วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804101 ถึง 804200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804101 ถึง 804200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804101 ถึง 804200 (Eight hundred four thousand one hundred and one to Eight hundred four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
804101 Eight hundred four thousand one hundred and oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
804102 Eight hundred four thousand one hundred and twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
804103 Eight hundred four thousand one hundred and threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
804104 Eight hundred four thousand one hundred and fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
804105 Eight hundred four thousand one hundred and fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
804106 Eight hundred four thousand one hundred and sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
804107 Eight hundred four thousand one hundred and sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
804108 Eight hundred four thousand one hundred and eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
804109 Eight hundred four thousand one hundred and nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
804110 Eight hundred four thousand one hundred and tenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
804111 Eight hundred four thousand one hundred and elevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
804112 Eight hundred four thousand one hundred and twelveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
804113 Eight hundred four thousand one hundred and thirteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
804114 Eight hundred four thousand one hundred and fourteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
804115 Eight hundred four thousand one hundred and fifteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
804116 Eight hundred four thousand one hundred and sixteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
804117 Eight hundred four thousand one hundred and seventeenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
804118 Eight hundred four thousand one hundred and eighteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
804119 Eight hundred four thousand one hundred and nineteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
804120 Eight hundred four thousand one hundred and twentyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
804121 Eight hundred four thousand one hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
804122 Eight hundred four thousand one hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
804123 Eight hundred four thousand one hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
804124 Eight hundred four thousand one hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
804125 Eight hundred four thousand one hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
804126 Eight hundred four thousand one hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
804127 Eight hundred four thousand one hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
804128 Eight hundred four thousand one hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
804129 Eight hundred four thousand one hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
804130 Eight hundred four thousand one hundred and thirtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
804131 Eight hundred four thousand one hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
804132 Eight hundred four thousand one hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
804133 Eight hundred four thousand one hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
804134 Eight hundred four thousand one hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
804135 Eight hundred four thousand one hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
804136 Eight hundred four thousand one hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
804137 Eight hundred four thousand one hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
804138 Eight hundred four thousand one hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
804139 Eight hundred four thousand one hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
804140 Eight hundred four thousand one hundred and fortyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
804141 Eight hundred four thousand one hundred and forty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
804142 Eight hundred four thousand one hundred and forty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
804143 Eight hundred four thousand one hundred and forty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
804144 Eight hundred four thousand one hundred and forty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
804145 Eight hundred four thousand one hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
804146 Eight hundred four thousand one hundred and forty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
804147 Eight hundred four thousand one hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
804148 Eight hundred four thousand one hundred and forty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
804149 Eight hundred four thousand one hundred and forty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
804150 Eight hundred four thousand one hundred and fiftyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
804151 Eight hundred four thousand one hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
804152 Eight hundred four thousand one hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
804153 Eight hundred four thousand one hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
804154 Eight hundred four thousand one hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
804155 Eight hundred four thousand one hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
804156 Eight hundred four thousand one hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
804157 Eight hundred four thousand one hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
804158 Eight hundred four thousand one hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
804159 Eight hundred four thousand one hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
804160 Eight hundred four thousand one hundred and sixtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
804161 Eight hundred four thousand one hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
804162 Eight hundred four thousand one hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
804163 Eight hundred four thousand one hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
804164 Eight hundred four thousand one hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
804165 Eight hundred four thousand one hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
804166 Eight hundred four thousand one hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
804167 Eight hundred four thousand one hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
804168 Eight hundred four thousand one hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
804169 Eight hundred four thousand one hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
804170 Eight hundred four thousand one hundred and seventyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
804171 Eight hundred four thousand one hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
804172 Eight hundred four thousand one hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
804173 Eight hundred four thousand one hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
804174 Eight hundred four thousand one hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
804175 Eight hundred four thousand one hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
804176 Eight hundred four thousand one hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
804177 Eight hundred four thousand one hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
804178 Eight hundred four thousand one hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
804179 Eight hundred four thousand one hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
804180 Eight hundred four thousand one hundred and eightyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
804181 Eight hundred four thousand one hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
804182 Eight hundred four thousand one hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
804183 Eight hundred four thousand one hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
804184 Eight hundred four thousand one hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
804185 Eight hundred four thousand one hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
804186 Eight hundred four thousand one hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
804187 Eight hundred four thousand one hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
804188 Eight hundred four thousand one hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
804189 Eight hundred four thousand one hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
804190 Eight hundred four thousand one hundred and ninetyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
804191 Eight hundred four thousand one hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
804192 Eight hundred four thousand one hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
804193 Eight hundred four thousand one hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
804194 Eight hundred four thousand one hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
804195 Eight hundred four thousand one hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
804196 Eight hundred four thousand one hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
804197 Eight hundred four thousand one hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
804198 Eight hundred four thousand one hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
804199 Eight hundred four thousand one hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
804200 Eight hundred four thousand two hundredเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804101 ถึง 804200 (Eight hundred four thousand one hundred and one to Eight hundred four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804201-804300, 804301-804400, 804401-804500, 804501-804600, 804601-804700, 804701-804800, 804801-804900, 804901-805000, 805001-805100, 805101-805200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 804001-804100, 803901-804000, 803801-803900, 803701-803800, 803601-803700, 803501-803600, 803401-803500, 803301-803400, 803201-803300, 803101-803200