วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801301 ถึง 801400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801301 ถึง 801400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801301 ถึง 801400 (Eight hundred one thousand three hundred and one to Eight hundred one thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801301 Eight hundred one thousand three hundred and oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
801302 Eight hundred one thousand three hundred and twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
801303 Eight hundred one thousand three hundred and threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
801304 Eight hundred one thousand three hundred and fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
801305 Eight hundred one thousand three hundred and fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
801306 Eight hundred one thousand three hundred and sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก
801307 Eight hundred one thousand three hundred and sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
801308 Eight hundred one thousand three hundred and eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
801309 Eight hundred one thousand three hundred and nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
801310 Eight hundred one thousand three hundred and tenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
801311 Eight hundred one thousand three hundred and elevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
801312 Eight hundred one thousand three hundred and twelveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
801313 Eight hundred one thousand three hundred and thirteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
801314 Eight hundred one thousand three hundred and fourteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
801315 Eight hundred one thousand three hundred and fifteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
801316 Eight hundred one thousand three hundred and sixteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
801317 Eight hundred one thousand three hundred and seventeenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
801318 Eight hundred one thousand three hundred and eighteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
801319 Eight hundred one thousand three hundred and nineteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
801320 Eight hundred one thousand three hundred and twentyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
801321 Eight hundred one thousand three hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
801322 Eight hundred one thousand three hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
801323 Eight hundred one thousand three hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
801324 Eight hundred one thousand three hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
801325 Eight hundred one thousand three hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
801326 Eight hundred one thousand three hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
801327 Eight hundred one thousand three hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
801328 Eight hundred one thousand three hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
801329 Eight hundred one thousand three hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
801330 Eight hundred one thousand three hundred and thirtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
801331 Eight hundred one thousand three hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
801332 Eight hundred one thousand three hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
801333 Eight hundred one thousand three hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
801334 Eight hundred one thousand three hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
801335 Eight hundred one thousand three hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
801336 Eight hundred one thousand three hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
801337 Eight hundred one thousand three hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
801338 Eight hundred one thousand three hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
801339 Eight hundred one thousand three hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
801340 Eight hundred one thousand three hundred and fortyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
801341 Eight hundred one thousand three hundred and forty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
801342 Eight hundred one thousand three hundred and forty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
801343 Eight hundred one thousand three hundred and forty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
801344 Eight hundred one thousand three hundred and forty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
801345 Eight hundred one thousand three hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
801346 Eight hundred one thousand three hundred and forty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
801347 Eight hundred one thousand three hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
801348 Eight hundred one thousand three hundred and forty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
801349 Eight hundred one thousand three hundred and forty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
801350 Eight hundred one thousand three hundred and fiftyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
801351 Eight hundred one thousand three hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
801352 Eight hundred one thousand three hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
801353 Eight hundred one thousand three hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
801354 Eight hundred one thousand three hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
801355 Eight hundred one thousand three hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
801356 Eight hundred one thousand three hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
801357 Eight hundred one thousand three hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
801358 Eight hundred one thousand three hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
801359 Eight hundred one thousand three hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
801360 Eight hundred one thousand three hundred and sixtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
801361 Eight hundred one thousand three hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
801362 Eight hundred one thousand three hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
801363 Eight hundred one thousand three hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
801364 Eight hundred one thousand three hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
801365 Eight hundred one thousand three hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
801366 Eight hundred one thousand three hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
801367 Eight hundred one thousand three hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
801368 Eight hundred one thousand three hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
801369 Eight hundred one thousand three hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
801370 Eight hundred one thousand three hundred and seventyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
801371 Eight hundred one thousand three hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
801372 Eight hundred one thousand three hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
801373 Eight hundred one thousand three hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
801374 Eight hundred one thousand three hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
801375 Eight hundred one thousand three hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
801376 Eight hundred one thousand three hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
801377 Eight hundred one thousand three hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
801378 Eight hundred one thousand three hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
801379 Eight hundred one thousand three hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
801380 Eight hundred one thousand three hundred and eightyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
801381 Eight hundred one thousand three hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
801382 Eight hundred one thousand three hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
801383 Eight hundred one thousand three hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
801384 Eight hundred one thousand three hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
801385 Eight hundred one thousand three hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
801386 Eight hundred one thousand three hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
801387 Eight hundred one thousand three hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
801388 Eight hundred one thousand three hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
801389 Eight hundred one thousand three hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
801390 Eight hundred one thousand three hundred and ninetyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
801391 Eight hundred one thousand three hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
801392 Eight hundred one thousand three hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
801393 Eight hundred one thousand three hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
801394 Eight hundred one thousand three hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
801395 Eight hundred one thousand three hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
801396 Eight hundred one thousand three hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
801397 Eight hundred one thousand three hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
801398 Eight hundred one thousand three hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
801399 Eight hundred one thousand three hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
801400 Eight hundred one thousand four hundredเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801301 ถึง 801400 (Eight hundred one thousand three hundred and one to Eight hundred one thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801401-801500, 801501-801600, 801601-801700, 801701-801800, 801801-801900, 801901-802000, 802001-802100, 802101-802200, 802201-802300, 802301-802400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801201-801300, 801101-801200, 801001-801100, 800901-801000, 800801-800900, 800701-800800, 800601-800700, 800501-800600, 800401-800500, 800301-800400