วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804001 ถึง 804100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 804001 ถึง 804100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804001 ถึง 804100 (Eight hundred four thousand and one to Eight hundred four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
804001 Eight hundred four thousand and oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง
804002 Eight hundred four thousand and twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สอง
804003 Eight hundred four thousand and threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม
804004 Eight hundred four thousand and fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่
804005 Eight hundred four thousand and fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า
804006 Eight hundred four thousand and sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หก
804007 Eight hundred four thousand and sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด
804008 Eight hundred four thousand and eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​พัน​แปด
804009 Eight hundred four thousand and nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า
804010 Eight hundred four thousand and tenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ
804011 Eight hundred four thousand and elevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
804012 Eight hundred four thousand and twelveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​สอง
804013 Eight hundred four thousand and thirteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​สาม
804014 Eight hundred four thousand and fourteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​สี่
804015 Eight hundred four thousand and fifteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​ห้า
804016 Eight hundred four thousand and sixteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​หก
804017 Eight hundred four thousand and seventeenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
804018 Eight hundred four thousand and eighteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​แปด
804019 Eight hundred four thousand and nineteenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​พัน​สิบ​เก้า
804020 Eight hundred four thousand and twentyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ
804021 Eight hundred four thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
804022 Eight hundred four thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
804023 Eight hundred four thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
804024 Eight hundred four thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
804025 Eight hundred four thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
804026 Eight hundred four thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
804027 Eight hundred four thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
804028 Eight hundred four thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
804029 Eight hundred four thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
804030 Eight hundred four thousand and thirtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ
804031 Eight hundred four thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
804032 Eight hundred four thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
804033 Eight hundred four thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
804034 Eight hundred four thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
804035 Eight hundred four thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
804036 Eight hundred four thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
804037 Eight hundred four thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
804038 Eight hundred four thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
804039 Eight hundred four thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
804040 Eight hundred four thousand and fortyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ
804041 Eight hundred four thousand and forty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
804042 Eight hundred four thousand and forty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
804043 Eight hundred four thousand and forty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
804044 Eight hundred four thousand and forty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
804045 Eight hundred four thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
804046 Eight hundred four thousand and forty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
804047 Eight hundred four thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
804048 Eight hundred four thousand and forty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
804049 Eight hundred four thousand and forty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
804050 Eight hundred four thousand and fiftyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ
804051 Eight hundred four thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
804052 Eight hundred four thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
804053 Eight hundred four thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
804054 Eight hundred four thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
804055 Eight hundred four thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
804056 Eight hundred four thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
804057 Eight hundred four thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
804058 Eight hundred four thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
804059 Eight hundred four thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
804060 Eight hundred four thousand and sixtyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ
804061 Eight hundred four thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
804062 Eight hundred four thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
804063 Eight hundred four thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
804064 Eight hundred four thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
804065 Eight hundred four thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
804066 Eight hundred four thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
804067 Eight hundred four thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
804068 Eight hundred four thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
804069 Eight hundred four thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
804070 Eight hundred four thousand and seventyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
804071 Eight hundred four thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
804072 Eight hundred four thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
804073 Eight hundred four thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
804074 Eight hundred four thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
804075 Eight hundred four thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
804076 Eight hundred four thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
804077 Eight hundred four thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
804078 Eight hundred four thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
804079 Eight hundred four thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
804080 Eight hundred four thousand and eightyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ
804081 Eight hundred four thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
804082 Eight hundred four thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
804083 Eight hundred four thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
804084 Eight hundred four thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
804085 Eight hundred four thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
804086 Eight hundred four thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
804087 Eight hundred four thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
804088 Eight hundred four thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
804089 Eight hundred four thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
804090 Eight hundred four thousand and ninetyเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ
804091 Eight hundred four thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
804092 Eight hundred four thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
804093 Eight hundred four thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
804094 Eight hundred four thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
804095 Eight hundred four thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
804096 Eight hundred four thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
804097 Eight hundred four thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
804098 Eight hundred four thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
804099 Eight hundred four thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
804100 Eight hundred four thousand one hundredเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 804001 ถึง 804100 (Eight hundred four thousand and one to Eight hundred four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804101-804200, 804201-804300, 804301-804400, 804401-804500, 804501-804600, 804601-804700, 804701-804800, 804801-804900, 804901-805000, 805001-805100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 803901-804000, 803801-803900, 803701-803800, 803601-803700, 803501-803600, 803401-803500, 803301-803400, 803201-803300, 803101-803200, 803001-803100