วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802201 ถึง 802300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802201 ถึง 802300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802201 ถึง 802300 (Eight hundred two thousand two hundred and one to Eight hundred two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802201 Eight hundred two thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
802202 Eight hundred two thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
802203 Eight hundred two thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
802204 Eight hundred two thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
802205 Eight hundred two thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
802206 Eight hundred two thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
802207 Eight hundred two thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
802208 Eight hundred two thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
802209 Eight hundred two thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
802210 Eight hundred two thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
802211 Eight hundred two thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
802212 Eight hundred two thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
802213 Eight hundred two thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
802214 Eight hundred two thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
802215 Eight hundred two thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
802216 Eight hundred two thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
802217 Eight hundred two thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
802218 Eight hundred two thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
802219 Eight hundred two thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
802220 Eight hundred two thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
802221 Eight hundred two thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
802222 Eight hundred two thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
802223 Eight hundred two thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
802224 Eight hundred two thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
802225 Eight hundred two thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
802226 Eight hundred two thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
802227 Eight hundred two thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
802228 Eight hundred two thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
802229 Eight hundred two thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
802230 Eight hundred two thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
802231 Eight hundred two thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
802232 Eight hundred two thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
802233 Eight hundred two thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
802234 Eight hundred two thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
802235 Eight hundred two thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
802236 Eight hundred two thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
802237 Eight hundred two thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
802238 Eight hundred two thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
802239 Eight hundred two thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
802240 Eight hundred two thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
802241 Eight hundred two thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
802242 Eight hundred two thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
802243 Eight hundred two thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
802244 Eight hundred two thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
802245 Eight hundred two thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
802246 Eight hundred two thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
802247 Eight hundred two thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
802248 Eight hundred two thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
802249 Eight hundred two thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
802250 Eight hundred two thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
802251 Eight hundred two thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
802252 Eight hundred two thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
802253 Eight hundred two thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
802254 Eight hundred two thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
802255 Eight hundred two thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
802256 Eight hundred two thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
802257 Eight hundred two thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
802258 Eight hundred two thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
802259 Eight hundred two thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
802260 Eight hundred two thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
802261 Eight hundred two thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
802262 Eight hundred two thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
802263 Eight hundred two thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
802264 Eight hundred two thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
802265 Eight hundred two thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
802266 Eight hundred two thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
802267 Eight hundred two thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
802268 Eight hundred two thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
802269 Eight hundred two thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
802270 Eight hundred two thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
802271 Eight hundred two thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802272 Eight hundred two thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
802273 Eight hundred two thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
802274 Eight hundred two thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
802275 Eight hundred two thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
802276 Eight hundred two thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
802277 Eight hundred two thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802278 Eight hundred two thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
802279 Eight hundred two thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
802280 Eight hundred two thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
802281 Eight hundred two thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
802282 Eight hundred two thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
802283 Eight hundred two thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
802284 Eight hundred two thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
802285 Eight hundred two thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
802286 Eight hundred two thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
802287 Eight hundred two thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
802288 Eight hundred two thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
802289 Eight hundred two thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
802290 Eight hundred two thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
802291 Eight hundred two thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
802292 Eight hundred two thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
802293 Eight hundred two thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
802294 Eight hundred two thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
802295 Eight hundred two thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
802296 Eight hundred two thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
802297 Eight hundred two thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
802298 Eight hundred two thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
802299 Eight hundred two thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802300 Eight hundred two thousand three hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802201 ถึง 802300 (Eight hundred two thousand two hundred and one to Eight hundred two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802301-802400, 802401-802500, 802501-802600, 802601-802700, 802701-802800, 802801-802900, 802901-803000, 803001-803100, 803101-803200, 803201-803300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802101-802200, 802001-802100, 801901-802000, 801801-801900, 801701-801800, 801601-801700, 801501-801600, 801401-801500, 801301-801400, 801201-801300