วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803201 ถึง 803300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803201 ถึง 803300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803201 ถึง 803300 (Eight hundred three thousand two hundred and one to Eight hundred three thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
803201 Eight hundred three thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
803202 Eight hundred three thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
803203 Eight hundred three thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
803204 Eight hundred three thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
803205 Eight hundred three thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
803206 Eight hundred three thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
803207 Eight hundred three thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
803208 Eight hundred three thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
803209 Eight hundred three thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
803210 Eight hundred three thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
803211 Eight hundred three thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
803212 Eight hundred three thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
803213 Eight hundred three thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
803214 Eight hundred three thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
803215 Eight hundred three thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
803216 Eight hundred three thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
803217 Eight hundred three thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
803218 Eight hundred three thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
803219 Eight hundred three thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
803220 Eight hundred three thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
803221 Eight hundred three thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
803222 Eight hundred three thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
803223 Eight hundred three thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
803224 Eight hundred three thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
803225 Eight hundred three thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
803226 Eight hundred three thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
803227 Eight hundred three thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
803228 Eight hundred three thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
803229 Eight hundred three thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
803230 Eight hundred three thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
803231 Eight hundred three thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
803232 Eight hundred three thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
803233 Eight hundred three thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
803234 Eight hundred three thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
803235 Eight hundred three thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
803236 Eight hundred three thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
803237 Eight hundred three thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
803238 Eight hundred three thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
803239 Eight hundred three thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
803240 Eight hundred three thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
803241 Eight hundred three thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
803242 Eight hundred three thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
803243 Eight hundred three thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
803244 Eight hundred three thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
803245 Eight hundred three thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
803246 Eight hundred three thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
803247 Eight hundred three thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
803248 Eight hundred three thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
803249 Eight hundred three thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
803250 Eight hundred three thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
803251 Eight hundred three thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
803252 Eight hundred three thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
803253 Eight hundred three thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
803254 Eight hundred three thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
803255 Eight hundred three thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
803256 Eight hundred three thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
803257 Eight hundred three thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
803258 Eight hundred three thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
803259 Eight hundred three thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
803260 Eight hundred three thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
803261 Eight hundred three thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
803262 Eight hundred three thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
803263 Eight hundred three thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
803264 Eight hundred three thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
803265 Eight hundred three thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
803266 Eight hundred three thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
803267 Eight hundred three thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
803268 Eight hundred three thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
803269 Eight hundred three thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
803270 Eight hundred three thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
803271 Eight hundred three thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
803272 Eight hundred three thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
803273 Eight hundred three thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
803274 Eight hundred three thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
803275 Eight hundred three thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
803276 Eight hundred three thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
803277 Eight hundred three thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
803278 Eight hundred three thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
803279 Eight hundred three thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
803280 Eight hundred three thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
803281 Eight hundred three thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
803282 Eight hundred three thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
803283 Eight hundred three thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
803284 Eight hundred three thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
803285 Eight hundred three thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
803286 Eight hundred three thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
803287 Eight hundred three thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
803288 Eight hundred three thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
803289 Eight hundred three thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
803290 Eight hundred three thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
803291 Eight hundred three thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
803292 Eight hundred three thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
803293 Eight hundred three thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
803294 Eight hundred three thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
803295 Eight hundred three thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
803296 Eight hundred three thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
803297 Eight hundred three thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
803298 Eight hundred three thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
803299 Eight hundred three thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
803300 Eight hundred three thousand three hundredเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803201 ถึง 803300 (Eight hundred three thousand two hundred and one to Eight hundred three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 803301-803400, 803401-803500, 803501-803600, 803601-803700, 803701-803800, 803801-803900, 803901-804000, 804001-804100, 804101-804200, 804201-804300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 803101-803200, 803001-803100, 802901-803000, 802801-802900, 802701-802800, 802601-802700, 802501-802600, 802401-802500, 802301-802400, 802201-802300