วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801901 ถึง 802000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801901 ถึง 802000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801901 ถึง 802000 (Eight hundred one thousand nine hundred and one to Eight hundred two thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801901 Eight hundred one thousand nine hundred and oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
801902 Eight hundred one thousand nine hundred and twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
801903 Eight hundred one thousand nine hundred and threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
801904 Eight hundred one thousand nine hundred and fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
801905 Eight hundred one thousand nine hundred and fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
801906 Eight hundred one thousand nine hundred and sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
801907 Eight hundred one thousand nine hundred and sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
801908 Eight hundred one thousand nine hundred and eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
801909 Eight hundred one thousand nine hundred and nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
801910 Eight hundred one thousand nine hundred and tenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
801911 Eight hundred one thousand nine hundred and elevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
801912 Eight hundred one thousand nine hundred and twelveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
801913 Eight hundred one thousand nine hundred and thirteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
801914 Eight hundred one thousand nine hundred and fourteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
801915 Eight hundred one thousand nine hundred and fifteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
801916 Eight hundred one thousand nine hundred and sixteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
801917 Eight hundred one thousand nine hundred and seventeenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
801918 Eight hundred one thousand nine hundred and eighteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
801919 Eight hundred one thousand nine hundred and nineteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
801920 Eight hundred one thousand nine hundred and twentyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
801921 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
801922 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
801923 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
801924 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
801925 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
801926 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
801927 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
801928 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
801929 Eight hundred one thousand nine hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
801930 Eight hundred one thousand nine hundred and thirtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
801931 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
801932 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
801933 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
801934 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
801935 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
801936 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
801937 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
801938 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
801939 Eight hundred one thousand nine hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
801940 Eight hundred one thousand nine hundred and fortyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
801941 Eight hundred one thousand nine hundred and forty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
801942 Eight hundred one thousand nine hundred and forty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
801943 Eight hundred one thousand nine hundred and forty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
801944 Eight hundred one thousand nine hundred and forty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
801945 Eight hundred one thousand nine hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
801946 Eight hundred one thousand nine hundred and forty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
801947 Eight hundred one thousand nine hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
801948 Eight hundred one thousand nine hundred and forty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
801949 Eight hundred one thousand nine hundred and forty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
801950 Eight hundred one thousand nine hundred and fiftyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
801951 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
801952 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
801953 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
801954 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
801955 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
801956 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
801957 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
801958 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
801959 Eight hundred one thousand nine hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
801960 Eight hundred one thousand nine hundred and sixtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
801961 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
801962 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
801963 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
801964 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
801965 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
801966 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
801967 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
801968 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
801969 Eight hundred one thousand nine hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
801970 Eight hundred one thousand nine hundred and seventyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
801971 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
801972 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
801973 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
801974 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
801975 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
801976 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
801977 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
801978 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
801979 Eight hundred one thousand nine hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
801980 Eight hundred one thousand nine hundred and eightyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
801981 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
801982 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
801983 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
801984 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
801985 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
801986 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
801987 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
801988 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
801989 Eight hundred one thousand nine hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
801990 Eight hundred one thousand nine hundred and ninetyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
801991 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
801992 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
801993 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
801994 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
801995 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
801996 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
801997 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
801998 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
801999 Eight hundred one thousand nine hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
802000 Eight hundred two thousandเอท ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แปด​แสน​สอง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801901 ถึง 802000 (Eight hundred one thousand nine hundred and one to Eight hundred two thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 802001-802100, 802101-802200, 802201-802300, 802301-802400, 802401-802500, 802501-802600, 802601-802700, 802701-802800, 802801-802900, 802901-803000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801801-801900, 801701-801800, 801601-801700, 801501-801600, 801401-801500, 801301-801400, 801201-801300, 801101-801200, 801001-801100, 800901-801000