วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803901 ถึง 804000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803901 ถึง 804000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803901 ถึง 804000 (Eight hundred three thousand nine hundred and one to Eight hundred four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
803901 Eight hundred three thousand nine hundred and oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
803902 Eight hundred three thousand nine hundred and twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
803903 Eight hundred three thousand nine hundred and threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
803904 Eight hundred three thousand nine hundred and fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
803905 Eight hundred three thousand nine hundred and fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
803906 Eight hundred three thousand nine hundred and sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
803907 Eight hundred three thousand nine hundred and sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
803908 Eight hundred three thousand nine hundred and eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
803909 Eight hundred three thousand nine hundred and nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
803910 Eight hundred three thousand nine hundred and tenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
803911 Eight hundred three thousand nine hundred and elevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
803912 Eight hundred three thousand nine hundred and twelveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
803913 Eight hundred three thousand nine hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
803914 Eight hundred three thousand nine hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
803915 Eight hundred three thousand nine hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
803916 Eight hundred three thousand nine hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
803917 Eight hundred three thousand nine hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
803918 Eight hundred three thousand nine hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
803919 Eight hundred three thousand nine hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
803920 Eight hundred three thousand nine hundred and twentyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
803921 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
803922 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
803923 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
803924 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
803925 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
803926 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
803927 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
803928 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
803929 Eight hundred three thousand nine hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
803930 Eight hundred three thousand nine hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
803931 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
803932 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
803933 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
803934 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
803935 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
803936 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
803937 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
803938 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
803939 Eight hundred three thousand nine hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
803940 Eight hundred three thousand nine hundred and fortyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
803941 Eight hundred three thousand nine hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
803942 Eight hundred three thousand nine hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
803943 Eight hundred three thousand nine hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
803944 Eight hundred three thousand nine hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
803945 Eight hundred three thousand nine hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
803946 Eight hundred three thousand nine hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
803947 Eight hundred three thousand nine hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
803948 Eight hundred three thousand nine hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
803949 Eight hundred three thousand nine hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
803950 Eight hundred three thousand nine hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
803951 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
803952 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
803953 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
803954 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
803955 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
803956 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
803957 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
803958 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
803959 Eight hundred three thousand nine hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
803960 Eight hundred three thousand nine hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
803961 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
803962 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
803963 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
803964 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
803965 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
803966 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
803967 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
803968 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
803969 Eight hundred three thousand nine hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
803970 Eight hundred three thousand nine hundred and seventyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
803971 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
803972 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
803973 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
803974 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
803975 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
803976 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
803977 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
803978 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
803979 Eight hundred three thousand nine hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
803980 Eight hundred three thousand nine hundred and eightyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
803981 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
803982 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
803983 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
803984 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
803985 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
803986 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
803987 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
803988 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
803989 Eight hundred three thousand nine hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
803990 Eight hundred three thousand nine hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
803991 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
803992 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
803993 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
803994 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
803995 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
803996 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
803997 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
803998 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
803999 Eight hundred three thousand nine hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
804000 Eight hundred four thousandเอท ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ แปด​แสน​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803901 ถึง 804000 (Eight hundred three thousand nine hundred and one to Eight hundred four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 804001-804100, 804101-804200, 804201-804300, 804301-804400, 804401-804500, 804501-804600, 804601-804700, 804701-804800, 804801-804900, 804901-805000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 803801-803900, 803701-803800, 803601-803700, 803501-803600, 803401-803500, 803301-803400, 803201-803300, 803101-803200, 803001-803100, 802901-803000