วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803301 ถึง 803400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803301 ถึง 803400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803301 ถึง 803400 (Eight hundred three thousand three hundred and one to Eight hundred three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
803301 Eight hundred three thousand three hundred and oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
803302 Eight hundred three thousand three hundred and twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
803303 Eight hundred three thousand three hundred and threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
803304 Eight hundred three thousand three hundred and fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
803305 Eight hundred three thousand three hundred and fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
803306 Eight hundred three thousand three hundred and sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
803307 Eight hundred three thousand three hundred and sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
803308 Eight hundred three thousand three hundred and eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
803309 Eight hundred three thousand three hundred and nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
803310 Eight hundred three thousand three hundred and tenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
803311 Eight hundred three thousand three hundred and elevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
803312 Eight hundred three thousand three hundred and twelveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
803313 Eight hundred three thousand three hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
803314 Eight hundred three thousand three hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
803315 Eight hundred three thousand three hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
803316 Eight hundred three thousand three hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
803317 Eight hundred three thousand three hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
803318 Eight hundred three thousand three hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
803319 Eight hundred three thousand three hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
803320 Eight hundred three thousand three hundred and twentyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
803321 Eight hundred three thousand three hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
803322 Eight hundred three thousand three hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
803323 Eight hundred three thousand three hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
803324 Eight hundred three thousand three hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
803325 Eight hundred three thousand three hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
803326 Eight hundred three thousand three hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
803327 Eight hundred three thousand three hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
803328 Eight hundred three thousand three hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
803329 Eight hundred three thousand three hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
803330 Eight hundred three thousand three hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
803331 Eight hundred three thousand three hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
803332 Eight hundred three thousand three hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
803333 Eight hundred three thousand three hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
803334 Eight hundred three thousand three hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
803335 Eight hundred three thousand three hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
803336 Eight hundred three thousand three hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
803337 Eight hundred three thousand three hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
803338 Eight hundred three thousand three hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
803339 Eight hundred three thousand three hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
803340 Eight hundred three thousand three hundred and fortyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
803341 Eight hundred three thousand three hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
803342 Eight hundred three thousand three hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
803343 Eight hundred three thousand three hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
803344 Eight hundred three thousand three hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
803345 Eight hundred three thousand three hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
803346 Eight hundred three thousand three hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
803347 Eight hundred three thousand three hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
803348 Eight hundred three thousand three hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
803349 Eight hundred three thousand three hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
803350 Eight hundred three thousand three hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
803351 Eight hundred three thousand three hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
803352 Eight hundred three thousand three hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
803353 Eight hundred three thousand three hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
803354 Eight hundred three thousand three hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
803355 Eight hundred three thousand three hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
803356 Eight hundred three thousand three hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
803357 Eight hundred three thousand three hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
803358 Eight hundred three thousand three hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
803359 Eight hundred three thousand three hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
803360 Eight hundred three thousand three hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
803361 Eight hundred three thousand three hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
803362 Eight hundred three thousand three hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
803363 Eight hundred three thousand three hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
803364 Eight hundred three thousand three hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
803365 Eight hundred three thousand three hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
803366 Eight hundred three thousand three hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
803367 Eight hundred three thousand three hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
803368 Eight hundred three thousand three hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
803369 Eight hundred three thousand three hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
803370 Eight hundred three thousand three hundred and seventyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
803371 Eight hundred three thousand three hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
803372 Eight hundred three thousand three hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
803373 Eight hundred three thousand three hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
803374 Eight hundred three thousand three hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
803375 Eight hundred three thousand three hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
803376 Eight hundred three thousand three hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
803377 Eight hundred three thousand three hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
803378 Eight hundred three thousand three hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
803379 Eight hundred three thousand three hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
803380 Eight hundred three thousand three hundred and eightyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
803381 Eight hundred three thousand three hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
803382 Eight hundred three thousand three hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
803383 Eight hundred three thousand three hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
803384 Eight hundred three thousand three hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
803385 Eight hundred three thousand three hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
803386 Eight hundred three thousand three hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
803387 Eight hundred three thousand three hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
803388 Eight hundred three thousand three hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
803389 Eight hundred three thousand three hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
803390 Eight hundred three thousand three hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
803391 Eight hundred three thousand three hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
803392 Eight hundred three thousand three hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
803393 Eight hundred three thousand three hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
803394 Eight hundred three thousand three hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
803395 Eight hundred three thousand three hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
803396 Eight hundred three thousand three hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
803397 Eight hundred three thousand three hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
803398 Eight hundred three thousand three hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
803399 Eight hundred three thousand three hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
803400 Eight hundred three thousand four hundredเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803301 ถึง 803400 (Eight hundred three thousand three hundred and one to Eight hundred three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 803401-803500, 803501-803600, 803601-803700, 803701-803800, 803801-803900, 803901-804000, 804001-804100, 804101-804200, 804201-804300, 804301-804400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 803201-803300, 803101-803200, 803001-803100, 802901-803000, 802801-802900, 802701-802800, 802601-802700, 802501-802600, 802401-802500, 802301-802400