วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802401 ถึง 802500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802401 ถึง 802500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802401 ถึง 802500 (Eight hundred two thousand four hundred and one to Eight hundred two thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802401 Eight hundred two thousand four hundred and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
802402 Eight hundred two thousand four hundred and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
802403 Eight hundred two thousand four hundred and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
802404 Eight hundred two thousand four hundred and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
802405 Eight hundred two thousand four hundred and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
802406 Eight hundred two thousand four hundred and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
802407 Eight hundred two thousand four hundred and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
802408 Eight hundred two thousand four hundred and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
802409 Eight hundred two thousand four hundred and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
802410 Eight hundred two thousand four hundred and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
802411 Eight hundred two thousand four hundred and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
802412 Eight hundred two thousand four hundred and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
802413 Eight hundred two thousand four hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
802414 Eight hundred two thousand four hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
802415 Eight hundred two thousand four hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
802416 Eight hundred two thousand four hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
802417 Eight hundred two thousand four hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
802418 Eight hundred two thousand four hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
802419 Eight hundred two thousand four hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
802420 Eight hundred two thousand four hundred and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
802421 Eight hundred two thousand four hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
802422 Eight hundred two thousand four hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
802423 Eight hundred two thousand four hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
802424 Eight hundred two thousand four hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
802425 Eight hundred two thousand four hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
802426 Eight hundred two thousand four hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
802427 Eight hundred two thousand four hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
802428 Eight hundred two thousand four hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
802429 Eight hundred two thousand four hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
802430 Eight hundred two thousand four hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
802431 Eight hundred two thousand four hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
802432 Eight hundred two thousand four hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
802433 Eight hundred two thousand four hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
802434 Eight hundred two thousand four hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
802435 Eight hundred two thousand four hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
802436 Eight hundred two thousand four hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
802437 Eight hundred two thousand four hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
802438 Eight hundred two thousand four hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
802439 Eight hundred two thousand four hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
802440 Eight hundred two thousand four hundred and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
802441 Eight hundred two thousand four hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
802442 Eight hundred two thousand four hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
802443 Eight hundred two thousand four hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
802444 Eight hundred two thousand four hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
802445 Eight hundred two thousand four hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
802446 Eight hundred two thousand four hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
802447 Eight hundred two thousand four hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
802448 Eight hundred two thousand four hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
802449 Eight hundred two thousand four hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
802450 Eight hundred two thousand four hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
802451 Eight hundred two thousand four hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
802452 Eight hundred two thousand four hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
802453 Eight hundred two thousand four hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
802454 Eight hundred two thousand four hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
802455 Eight hundred two thousand four hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
802456 Eight hundred two thousand four hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
802457 Eight hundred two thousand four hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
802458 Eight hundred two thousand four hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
802459 Eight hundred two thousand four hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
802460 Eight hundred two thousand four hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
802461 Eight hundred two thousand four hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
802462 Eight hundred two thousand four hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
802463 Eight hundred two thousand four hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
802464 Eight hundred two thousand four hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
802465 Eight hundred two thousand four hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
802466 Eight hundred two thousand four hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
802467 Eight hundred two thousand four hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
802468 Eight hundred two thousand four hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
802469 Eight hundred two thousand four hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
802470 Eight hundred two thousand four hundred and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
802471 Eight hundred two thousand four hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802472 Eight hundred two thousand four hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
802473 Eight hundred two thousand four hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
802474 Eight hundred two thousand four hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
802475 Eight hundred two thousand four hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
802476 Eight hundred two thousand four hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
802477 Eight hundred two thousand four hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802478 Eight hundred two thousand four hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
802479 Eight hundred two thousand four hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
802480 Eight hundred two thousand four hundred and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
802481 Eight hundred two thousand four hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
802482 Eight hundred two thousand four hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
802483 Eight hundred two thousand four hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
802484 Eight hundred two thousand four hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
802485 Eight hundred two thousand four hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
802486 Eight hundred two thousand four hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
802487 Eight hundred two thousand four hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
802488 Eight hundred two thousand four hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
802489 Eight hundred two thousand four hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
802490 Eight hundred two thousand four hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
802491 Eight hundred two thousand four hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
802492 Eight hundred two thousand four hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
802493 Eight hundred two thousand four hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
802494 Eight hundred two thousand four hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
802495 Eight hundred two thousand four hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
802496 Eight hundred two thousand four hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
802497 Eight hundred two thousand four hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
802498 Eight hundred two thousand four hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
802499 Eight hundred two thousand four hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802500 Eight hundred two thousand five hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802401 ถึง 802500 (Eight hundred two thousand four hundred and one to Eight hundred two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802501-802600, 802601-802700, 802701-802800, 802801-802900, 802901-803000, 803001-803100, 803101-803200, 803201-803300, 803301-803400, 803401-803500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802301-802400, 802201-802300, 802101-802200, 802001-802100, 801901-802000, 801801-801900, 801701-801800, 801601-801700, 801501-801600, 801401-801500