วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803101 ถึง 803200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803101 ถึง 803200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803101 ถึง 803200 (Eight hundred three thousand one hundred and one to Eight hundred three thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
803101 Eight hundred three thousand one hundred and oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
803102 Eight hundred three thousand one hundred and twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
803103 Eight hundred three thousand one hundred and threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
803104 Eight hundred three thousand one hundred and fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
803105 Eight hundred three thousand one hundred and fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
803106 Eight hundred three thousand one hundred and sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
803107 Eight hundred three thousand one hundred and sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
803108 Eight hundred three thousand one hundred and eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
803109 Eight hundred three thousand one hundred and nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
803110 Eight hundred three thousand one hundred and tenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
803111 Eight hundred three thousand one hundred and elevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
803112 Eight hundred three thousand one hundred and twelveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
803113 Eight hundred three thousand one hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
803114 Eight hundred three thousand one hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
803115 Eight hundred three thousand one hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
803116 Eight hundred three thousand one hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
803117 Eight hundred three thousand one hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
803118 Eight hundred three thousand one hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
803119 Eight hundred three thousand one hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
803120 Eight hundred three thousand one hundred and twentyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
803121 Eight hundred three thousand one hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
803122 Eight hundred three thousand one hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
803123 Eight hundred three thousand one hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
803124 Eight hundred three thousand one hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
803125 Eight hundred three thousand one hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
803126 Eight hundred three thousand one hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
803127 Eight hundred three thousand one hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
803128 Eight hundred three thousand one hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
803129 Eight hundred three thousand one hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
803130 Eight hundred three thousand one hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
803131 Eight hundred three thousand one hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
803132 Eight hundred three thousand one hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
803133 Eight hundred three thousand one hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
803134 Eight hundred three thousand one hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
803135 Eight hundred three thousand one hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
803136 Eight hundred three thousand one hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
803137 Eight hundred three thousand one hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
803138 Eight hundred three thousand one hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
803139 Eight hundred three thousand one hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
803140 Eight hundred three thousand one hundred and fortyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
803141 Eight hundred three thousand one hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
803142 Eight hundred three thousand one hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
803143 Eight hundred three thousand one hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
803144 Eight hundred three thousand one hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
803145 Eight hundred three thousand one hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
803146 Eight hundred three thousand one hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
803147 Eight hundred three thousand one hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
803148 Eight hundred three thousand one hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
803149 Eight hundred three thousand one hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
803150 Eight hundred three thousand one hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
803151 Eight hundred three thousand one hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
803152 Eight hundred three thousand one hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
803153 Eight hundred three thousand one hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
803154 Eight hundred three thousand one hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
803155 Eight hundred three thousand one hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
803156 Eight hundred three thousand one hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
803157 Eight hundred three thousand one hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
803158 Eight hundred three thousand one hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
803159 Eight hundred three thousand one hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
803160 Eight hundred three thousand one hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
803161 Eight hundred three thousand one hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
803162 Eight hundred three thousand one hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
803163 Eight hundred three thousand one hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
803164 Eight hundred three thousand one hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
803165 Eight hundred three thousand one hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
803166 Eight hundred three thousand one hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
803167 Eight hundred three thousand one hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
803168 Eight hundred three thousand one hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
803169 Eight hundred three thousand one hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
803170 Eight hundred three thousand one hundred and seventyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
803171 Eight hundred three thousand one hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
803172 Eight hundred three thousand one hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
803173 Eight hundred three thousand one hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
803174 Eight hundred three thousand one hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
803175 Eight hundred three thousand one hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
803176 Eight hundred three thousand one hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
803177 Eight hundred three thousand one hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
803178 Eight hundred three thousand one hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
803179 Eight hundred three thousand one hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
803180 Eight hundred three thousand one hundred and eightyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
803181 Eight hundred three thousand one hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
803182 Eight hundred three thousand one hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
803183 Eight hundred three thousand one hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
803184 Eight hundred three thousand one hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
803185 Eight hundred three thousand one hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
803186 Eight hundred three thousand one hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
803187 Eight hundred three thousand one hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
803188 Eight hundred three thousand one hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
803189 Eight hundred three thousand one hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
803190 Eight hundred three thousand one hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
803191 Eight hundred three thousand one hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
803192 Eight hundred three thousand one hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
803193 Eight hundred three thousand one hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
803194 Eight hundred three thousand one hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
803195 Eight hundred three thousand one hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
803196 Eight hundred three thousand one hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
803197 Eight hundred three thousand one hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
803198 Eight hundred three thousand one hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
803199 Eight hundred three thousand one hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
803200 Eight hundred three thousand two hundredเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​แสน​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803101 ถึง 803200 (Eight hundred three thousand one hundred and one to Eight hundred three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 803201-803300, 803301-803400, 803401-803500, 803501-803600, 803601-803700, 803701-803800, 803801-803900, 803901-804000, 804001-804100, 804101-804200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 803001-803100, 802901-803000, 802801-802900, 802701-802800, 802601-802700, 802501-802600, 802401-802500, 802301-802400, 802201-802300, 802101-802200