วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802001 ถึง 802100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 802001 ถึง 802100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802001 ถึง 802100 (Eight hundred two thousand and one to Eight hundred two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
802001 Eight hundred two thousand and oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง
802002 Eight hundred two thousand and twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สอง
802003 Eight hundred two thousand and threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม
802004 Eight hundred two thousand and fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่
802005 Eight hundred two thousand and fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า
802006 Eight hundred two thousand and sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก
802007 Eight hundred two thousand and sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด
802008 Eight hundred two thousand and eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด
802009 Eight hundred two thousand and nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า
802010 Eight hundred two thousand and tenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ
802011 Eight hundred two thousand and elevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
802012 Eight hundred two thousand and twelveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​สอง
802013 Eight hundred two thousand and thirteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​สาม
802014 Eight hundred two thousand and fourteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​สี่
802015 Eight hundred two thousand and fifteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​ห้า
802016 Eight hundred two thousand and sixteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​หก
802017 Eight hundred two thousand and seventeenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
802018 Eight hundred two thousand and eighteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​แปด
802019 Eight hundred two thousand and nineteenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​พัน​สิบ​เก้า
802020 Eight hundred two thousand and twentyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ
802021 Eight hundred two thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
802022 Eight hundred two thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
802023 Eight hundred two thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
802024 Eight hundred two thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
802025 Eight hundred two thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
802026 Eight hundred two thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
802027 Eight hundred two thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
802028 Eight hundred two thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
802029 Eight hundred two thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
802030 Eight hundred two thousand and thirtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ
802031 Eight hundred two thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
802032 Eight hundred two thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
802033 Eight hundred two thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
802034 Eight hundred two thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
802035 Eight hundred two thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
802036 Eight hundred two thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
802037 Eight hundred two thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
802038 Eight hundred two thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
802039 Eight hundred two thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
802040 Eight hundred two thousand and fortyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ
802041 Eight hundred two thousand and forty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
802042 Eight hundred two thousand and forty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
802043 Eight hundred two thousand and forty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
802044 Eight hundred two thousand and forty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
802045 Eight hundred two thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
802046 Eight hundred two thousand and forty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
802047 Eight hundred two thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
802048 Eight hundred two thousand and forty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
802049 Eight hundred two thousand and forty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
802050 Eight hundred two thousand and fiftyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ
802051 Eight hundred two thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
802052 Eight hundred two thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
802053 Eight hundred two thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
802054 Eight hundred two thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
802055 Eight hundred two thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
802056 Eight hundred two thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
802057 Eight hundred two thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
802058 Eight hundred two thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
802059 Eight hundred two thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
802060 Eight hundred two thousand and sixtyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ
802061 Eight hundred two thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
802062 Eight hundred two thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
802063 Eight hundred two thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
802064 Eight hundred two thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
802065 Eight hundred two thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
802066 Eight hundred two thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
802067 Eight hundred two thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
802068 Eight hundred two thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
802069 Eight hundred two thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
802070 Eight hundred two thousand and seventyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
802071 Eight hundred two thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
802072 Eight hundred two thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
802073 Eight hundred two thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
802074 Eight hundred two thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
802075 Eight hundred two thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
802076 Eight hundred two thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
802077 Eight hundred two thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
802078 Eight hundred two thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
802079 Eight hundred two thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
802080 Eight hundred two thousand and eightyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ
802081 Eight hundred two thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
802082 Eight hundred two thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
802083 Eight hundred two thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
802084 Eight hundred two thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
802085 Eight hundred two thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
802086 Eight hundred two thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
802087 Eight hundred two thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
802088 Eight hundred two thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
802089 Eight hundred two thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
802090 Eight hundred two thousand and ninetyเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ
802091 Eight hundred two thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
802092 Eight hundred two thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
802093 Eight hundred two thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
802094 Eight hundred two thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
802095 Eight hundred two thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
802096 Eight hundred two thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
802097 Eight hundred two thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
802098 Eight hundred two thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
802099 Eight hundred two thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
802100 Eight hundred two thousand one hundredเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 802001 ถึง 802100 (Eight hundred two thousand and one to Eight hundred two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802101-802200, 802201-802300, 802301-802400, 802401-802500, 802501-802600, 802601-802700, 802701-802800, 802801-802900, 802901-803000, 803001-803100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801901-802000, 801801-801900, 801701-801800, 801601-801700, 801501-801600, 801401-801500, 801301-801400, 801201-801300, 801101-801200, 801001-801100