วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803401 ถึง 803500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803401 ถึง 803500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803401 ถึง 803500 (Eight hundred three thousand four hundred and one to Eight hundred three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
803401 Eight hundred three thousand four hundred and oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
803402 Eight hundred three thousand four hundred and twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
803403 Eight hundred three thousand four hundred and threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
803404 Eight hundred three thousand four hundred and fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
803405 Eight hundred three thousand four hundred and fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
803406 Eight hundred three thousand four hundred and sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
803407 Eight hundred three thousand four hundred and sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
803408 Eight hundred three thousand four hundred and eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
803409 Eight hundred three thousand four hundred and nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
803410 Eight hundred three thousand four hundred and tenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
803411 Eight hundred three thousand four hundred and elevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
803412 Eight hundred three thousand four hundred and twelveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
803413 Eight hundred three thousand four hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
803414 Eight hundred three thousand four hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
803415 Eight hundred three thousand four hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
803416 Eight hundred three thousand four hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
803417 Eight hundred three thousand four hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
803418 Eight hundred three thousand four hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
803419 Eight hundred three thousand four hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
803420 Eight hundred three thousand four hundred and twentyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
803421 Eight hundred three thousand four hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
803422 Eight hundred three thousand four hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
803423 Eight hundred three thousand four hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
803424 Eight hundred three thousand four hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
803425 Eight hundred three thousand four hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
803426 Eight hundred three thousand four hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
803427 Eight hundred three thousand four hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
803428 Eight hundred three thousand four hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
803429 Eight hundred three thousand four hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
803430 Eight hundred three thousand four hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
803431 Eight hundred three thousand four hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
803432 Eight hundred three thousand four hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
803433 Eight hundred three thousand four hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
803434 Eight hundred three thousand four hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
803435 Eight hundred three thousand four hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
803436 Eight hundred three thousand four hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
803437 Eight hundred three thousand four hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
803438 Eight hundred three thousand four hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
803439 Eight hundred three thousand four hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
803440 Eight hundred three thousand four hundred and fortyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
803441 Eight hundred three thousand four hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
803442 Eight hundred three thousand four hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
803443 Eight hundred three thousand four hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
803444 Eight hundred three thousand four hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
803445 Eight hundred three thousand four hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
803446 Eight hundred three thousand four hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
803447 Eight hundred three thousand four hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
803448 Eight hundred three thousand four hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
803449 Eight hundred three thousand four hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
803450 Eight hundred three thousand four hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
803451 Eight hundred three thousand four hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
803452 Eight hundred three thousand four hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
803453 Eight hundred three thousand four hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
803454 Eight hundred three thousand four hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
803455 Eight hundred three thousand four hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
803456 Eight hundred three thousand four hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
803457 Eight hundred three thousand four hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
803458 Eight hundred three thousand four hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
803459 Eight hundred three thousand four hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
803460 Eight hundred three thousand four hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
803461 Eight hundred three thousand four hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
803462 Eight hundred three thousand four hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
803463 Eight hundred three thousand four hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
803464 Eight hundred three thousand four hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
803465 Eight hundred three thousand four hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
803466 Eight hundred three thousand four hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
803467 Eight hundred three thousand four hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
803468 Eight hundred three thousand four hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
803469 Eight hundred three thousand four hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
803470 Eight hundred three thousand four hundred and seventyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
803471 Eight hundred three thousand four hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
803472 Eight hundred three thousand four hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
803473 Eight hundred three thousand four hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
803474 Eight hundred three thousand four hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
803475 Eight hundred three thousand four hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
803476 Eight hundred three thousand four hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
803477 Eight hundred three thousand four hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
803478 Eight hundred three thousand four hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
803479 Eight hundred three thousand four hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
803480 Eight hundred three thousand four hundred and eightyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
803481 Eight hundred three thousand four hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
803482 Eight hundred three thousand four hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
803483 Eight hundred three thousand four hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
803484 Eight hundred three thousand four hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
803485 Eight hundred three thousand four hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
803486 Eight hundred three thousand four hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
803487 Eight hundred three thousand four hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
803488 Eight hundred three thousand four hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
803489 Eight hundred three thousand four hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
803490 Eight hundred three thousand four hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
803491 Eight hundred three thousand four hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
803492 Eight hundred three thousand four hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
803493 Eight hundred three thousand four hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
803494 Eight hundred three thousand four hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
803495 Eight hundred three thousand four hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
803496 Eight hundred three thousand four hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
803497 Eight hundred three thousand four hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
803498 Eight hundred three thousand four hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
803499 Eight hundred three thousand four hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
803500 Eight hundred three thousand five hundredเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803401 ถึง 803500 (Eight hundred three thousand four hundred and one to Eight hundred three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 803501-803600, 803601-803700, 803701-803800, 803801-803900, 803901-804000, 804001-804100, 804101-804200, 804201-804300, 804301-804400, 804401-804500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 803301-803400, 803201-803300, 803101-803200, 803001-803100, 802901-803000, 802801-802900, 802701-802800, 802601-802700, 802501-802600, 802401-802500