วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801501 ถึง 801600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801501 ถึง 801600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801501 ถึง 801600 (Eight hundred one thousand five hundred and one to Eight hundred one thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801501 Eight hundred one thousand five hundred and oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
801502 Eight hundred one thousand five hundred and twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
801503 Eight hundred one thousand five hundred and threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
801504 Eight hundred one thousand five hundred and fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
801505 Eight hundred one thousand five hundred and fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
801506 Eight hundred one thousand five hundred and sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
801507 Eight hundred one thousand five hundred and sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
801508 Eight hundred one thousand five hundred and eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
801509 Eight hundred one thousand five hundred and nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
801510 Eight hundred one thousand five hundred and tenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
801511 Eight hundred one thousand five hundred and elevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
801512 Eight hundred one thousand five hundred and twelveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
801513 Eight hundred one thousand five hundred and thirteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
801514 Eight hundred one thousand five hundred and fourteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
801515 Eight hundred one thousand five hundred and fifteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
801516 Eight hundred one thousand five hundred and sixteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
801517 Eight hundred one thousand five hundred and seventeenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
801518 Eight hundred one thousand five hundred and eighteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
801519 Eight hundred one thousand five hundred and nineteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
801520 Eight hundred one thousand five hundred and twentyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
801521 Eight hundred one thousand five hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
801522 Eight hundred one thousand five hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
801523 Eight hundred one thousand five hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
801524 Eight hundred one thousand five hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
801525 Eight hundred one thousand five hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
801526 Eight hundred one thousand five hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
801527 Eight hundred one thousand five hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
801528 Eight hundred one thousand five hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
801529 Eight hundred one thousand five hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
801530 Eight hundred one thousand five hundred and thirtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
801531 Eight hundred one thousand five hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
801532 Eight hundred one thousand five hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
801533 Eight hundred one thousand five hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
801534 Eight hundred one thousand five hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
801535 Eight hundred one thousand five hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
801536 Eight hundred one thousand five hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
801537 Eight hundred one thousand five hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
801538 Eight hundred one thousand five hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
801539 Eight hundred one thousand five hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
801540 Eight hundred one thousand five hundred and fortyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
801541 Eight hundred one thousand five hundred and forty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
801542 Eight hundred one thousand five hundred and forty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
801543 Eight hundred one thousand five hundred and forty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
801544 Eight hundred one thousand five hundred and forty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
801545 Eight hundred one thousand five hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
801546 Eight hundred one thousand five hundred and forty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
801547 Eight hundred one thousand five hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
801548 Eight hundred one thousand five hundred and forty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
801549 Eight hundred one thousand five hundred and forty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
801550 Eight hundred one thousand five hundred and fiftyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
801551 Eight hundred one thousand five hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
801552 Eight hundred one thousand five hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
801553 Eight hundred one thousand five hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
801554 Eight hundred one thousand five hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
801555 Eight hundred one thousand five hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
801556 Eight hundred one thousand five hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
801557 Eight hundred one thousand five hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
801558 Eight hundred one thousand five hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
801559 Eight hundred one thousand five hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
801560 Eight hundred one thousand five hundred and sixtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
801561 Eight hundred one thousand five hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
801562 Eight hundred one thousand five hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
801563 Eight hundred one thousand five hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
801564 Eight hundred one thousand five hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
801565 Eight hundred one thousand five hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
801566 Eight hundred one thousand five hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
801567 Eight hundred one thousand five hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
801568 Eight hundred one thousand five hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
801569 Eight hundred one thousand five hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
801570 Eight hundred one thousand five hundred and seventyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
801571 Eight hundred one thousand five hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
801572 Eight hundred one thousand five hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
801573 Eight hundred one thousand five hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
801574 Eight hundred one thousand five hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
801575 Eight hundred one thousand five hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
801576 Eight hundred one thousand five hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
801577 Eight hundred one thousand five hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
801578 Eight hundred one thousand five hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
801579 Eight hundred one thousand five hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
801580 Eight hundred one thousand five hundred and eightyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
801581 Eight hundred one thousand five hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
801582 Eight hundred one thousand five hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
801583 Eight hundred one thousand five hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
801584 Eight hundred one thousand five hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
801585 Eight hundred one thousand five hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
801586 Eight hundred one thousand five hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
801587 Eight hundred one thousand five hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
801588 Eight hundred one thousand five hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
801589 Eight hundred one thousand five hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
801590 Eight hundred one thousand five hundred and ninetyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
801591 Eight hundred one thousand five hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
801592 Eight hundred one thousand five hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
801593 Eight hundred one thousand five hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
801594 Eight hundred one thousand five hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
801595 Eight hundred one thousand five hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
801596 Eight hundred one thousand five hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
801597 Eight hundred one thousand five hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
801598 Eight hundred one thousand five hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
801599 Eight hundred one thousand five hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
801600 Eight hundred one thousand six hundredเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801501 ถึง 801600 (Eight hundred one thousand five hundred and one to Eight hundred one thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801601-801700, 801701-801800, 801801-801900, 801901-802000, 802001-802100, 802101-802200, 802201-802300, 802301-802400, 802401-802500, 802501-802600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801401-801500, 801301-801400, 801201-801300, 801101-801200, 801001-801100, 800901-801000, 800801-800900, 800701-800800, 800601-800700, 800501-800600