วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802101 ถึง 802200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802101 ถึง 802200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802101 ถึง 802200 (Eight hundred two thousand one hundred and one to Eight hundred two thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802101 Eight hundred two thousand one hundred and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
802102 Eight hundred two thousand one hundred and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
802103 Eight hundred two thousand one hundred and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
802104 Eight hundred two thousand one hundred and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
802105 Eight hundred two thousand one hundred and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
802106 Eight hundred two thousand one hundred and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
802107 Eight hundred two thousand one hundred and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
802108 Eight hundred two thousand one hundred and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
802109 Eight hundred two thousand one hundred and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
802110 Eight hundred two thousand one hundred and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
802111 Eight hundred two thousand one hundred and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
802112 Eight hundred two thousand one hundred and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
802113 Eight hundred two thousand one hundred and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
802114 Eight hundred two thousand one hundred and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
802115 Eight hundred two thousand one hundred and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
802116 Eight hundred two thousand one hundred and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
802117 Eight hundred two thousand one hundred and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
802118 Eight hundred two thousand one hundred and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
802119 Eight hundred two thousand one hundred and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
802120 Eight hundred two thousand one hundred and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
802121 Eight hundred two thousand one hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
802122 Eight hundred two thousand one hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
802123 Eight hundred two thousand one hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
802124 Eight hundred two thousand one hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
802125 Eight hundred two thousand one hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
802126 Eight hundred two thousand one hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
802127 Eight hundred two thousand one hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
802128 Eight hundred two thousand one hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
802129 Eight hundred two thousand one hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
802130 Eight hundred two thousand one hundred and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
802131 Eight hundred two thousand one hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
802132 Eight hundred two thousand one hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
802133 Eight hundred two thousand one hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
802134 Eight hundred two thousand one hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
802135 Eight hundred two thousand one hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
802136 Eight hundred two thousand one hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
802137 Eight hundred two thousand one hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
802138 Eight hundred two thousand one hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
802139 Eight hundred two thousand one hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
802140 Eight hundred two thousand one hundred and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
802141 Eight hundred two thousand one hundred and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
802142 Eight hundred two thousand one hundred and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
802143 Eight hundred two thousand one hundred and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
802144 Eight hundred two thousand one hundred and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
802145 Eight hundred two thousand one hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
802146 Eight hundred two thousand one hundred and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
802147 Eight hundred two thousand one hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
802148 Eight hundred two thousand one hundred and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
802149 Eight hundred two thousand one hundred and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
802150 Eight hundred two thousand one hundred and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
802151 Eight hundred two thousand one hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
802152 Eight hundred two thousand one hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
802153 Eight hundred two thousand one hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
802154 Eight hundred two thousand one hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
802155 Eight hundred two thousand one hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
802156 Eight hundred two thousand one hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
802157 Eight hundred two thousand one hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
802158 Eight hundred two thousand one hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
802159 Eight hundred two thousand one hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
802160 Eight hundred two thousand one hundred and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
802161 Eight hundred two thousand one hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
802162 Eight hundred two thousand one hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
802163 Eight hundred two thousand one hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
802164 Eight hundred two thousand one hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
802165 Eight hundred two thousand one hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
802166 Eight hundred two thousand one hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
802167 Eight hundred two thousand one hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
802168 Eight hundred two thousand one hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
802169 Eight hundred two thousand one hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
802170 Eight hundred two thousand one hundred and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
802171 Eight hundred two thousand one hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802172 Eight hundred two thousand one hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
802173 Eight hundred two thousand one hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
802174 Eight hundred two thousand one hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
802175 Eight hundred two thousand one hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
802176 Eight hundred two thousand one hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
802177 Eight hundred two thousand one hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802178 Eight hundred two thousand one hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
802179 Eight hundred two thousand one hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
802180 Eight hundred two thousand one hundred and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
802181 Eight hundred two thousand one hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
802182 Eight hundred two thousand one hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
802183 Eight hundred two thousand one hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
802184 Eight hundred two thousand one hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
802185 Eight hundred two thousand one hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
802186 Eight hundred two thousand one hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
802187 Eight hundred two thousand one hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
802188 Eight hundred two thousand one hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
802189 Eight hundred two thousand one hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
802190 Eight hundred two thousand one hundred and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
802191 Eight hundred two thousand one hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
802192 Eight hundred two thousand one hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
802193 Eight hundred two thousand one hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
802194 Eight hundred two thousand one hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
802195 Eight hundred two thousand one hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
802196 Eight hundred two thousand one hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
802197 Eight hundred two thousand one hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
802198 Eight hundred two thousand one hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
802199 Eight hundred two thousand one hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802200 Eight hundred two thousand two hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802101 ถึง 802200 (Eight hundred two thousand one hundred and one to Eight hundred two thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802201-802300, 802301-802400, 802401-802500, 802501-802600, 802601-802700, 802701-802800, 802801-802900, 802901-803000, 803001-803100, 803101-803200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 802001-802100, 801901-802000, 801801-801900, 801701-801800, 801601-801700, 801501-801600, 801401-801500, 801301-801400, 801201-801300, 801101-801200