วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802301 ถึง 802400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802301 ถึง 802400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802301 ถึง 802400 (Eight hundred two thousand three hundred and one to Eight hundred two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802301 Eight hundred two thousand three hundred and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
802302 Eight hundred two thousand three hundred and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
802303 Eight hundred two thousand three hundred and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
802304 Eight hundred two thousand three hundred and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
802305 Eight hundred two thousand three hundred and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
802306 Eight hundred two thousand three hundred and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
802307 Eight hundred two thousand three hundred and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
802308 Eight hundred two thousand three hundred and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
802309 Eight hundred two thousand three hundred and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
802310 Eight hundred two thousand three hundred and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
802311 Eight hundred two thousand three hundred and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
802312 Eight hundred two thousand three hundred and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
802313 Eight hundred two thousand three hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
802314 Eight hundred two thousand three hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
802315 Eight hundred two thousand three hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
802316 Eight hundred two thousand three hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
802317 Eight hundred two thousand three hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
802318 Eight hundred two thousand three hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
802319 Eight hundred two thousand three hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
802320 Eight hundred two thousand three hundred and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
802321 Eight hundred two thousand three hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
802322 Eight hundred two thousand three hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
802323 Eight hundred two thousand three hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
802324 Eight hundred two thousand three hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
802325 Eight hundred two thousand three hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
802326 Eight hundred two thousand three hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
802327 Eight hundred two thousand three hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
802328 Eight hundred two thousand three hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
802329 Eight hundred two thousand three hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
802330 Eight hundred two thousand three hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
802331 Eight hundred two thousand three hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
802332 Eight hundred two thousand three hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
802333 Eight hundred two thousand three hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
802334 Eight hundred two thousand three hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
802335 Eight hundred two thousand three hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
802336 Eight hundred two thousand three hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
802337 Eight hundred two thousand three hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
802338 Eight hundred two thousand three hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
802339 Eight hundred two thousand three hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
802340 Eight hundred two thousand three hundred and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
802341 Eight hundred two thousand three hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
802342 Eight hundred two thousand three hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
802343 Eight hundred two thousand three hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
802344 Eight hundred two thousand three hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
802345 Eight hundred two thousand three hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
802346 Eight hundred two thousand three hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
802347 Eight hundred two thousand three hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
802348 Eight hundred two thousand three hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
802349 Eight hundred two thousand three hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
802350 Eight hundred two thousand three hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
802351 Eight hundred two thousand three hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
802352 Eight hundred two thousand three hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
802353 Eight hundred two thousand three hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
802354 Eight hundred two thousand three hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
802355 Eight hundred two thousand three hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
802356 Eight hundred two thousand three hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
802357 Eight hundred two thousand three hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
802358 Eight hundred two thousand three hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
802359 Eight hundred two thousand three hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
802360 Eight hundred two thousand three hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
802361 Eight hundred two thousand three hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
802362 Eight hundred two thousand three hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
802363 Eight hundred two thousand three hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
802364 Eight hundred two thousand three hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
802365 Eight hundred two thousand three hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
802366 Eight hundred two thousand three hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
802367 Eight hundred two thousand three hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
802368 Eight hundred two thousand three hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
802369 Eight hundred two thousand three hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
802370 Eight hundred two thousand three hundred and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
802371 Eight hundred two thousand three hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802372 Eight hundred two thousand three hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
802373 Eight hundred two thousand three hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
802374 Eight hundred two thousand three hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
802375 Eight hundred two thousand three hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
802376 Eight hundred two thousand three hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
802377 Eight hundred two thousand three hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802378 Eight hundred two thousand three hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
802379 Eight hundred two thousand three hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
802380 Eight hundred two thousand three hundred and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
802381 Eight hundred two thousand three hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
802382 Eight hundred two thousand three hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
802383 Eight hundred two thousand three hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
802384 Eight hundred two thousand three hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
802385 Eight hundred two thousand three hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
802386 Eight hundred two thousand three hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
802387 Eight hundred two thousand three hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
802388 Eight hundred two thousand three hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
802389 Eight hundred two thousand three hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
802390 Eight hundred two thousand three hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
802391 Eight hundred two thousand three hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
802392 Eight hundred two thousand three hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
802393 Eight hundred two thousand three hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
802394 Eight hundred two thousand three hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
802395 Eight hundred two thousand three hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
802396 Eight hundred two thousand three hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
802397 Eight hundred two thousand three hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
802398 Eight hundred two thousand three hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
802399 Eight hundred two thousand three hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802400 Eight hundred two thousand four hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802301 ถึง 802400 (Eight hundred two thousand three hundred and one to Eight hundred two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802401-802500, 802501-802600, 802601-802700, 802701-802800, 802801-802900, 802901-803000, 803001-803100, 803101-803200, 803201-803300, 803301-803400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802201-802300, 802101-802200, 802001-802100, 801901-802000, 801801-801900, 801701-801800, 801601-801700, 801501-801600, 801401-801500, 801301-801400