred and elevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
804512 Eight hundred four thousand five hundred and twelveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
804513 Eight hundred four thousand five hundred and thirteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
804514 Eight hundred four thousand five hundred and fourteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
804515 Eight hundred four thousand five hundred and fifteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
804516 Eight hundred four thousand five hundred and sixteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
804517 Eight hundred four thousand five hundred and seventeenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
804518 Eight hundred four thousand five hundred and eighteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
804519 Eight hundred four thousand five hundred and nineteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
804520 Eight hundred four thousand five hundred and twentyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
804521 Eight hundred four thousand five hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
804522 Eight hundred four thousand five hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
804523 Eight hundred four thousand five hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
804524 Eight hundred four thousand five hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
804525 Eight hundred four thousand five hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
804526 Eight hundred four thousand five hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
804527 Eight hundred four thousand five hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
804528 Eight hundred four thousand five hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
804529 Eight hundred four thousand five hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
804530 Eight hundred four thousand five hundred and thirtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
804531 Eight hundred four thousand five hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
804532 Eight hundred four thousand five hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
804533 Eight hundred four thousand five hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
804534 Eight hundred four thousand five hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
804535 Eight hundred four thousand five hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
804536 Eight hundred four thousand five hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
804537 Eight hundred four thousand five hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
804538 Eight hundred four thousand five hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
804539 Eight hundred four thousand five hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
804540 Eight hundred four thousand five hundred and fortyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
804541 Eight hundred four thousand five hundred and forty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
804542 Eight hundred four thousand five hundred and forty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
804543 Eight hundred four thousand five hundred and forty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
804544 Eight hundred four thousand five hundred and forty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
804545 Eight hundred four thousand five hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
804546 Eight hundred four thousand five hundred and forty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
804547 Eight hundred four thousand five hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
804548 Eight hundred four thousand five hundred and forty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
804549 Eight hundred four thousand five hundred and forty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
804550 Eight hundred four thousand five hundred and fiftyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
804551 Eight hundred four thousand five hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
804552 Eight hundred four thousand five hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
804553 Eight hundred four thousand five hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
804554 Eight hundred four thousand five hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
804555 Eight hundred four thousand five hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
804556 Eight hundred four thousand five hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
804557 Eight hundred four thousand five hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
804558 Eight hundred four thousand five hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
804559 Eight hundred four thousand five hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
804560 Eight hundred four thousand five hundred and sixtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
804561 Eight hundred four thousand five hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
804562 Eight hundred four thousand five hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
804563 Eight hundred four thousand five hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
804564 Eight hundred four thousand five hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
804565 Eight hundred four thousand five hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
804566 Eight hundred four thousand five hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
804567 Eight hundred four thousand five hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
804568 Eight hundred four thousand five hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
804569 Eight hundred four thousand five hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
804570 Eight hundred four thousand five hundred and seventyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
804571 Eight hundred four thousand five hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
804572 Eight hundred four thousand five hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
804573 Eight hundred four thousand five hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
804574 Eight hundred four thousand five hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
804575 Eight hundred four thousand five hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
804576 Eight hundred four thousand five hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
804577 Eight hundred four thousand five hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
804578 Eight hundred four thousand five hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
804579 Eight hundred four thousand five hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
804580 Eight hundred four thousand five hundred and eightyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
804581 Eight hundred four thousand five hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
804582 Eight hundred four thousand five hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
804583 Eight hundred four thousand five hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
804584 Eight hundred four thousand five hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
804585 Eight hundred four thousand five hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
804586 Eight hundred four thousand five hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
804587 Eight hundred four thousand five hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
804588 Eight hundred four thousand five hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
804589 Eight hundred four thousand five hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
804590 Eight hundred four thousand five hundred and ninetyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
804591 Eight hundred four thousand five hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
804592 Eight hundred four thousand five hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
804593 Eight hundred four thousand five hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
804594 Eight hundred four thousand five hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
804595 Eight hundred four thousand five hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
804596 Eight hundred four thousand five hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
804597 Eight hundred four thousand five hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
804598 Eight hundred four thousand five hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
804599 Eight hundred four thousand five hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
804600 Eight hundred four thousand six hundredเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804501 ถึง 804600 (Eight hundred four thousand five hundred and one to Eight hundred four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804601-804700, 804701-804800, 804801-804900, 804901-805000, 805001-805100, 805101-805200, 805201-805300, 805301-805400, 805401-805500, 805501-805600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 804401-804500, 804301-804400, 804201-804300, 804101-804200, 804001-804100, 803901-804000, 803801-803900, 803701-803800, 803601-803700, 803501-803600