วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804201 ถึง 804300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804201 ถึง 804300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804201 ถึง 804300 (Eight hundred four thousand two hundred and one to Eight hundred four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
804201 Eight hundred four thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
804202 Eight hundred four thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
804203 Eight hundred four thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
804204 Eight hundred four thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
804205 Eight hundred four thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
804206 Eight hundred four thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
804207 Eight hundred four thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
804208 Eight hundred four thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
804209 Eight hundred four thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
804210 Eight hundred four thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
804211 Eight hundred four thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
804212 Eight hundred four thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
804213 Eight hundred four thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
804214 Eight hundred four thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
804215 Eight hundred four thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
804216 Eight hundred four thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
804217 Eight hundred four thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
804218 Eight hundred four thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
804219 Eight hundred four thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
804220 Eight hundred four thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
804221 Eight hundred four thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
804222 Eight hundred four thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
804223 Eight hundred four thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
804224 Eight hundred four thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
804225 Eight hundred four thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
804226 Eight hundred four thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
804227 Eight hundred four thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
804228 Eight hundred four thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
804229 Eight hundred four thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
804230 Eight hundred four thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
804231 Eight hundred four thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
804232 Eight hundred four thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
804233 Eight hundred four thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
804234 Eight hundred four thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
804235 Eight hundred four thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
804236 Eight hundred four thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
804237 Eight hundred four thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
804238 Eight hundred four thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
804239 Eight hundred four thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
804240 Eight hundred four thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
804241 Eight hundred four thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
804242 Eight hundred four thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
804243 Eight hundred four thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
804244 Eight hundred four thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
804245 Eight hundred four thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
804246 Eight hundred four thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
804247 Eight hundred four thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
804248 Eight hundred four thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
804249 Eight hundred four thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
804250 Eight hundred four thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
804251 Eight hundred four thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
804252 Eight hundred four thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
804253 Eight hundred four thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
804254 Eight hundred four thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
804255 Eight hundred four thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
804256 Eight hundred four thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
804257 Eight hundred four thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
804258 Eight hundred four thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
804259 Eight hundred four thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
804260 Eight hundred four thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
804261 Eight hundred four thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
804262 Eight hundred four thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
804263 Eight hundred four thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
804264 Eight hundred four thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
804265 Eight hundred four thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
804266 Eight hundred four thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
804267 Eight hundred four thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
804268 Eight hundred four thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
804269 Eight hundred four thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
804270 Eight hundred four thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
804271 Eight hundred four thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
804272 Eight hundred four thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
804273 Eight hundred four thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
804274 Eight hundred four thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
804275 Eight hundred four thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
804276 Eight hundred four thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
804277 Eight hundred four thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
804278 Eight hundred four thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
804279 Eight hundred four thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
804280 Eight hundred four thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
804281 Eight hundred four thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
804282 Eight hundred four thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
804283 Eight hundred four thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
804284 Eight hundred four thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
804285 Eight hundred four thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
804286 Eight hundred four thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
804287 Eight hundred four thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
804288 Eight hundred four thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
804289 Eight hundred four thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
804290 Eight hundred four thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
804291 Eight hundred four thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
804292 Eight hundred four thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
804293 Eight hundred four thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
804294 Eight hundred four thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
804295 Eight hundred four thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
804296 Eight hundred four thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
804297 Eight hundred four thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
804298 Eight hundred four thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
804299 Eight hundred four thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
804300 Eight hundred four thousand three hundredเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804201 ถึง 804300 (Eight hundred four thousand two hundred and one to Eight hundred four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804301-804400, 804401-804500, 804501-804600, 804601-804700, 804701-804800, 804801-804900, 804901-805000, 805001-805100, 805101-805200, 805201-805300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 804101-804200, 804001-804100, 803901-804000, 803801-803900, 803701-803800, 803601-803700, 803501-803600, 803401-803500, 803301-803400, 803201-803300