วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804301 ถึง 804400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804301 ถึง 804400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804301 ถึง 804400 (Eight hundred four thousand three hundred and one to Eight hundred four thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
804301 Eight hundred four thousand three hundred and oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
804302 Eight hundred four thousand three hundred and twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สอง
804303 Eight hundred four thousand three hundred and threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม
804304 Eight hundred four thousand three hundred and fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่
804305 Eight hundred four thousand three hundred and fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
804306 Eight hundred four thousand three hundred and sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก
804307 Eight hundred four thousand three hundred and sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
804308 Eight hundred four thousand three hundred and eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด
804309 Eight hundred four thousand three hundred and nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
804310 Eight hundred four thousand three hundred and tenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
804311 Eight hundred four thousand three hundred and elevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
804312 Eight hundred four thousand three hundred and twelveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
804313 Eight hundred four thousand three hundred and thirteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
804314 Eight hundred four thousand three hundred and fourteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
804315 Eight hundred four thousand three hundred and fifteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
804316 Eight hundred four thousand three hundred and sixteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
804317 Eight hundred four thousand three hundred and seventeenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
804318 Eight hundred four thousand three hundred and eighteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
804319 Eight hundred four thousand three hundred and nineteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
804320 Eight hundred four thousand three hundred and twentyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
804321 Eight hundred four thousand three hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
804322 Eight hundred four thousand three hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
804323 Eight hundred four thousand three hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
804324 Eight hundred four thousand three hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
804325 Eight hundred four thousand three hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
804326 Eight hundred four thousand three hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
804327 Eight hundred four thousand three hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
804328 Eight hundred four thousand three hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
804329 Eight hundred four thousand three hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
804330 Eight hundred four thousand three hundred and thirtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
804331 Eight hundred four thousand three hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
804332 Eight hundred four thousand three hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
804333 Eight hundred four thousand three hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
804334 Eight hundred four thousand three hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
804335 Eight hundred four thousand three hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
804336 Eight hundred four thousand three hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
804337 Eight hundred four thousand three hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
804338 Eight hundred four thousand three hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
804339 Eight hundred four thousand three hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
804340 Eight hundred four thousand three hundred and fortyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
804341 Eight hundred four thousand three hundred and forty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
804342 Eight hundred four thousand three hundred and forty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
804343 Eight hundred four thousand three hundred and forty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
804344 Eight hundred four thousand three hundred and forty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
804345 Eight hundred four thousand three hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
804346 Eight hundred four thousand three hundred and forty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
804347 Eight hundred four thousand three hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
804348 Eight hundred four thousand three hundred and forty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
804349 Eight hundred four thousand three hundred and forty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
804350 Eight hundred four thousand three hundred and fiftyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
804351 Eight hundred four thousand three hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
804352 Eight hundred four thousand three hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
804353 Eight hundred four thousand three hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
804354 Eight hundred four thousand three hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
804355 Eight hundred four thousand three hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
804356 Eight hundred four thousand three hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
804357 Eight hundred four thousand three hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
804358 Eight hundred four thousand three hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
804359 Eight hundred four thousand three hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
804360 Eight hundred four thousand three hundred and sixtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
804361 Eight hundred four thousand three hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
804362 Eight hundred four thousand three hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
804363 Eight hundred four thousand three hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
804364 Eight hundred four thousand three hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
804365 Eight hundred four thousand three hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
804366 Eight hundred four thousand three hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
804367 Eight hundred four thousand three hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
804368 Eight hundred four thousand three hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
804369 Eight hundred four thousand three hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
804370 Eight hundred four thousand three hundred and seventyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
804371 Eight hundred four thousand three hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
804372 Eight hundred four thousand three hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
804373 Eight hundred four thousand three hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
804374 Eight hundred four thousand three hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
804375 Eight hundred four thousand three hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
804376 Eight hundred four thousand three hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
804377 Eight hundred four thousand three hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
804378 Eight hundred four thousand three hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
804379 Eight hundred four thousand three hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
804380 Eight hundred four thousand three hundred and eightyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
804381 Eight hundred four thousand three hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
804382 Eight hundred four thousand three hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
804383 Eight hundred four thousand three hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
804384 Eight hundred four thousand three hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
804385 Eight hundred four thousand three hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
804386 Eight hundred four thousand three hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
804387 Eight hundred four thousand three hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
804388 Eight hundred four thousand three hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
804389 Eight hundred four thousand three hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
804390 Eight hundred four thousand three hundred and ninetyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
804391 Eight hundred four thousand three hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
804392 Eight hundred four thousand three hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
804393 Eight hundred four thousand three hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
804394 Eight hundred four thousand three hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
804395 Eight hundred four thousand three hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
804396 Eight hundred four thousand three hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
804397 Eight hundred four thousand three hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
804398 Eight hundred four thousand three hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
804399 Eight hundred four thousand three hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
804400 Eight hundred four thousand four hundredเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804301 ถึง 804400 (Eight hundred four thousand three hundred and one to Eight hundred four thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804401-804500, 804501-804600, 804601-804700, 804701-804800, 804801-804900, 804901-805000, 805001-805100, 805101-805200, 805201-805300, 805301-805400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 804201-804300, 804101-804200, 804001-804100, 803901-804000, 803801-803900, 803701-803800, 803601-803700, 803501-803600, 803401-803500, 803301-803400