วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802701 ถึง 802800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802701 ถึง 802800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802701 ถึง 802800 (Eight hundred two thousand seven hundred and one to Eight hundred two thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802701 Eight hundred two thousand seven hundred and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
802702 Eight hundred two thousand seven hundred and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
802703 Eight hundred two thousand seven hundred and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
802704 Eight hundred two thousand seven hundred and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
802705 Eight hundred two thousand seven hundred and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
802706 Eight hundred two thousand seven hundred and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
802707 Eight hundred two thousand seven hundred and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
802708 Eight hundred two thousand seven hundred and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
802709 Eight hundred two thousand seven hundred and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
802710 Eight hundred two thousand seven hundred and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
802711 Eight hundred two thousand seven hundred and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
802712 Eight hundred two thousand seven hundred and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
802713 Eight hundred two thousand seven hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
802714 Eight hundred two thousand seven hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
802715 Eight hundred two thousand seven hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
802716 Eight hundred two thousand seven hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
802717 Eight hundred two thousand seven hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
802718 Eight hundred two thousand seven hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
802719 Eight hundred two thousand seven hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
802720 Eight hundred two thousand seven hundred and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
802721 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
802722 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
802723 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
802724 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
802725 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
802726 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
802727 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
802728 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
802729 Eight hundred two thousand seven hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
802730 Eight hundred two thousand seven hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
802731 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
802732 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
802733 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
802734 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
802735 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
802736 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
802737 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
802738 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
802739 Eight hundred two thousand seven hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
802740 Eight hundred two thousand seven hundred and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
802741 Eight hundred two thousand seven hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
802742 Eight hundred two thousand seven hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
802743 Eight hundred two thousand seven hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
802744 Eight hundred two thousand seven hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
802745 Eight hundred two thousand seven hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
802746 Eight hundred two thousand seven hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
802747 Eight hundred two thousand seven hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
802748 Eight hundred two thousand seven hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
802749 Eight hundred two thousand seven hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
802750 Eight hundred two thousand seven hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
802751 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
802752 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
802753 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
802754 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
802755 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
802756 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
802757 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
802758 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
802759 Eight hundred two thousand seven hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
802760 Eight hundred two thousand seven hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
802761 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
802762 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
802763 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
802764 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
802765 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
802766 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
802767 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
802768 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
802769 Eight hundred two thousand seven hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
802770 Eight hundred two thousand seven hundred and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
802771 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802772 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
802773 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
802774 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
802775 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
802776 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
802777 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802778 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
802779 Eight hundred two thousand seven hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
802780 Eight hundred two thousand seven hundred and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
802781 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
802782 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
802783 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
802784 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
802785 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
802786 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
802787 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
802788 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
802789 Eight hundred two thousand seven hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
802790 Eight hundred two thousand seven hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
802791 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
802792 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
802793 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
802794 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
802795 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
802796 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
802797 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
802798 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
802799 Eight hundred two thousand seven hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802800 Eight hundred two thousand eight hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802701 ถึง 802800 (Eight hundred two thousand seven hundred and one to Eight hundred two thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802801-802900, 802901-803000, 803001-803100, 803101-803200, 803201-803300, 803301-803400, 803401-803500, 803501-803600, 803601-803700, 803701-803800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802601-802700, 802501-802600, 802401-802500, 802301-802400, 802201-802300, 802101-802200, 802001-802100, 801901-802000, 801801-801900, 801701-801800