วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803001 ถึง 803100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 803001 ถึง 803100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803001 ถึง 803100 (Eight hundred three thousand and one to Eight hundred three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
803001 Eight hundred three thousand and oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง
803002 Eight hundred three thousand and twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สอง
803003 Eight hundred three thousand and threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม
803004 Eight hundred three thousand and fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่
803005 Eight hundred three thousand and fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า
803006 Eight hundred three thousand and sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หก
803007 Eight hundred three thousand and sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด
803008 Eight hundred three thousand and eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​สาม​พัน​แปด
803009 Eight hundred three thousand and nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า
803010 Eight hundred three thousand and tenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ
803011 Eight hundred three thousand and elevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
803012 Eight hundred three thousand and twelveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​สอง
803013 Eight hundred three thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​สาม
803014 Eight hundred three thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​สี่
803015 Eight hundred three thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​ห้า
803016 Eight hundred three thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​หก
803017 Eight hundred three thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
803018 Eight hundred three thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​แปด
803019 Eight hundred three thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สาม​พัน​สิบ​เก้า
803020 Eight hundred three thousand and twentyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ
803021 Eight hundred three thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
803022 Eight hundred three thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
803023 Eight hundred three thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
803024 Eight hundred three thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
803025 Eight hundred three thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
803026 Eight hundred three thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
803027 Eight hundred three thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
803028 Eight hundred three thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
803029 Eight hundred three thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
803030 Eight hundred three thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ
803031 Eight hundred three thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
803032 Eight hundred three thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
803033 Eight hundred three thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
803034 Eight hundred three thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
803035 Eight hundred three thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
803036 Eight hundred three thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
803037 Eight hundred three thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
803038 Eight hundred three thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
803039 Eight hundred three thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
803040 Eight hundred three thousand and fortyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ
803041 Eight hundred three thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
803042 Eight hundred three thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
803043 Eight hundred three thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
803044 Eight hundred three thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
803045 Eight hundred three thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
803046 Eight hundred three thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
803047 Eight hundred three thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
803048 Eight hundred three thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
803049 Eight hundred three thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
803050 Eight hundred three thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ
803051 Eight hundred three thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
803052 Eight hundred three thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
803053 Eight hundred three thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
803054 Eight hundred three thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
803055 Eight hundred three thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
803056 Eight hundred three thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
803057 Eight hundred three thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
803058 Eight hundred three thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
803059 Eight hundred three thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
803060 Eight hundred three thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ
803061 Eight hundred three thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
803062 Eight hundred three thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
803063 Eight hundred three thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
803064 Eight hundred three thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
803065 Eight hundred three thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
803066 Eight hundred three thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
803067 Eight hundred three thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
803068 Eight hundred three thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
803069 Eight hundred three thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
803070 Eight hundred three thousand and seventyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
803071 Eight hundred three thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
803072 Eight hundred three thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
803073 Eight hundred three thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
803074 Eight hundred three thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
803075 Eight hundred three thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
803076 Eight hundred three thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
803077 Eight hundred three thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
803078 Eight hundred three thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
803079 Eight hundred three thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
803080 Eight hundred three thousand and eightyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ
803081 Eight hundred three thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
803082 Eight hundred three thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
803083 Eight hundred three thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
803084 Eight hundred three thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
803085 Eight hundred three thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
803086 Eight hundred three thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
803087 Eight hundred three thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
803088 Eight hundred three thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
803089 Eight hundred three thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
803090 Eight hundred three thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ
803091 Eight hundred three thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
803092 Eight hundred three thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
803093 Eight hundred three thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
803094 Eight hundred three thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
803095 Eight hundred three thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
803096 Eight hundred three thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
803097 Eight hundred three thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
803098 Eight hundred three thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
803099 Eight hundred three thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
803100 Eight hundred three thousand one hundredเอท ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 803001 ถึง 803100 (Eight hundred three thousand and one to Eight hundred three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 803101-803200, 803201-803300, 803301-803400, 803401-803500, 803501-803600, 803601-803700, 803701-803800, 803801-803900, 803901-804000, 804001-804100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802901-803000, 802801-802900, 802701-802800, 802601-802700, 802501-802600, 802401-802500, 802301-802400, 802201-802300, 802101-802200, 802001-802100