วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802601 ถึง 802700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802601 ถึง 802700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802601 ถึง 802700 (Eight hundred two thousand six hundred and one to Eight hundred two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802601 Eight hundred two thousand six hundred and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
802602 Eight hundred two thousand six hundred and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
802603 Eight hundred two thousand six hundred and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
802604 Eight hundred two thousand six hundred and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
802605 Eight hundred two thousand six hundred and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
802606 Eight hundred two thousand six hundred and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
802607 Eight hundred two thousand six hundred and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
802608 Eight hundred two thousand six hundred and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
802609 Eight hundred two thousand six hundred and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
802610 Eight hundred two thousand six hundred and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
802611 Eight hundred two thousand six hundred and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
802612 Eight hundred two thousand six hundred and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
802613 Eight hundred two thousand six hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
802614 Eight hundred two thousand six hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
802615 Eight hundred two thousand six hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
802616 Eight hundred two thousand six hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
802617 Eight hundred two thousand six hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
802618 Eight hundred two thousand six hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
802619 Eight hundred two thousand six hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
802620 Eight hundred two thousand six hundred and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
802621 Eight hundred two thousand six hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
802622 Eight hundred two thousand six hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
802623 Eight hundred two thousand six hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
802624 Eight hundred two thousand six hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
802625 Eight hundred two thousand six hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
802626 Eight hundred two thousand six hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
802627 Eight hundred two thousand six hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
802628 Eight hundred two thousand six hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
802629 Eight hundred two thousand six hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
802630 Eight hundred two thousand six hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
802631 Eight hundred two thousand six hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
802632 Eight hundred two thousand six hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
802633 Eight hundred two thousand six hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
802634 Eight hundred two thousand six hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
802635 Eight hundred two thousand six hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
802636 Eight hundred two thousand six hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
802637 Eight hundred two thousand six hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
802638 Eight hundred two thousand six hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
802639 Eight hundred two thousand six hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
802640 Eight hundred two thousand six hundred and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
802641 Eight hundred two thousand six hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
802642 Eight hundred two thousand six hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
802643 Eight hundred two thousand six hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
802644 Eight hundred two thousand six hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
802645 Eight hundred two thousand six hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
802646 Eight hundred two thousand six hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
802647 Eight hundred two thousand six hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
802648 Eight hundred two thousand six hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
802649 Eight hundred two thousand six hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
802650 Eight hundred two thousand six hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
802651 Eight hundred two thousand six hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
802652 Eight hundred two thousand six hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
802653 Eight hundred two thousand six hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
802654 Eight hundred two thousand six hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
802655 Eight hundred two thousand six hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
802656 Eight hundred two thousand six hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
802657 Eight hundred two thousand six hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
802658 Eight hundred two thousand six hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
802659 Eight hundred two thousand six hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
802660 Eight hundred two thousand six hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
802661 Eight hundred two thousand six hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
802662 Eight hundred two thousand six hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
802663 Eight hundred two thousand six hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
802664 Eight hundred two thousand six hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
802665 Eight hundred two thousand six hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
802666 Eight hundred two thousand six hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
802667 Eight hundred two thousand six hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
802668 Eight hundred two thousand six hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
802669 Eight hundred two thousand six hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
802670 Eight hundred two thousand six hundred and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
802671 Eight hundred two thousand six hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802672 Eight hundred two thousand six hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
802673 Eight hundred two thousand six hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
802674 Eight hundred two thousand six hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
802675 Eight hundred two thousand six hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
802676 Eight hundred two thousand six hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
802677 Eight hundred two thousand six hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802678 Eight hundred two thousand six hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
802679 Eight hundred two thousand six hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
802680 Eight hundred two thousand six hundred and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
802681 Eight hundred two thousand six hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
802682 Eight hundred two thousand six hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
802683 Eight hundred two thousand six hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
802684 Eight hundred two thousand six hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
802685 Eight hundred two thousand six hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
802686 Eight hundred two thousand six hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
802687 Eight hundred two thousand six hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
802688 Eight hundred two thousand six hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
802689 Eight hundred two thousand six hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
802690 Eight hundred two thousand six hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
802691 Eight hundred two thousand six hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
802692 Eight hundred two thousand six hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
802693 Eight hundred two thousand six hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
802694 Eight hundred two thousand six hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
802695 Eight hundred two thousand six hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
802696 Eight hundred two thousand six hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
802697 Eight hundred two thousand six hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
802698 Eight hundred two thousand six hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
802699 Eight hundred two thousand six hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802700 Eight hundred two thousand seven hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802601 ถึง 802700 (Eight hundred two thousand six hundred and one to Eight hundred two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802701-802800, 802801-802900, 802901-803000, 803001-803100, 803101-803200, 803201-803300, 803301-803400, 803401-803500, 803501-803600, 803601-803700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802501-802600, 802401-802500, 802301-802400, 802201-802300, 802101-802200, 802001-802100, 801901-802000, 801801-801900, 801701-801800, 801601-801700