วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801401 ถึง 801500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801401 ถึง 801500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801401 ถึง 801500 (Eight hundred one thousand four hundred and one to Eight hundred one thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801401 Eight hundred one thousand four hundred and oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
801402 Eight hundred one thousand four hundred and twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
801403 Eight hundred one thousand four hundred and threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
801404 Eight hundred one thousand four hundred and fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
801405 Eight hundred one thousand four hundred and fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
801406 Eight hundred one thousand four hundred and sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก
801407 Eight hundred one thousand four hundred and sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
801408 Eight hundred one thousand four hundred and eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
801409 Eight hundred one thousand four hundred and nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
801410 Eight hundred one thousand four hundred and tenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
801411 Eight hundred one thousand four hundred and elevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
801412 Eight hundred one thousand four hundred and twelveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
801413 Eight hundred one thousand four hundred and thirteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
801414 Eight hundred one thousand four hundred and fourteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
801415 Eight hundred one thousand four hundred and fifteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
801416 Eight hundred one thousand four hundred and sixteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
801417 Eight hundred one thousand four hundred and seventeenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
801418 Eight hundred one thousand four hundred and eighteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
801419 Eight hundred one thousand four hundred and nineteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
801420 Eight hundred one thousand four hundred and twentyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
801421 Eight hundred one thousand four hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
801422 Eight hundred one thousand four hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
801423 Eight hundred one thousand four hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
801424 Eight hundred one thousand four hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
801425 Eight hundred one thousand four hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
801426 Eight hundred one thousand four hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
801427 Eight hundred one thousand four hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
801428 Eight hundred one thousand four hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
801429 Eight hundred one thousand four hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
801430 Eight hundred one thousand four hundred and thirtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
801431 Eight hundred one thousand four hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
801432 Eight hundred one thousand four hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
801433 Eight hundred one thousand four hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
801434 Eight hundred one thousand four hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
801435 Eight hundred one thousand four hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
801436 Eight hundred one thousand four hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
801437 Eight hundred one thousand four hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
801438 Eight hundred one thousand four hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
801439 Eight hundred one thousand four hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
801440 Eight hundred one thousand four hundred and fortyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
801441 Eight hundred one thousand four hundred and forty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
801442 Eight hundred one thousand four hundred and forty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
801443 Eight hundred one thousand four hundred and forty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
801444 Eight hundred one thousand four hundred and forty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
801445 Eight hundred one thousand four hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
801446 Eight hundred one thousand four hundred and forty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
801447 Eight hundred one thousand four hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
801448 Eight hundred one thousand four hundred and forty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
801449 Eight hundred one thousand four hundred and forty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
801450 Eight hundred one thousand four hundred and fiftyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
801451 Eight hundred one thousand four hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
801452 Eight hundred one thousand four hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
801453 Eight hundred one thousand four hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
801454 Eight hundred one thousand four hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
801455 Eight hundred one thousand four hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
801456 Eight hundred one thousand four hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
801457 Eight hundred one thousand four hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
801458 Eight hundred one thousand four hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
801459 Eight hundred one thousand four hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
801460 Eight hundred one thousand four hundred and sixtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
801461 Eight hundred one thousand four hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
801462 Eight hundred one thousand four hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
801463 Eight hundred one thousand four hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
801464 Eight hundred one thousand four hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
801465 Eight hundred one thousand four hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
801466 Eight hundred one thousand four hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
801467 Eight hundred one thousand four hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
801468 Eight hundred one thousand four hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
801469 Eight hundred one thousand four hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
801470 Eight hundred one thousand four hundred and seventyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
801471 Eight hundred one thousand four hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
801472 Eight hundred one thousand four hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
801473 Eight hundred one thousand four hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
801474 Eight hundred one thousand four hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
801475 Eight hundred one thousand four hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
801476 Eight hundred one thousand four hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
801477 Eight hundred one thousand four hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
801478 Eight hundred one thousand four hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
801479 Eight hundred one thousand four hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
801480 Eight hundred one thousand four hundred and eightyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
801481 Eight hundred one thousand four hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
801482 Eight hundred one thousand four hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
801483 Eight hundred one thousand four hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
801484 Eight hundred one thousand four hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
801485 Eight hundred one thousand four hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
801486 Eight hundred one thousand four hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
801487 Eight hundred one thousand four hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
801488 Eight hundred one thousand four hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
801489 Eight hundred one thousand four hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
801490 Eight hundred one thousand four hundred and ninetyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
801491 Eight hundred one thousand four hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
801492 Eight hundred one thousand four hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
801493 Eight hundred one thousand four hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
801494 Eight hundred one thousand four hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
801495 Eight hundred one thousand four hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
801496 Eight hundred one thousand four hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
801497 Eight hundred one thousand four hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
801498 Eight hundred one thousand four hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
801499 Eight hundred one thousand four hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
801500 Eight hundred one thousand five hundredเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801401 ถึง 801500 (Eight hundred one thousand four hundred and one to Eight hundred one thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801501-801600, 801601-801700, 801701-801800, 801801-801900, 801901-802000, 802001-802100, 802101-802200, 802201-802300, 802301-802400, 802401-802500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801301-801400, 801201-801300, 801101-801200, 801001-801100, 800901-801000, 800801-800900, 800701-800800, 800601-800700, 800501-800600, 800401-800500