วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804401 ถึง 804500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804401 ถึง 804500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804401 ถึง 804500 (Eight hundred four thousand four hundred and one to Eight hundred four thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
804401 Eight hundred four thousand four hundred and oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
804402 Eight hundred four thousand four hundred and twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
804403 Eight hundred four thousand four hundred and threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
804404 Eight hundred four thousand four hundred and fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
804405 Eight hundred four thousand four hundred and fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
804406 Eight hundred four thousand four hundred and sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
804407 Eight hundred four thousand four hundred and sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
804408 Eight hundred four thousand four hundred and eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
804409 Eight hundred four thousand four hundred and nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
804410 Eight hundred four thousand four hundred and tenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
804411 Eight hundred four thousand four hundred and elevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
804412 Eight hundred four thousand four hundred and twelveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
804413 Eight hundred four thousand four hundred and thirteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
804414 Eight hundred four thousand four hundred and fourteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
804415 Eight hundred four thousand four hundred and fifteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
804416 Eight hundred four thousand four hundred and sixteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
804417 Eight hundred four thousand four hundred and seventeenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
804418 Eight hundred four thousand four hundred and eighteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
804419 Eight hundred four thousand four hundred and nineteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
804420 Eight hundred four thousand four hundred and twentyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
804421 Eight hundred four thousand four hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
804422 Eight hundred four thousand four hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
804423 Eight hundred four thousand four hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
804424 Eight hundred four thousand four hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
804425 Eight hundred four thousand four hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
804426 Eight hundred four thousand four hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
804427 Eight hundred four thousand four hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
804428 Eight hundred four thousand four hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
804429 Eight hundred four thousand four hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
804430 Eight hundred four thousand four hundred and thirtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
804431 Eight hundred four thousand four hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
804432 Eight hundred four thousand four hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
804433 Eight hundred four thousand four hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
804434 Eight hundred four thousand four hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
804435 Eight hundred four thousand four hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
804436 Eight hundred four thousand four hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
804437 Eight hundred four thousand four hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
804438 Eight hundred four thousand four hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
804439 Eight hundred four thousand four hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
804440 Eight hundred four thousand four hundred and fortyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
804441 Eight hundred four thousand four hundred and forty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
804442 Eight hundred four thousand four hundred and forty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
804443 Eight hundred four thousand four hundred and forty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
804444 Eight hundred four thousand four hundred and forty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
804445 Eight hundred four thousand four hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
804446 Eight hundred four thousand four hundred and forty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
804447 Eight hundred four thousand four hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
804448 Eight hundred four thousand four hundred and forty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
804449 Eight hundred four thousand four hundred and forty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
804450 Eight hundred four thousand four hundred and fiftyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
804451 Eight hundred four thousand four hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
804452 Eight hundred four thousand four hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
804453 Eight hundred four thousand four hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
804454 Eight hundred four thousand four hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
804455 Eight hundred four thousand four hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
804456 Eight hundred four thousand four hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
804457 Eight hundred four thousand four hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
804458 Eight hundred four thousand four hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
804459 Eight hundred four thousand four hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
804460 Eight hundred four thousand four hundred and sixtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
804461 Eight hundred four thousand four hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
804462 Eight hundred four thousand four hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
804463 Eight hundred four thousand four hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
804464 Eight hundred four thousand four hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
804465 Eight hundred four thousand four hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
804466 Eight hundred four thousand four hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
804467 Eight hundred four thousand four hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
804468 Eight hundred four thousand four hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
804469 Eight hundred four thousand four hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
804470 Eight hundred four thousand four hundred and seventyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
804471 Eight hundred four thousand four hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
804472 Eight hundred four thousand four hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
804473 Eight hundred four thousand four hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
804474 Eight hundred four thousand four hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
804475 Eight hundred four thousand four hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
804476 Eight hundred four thousand four hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
804477 Eight hundred four thousand four hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
804478 Eight hundred four thousand four hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
804479 Eight hundred four thousand four hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
804480 Eight hundred four thousand four hundred and eightyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
804481 Eight hundred four thousand four hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
804482 Eight hundred four thousand four hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
804483 Eight hundred four thousand four hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
804484 Eight hundred four thousand four hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
804485 Eight hundred four thousand four hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
804486 Eight hundred four thousand four hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
804487 Eight hundred four thousand four hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
804488 Eight hundred four thousand four hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
804489 Eight hundred four thousand four hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
804490 Eight hundred four thousand four hundred and ninetyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
804491 Eight hundred four thousand four hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
804492 Eight hundred four thousand four hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
804493 Eight hundred four thousand four hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
804494 Eight hundred four thousand four hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
804495 Eight hundred four thousand four hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
804496 Eight hundred four thousand four hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
804497 Eight hundred four thousand four hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
804498 Eight hundred four thousand four hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
804499 Eight hundred four thousand four hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
804500 Eight hundred four thousand five hundredเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804401 ถึง 804500 (Eight hundred four thousand four hundred and one to Eight hundred four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804501-804600, 804601-804700, 804701-804800, 804801-804900, 804901-805000, 805001-805100, 805101-805200, 805201-805300, 805301-805400, 805401-805500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 804301-804400, 804201-804300, 804101-804200, 804001-804100, 803901-804000, 803801-803900, 803701-803800, 803601-803700, 803501-803600, 803401-803500