วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802801 ถึง 802900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802801 ถึง 802900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802801 ถึง 802900 (Eight hundred two thousand eight hundred and one to Eight hundred two thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802801 Eight hundred two thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
802802 Eight hundred two thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
802803 Eight hundred two thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
802804 Eight hundred two thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
802805 Eight hundred two thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
802806 Eight hundred two thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
802807 Eight hundred two thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
802808 Eight hundred two thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
802809 Eight hundred two thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
802810 Eight hundred two thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
802811 Eight hundred two thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
802812 Eight hundred two thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
802813 Eight hundred two thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
802814 Eight hundred two thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
802815 Eight hundred two thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
802816 Eight hundred two thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
802817 Eight hundred two thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
802818 Eight hundred two thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
802819 Eight hundred two thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
802820 Eight hundred two thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
802821 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
802822 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
802823 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
802824 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
802825 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
802826 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
802827 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
802828 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
802829 Eight hundred two thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
802830 Eight hundred two thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
802831 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
802832 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
802833 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
802834 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
802835 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
802836 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
802837 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
802838 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
802839 Eight hundred two thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
802840 Eight hundred two thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
802841 Eight hundred two thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
802842 Eight hundred two thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
802843 Eight hundred two thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
802844 Eight hundred two thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
802845 Eight hundred two thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
802846 Eight hundred two thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
802847 Eight hundred two thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
802848 Eight hundred two thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
802849 Eight hundred two thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
802850 Eight hundred two thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
802851 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
802852 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
802853 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
802854 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
802855 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
802856 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
802857 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
802858 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
802859 Eight hundred two thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
802860 Eight hundred two thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
802861 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
802862 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
802863 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
802864 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
802865 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
802866 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
802867 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
802868 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
802869 Eight hundred two thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
802870 Eight hundred two thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
802871 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802872 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
802873 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
802874 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
802875 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
802876 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
802877 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802878 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
802879 Eight hundred two thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
802880 Eight hundred two thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
802881 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
802882 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
802883 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
802884 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
802885 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
802886 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
802887 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
802888 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
802889 Eight hundred two thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
802890 Eight hundred two thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
802891 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
802892 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
802893 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
802894 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
802895 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
802896 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
802897 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
802898 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
802899 Eight hundred two thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802900 Eight hundred two thousand nine hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802801 ถึง 802900 (Eight hundred two thousand eight hundred and one to Eight hundred two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802901-803000, 803001-803100, 803101-803200, 803201-803300, 803301-803400, 803401-803500, 803501-803600, 803601-803700, 803701-803800, 803801-803900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802701-802800, 802601-802700, 802501-802600, 802401-802500, 802301-802400, 802201-802300, 802101-802200, 802001-802100, 801901-802000, 801801-801900