วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801201 ถึง 801300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801201 ถึง 801300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801201 ถึง 801300 (Eight hundred one thousand two hundred and one to Eight hundred one thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801201 Eight hundred one thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
801202 Eight hundred one thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
801203 Eight hundred one thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
801204 Eight hundred one thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
801205 Eight hundred one thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
801206 Eight hundred one thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก
801207 Eight hundred one thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
801208 Eight hundred one thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
801209 Eight hundred one thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
801210 Eight hundred one thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
801211 Eight hundred one thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
801212 Eight hundred one thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
801213 Eight hundred one thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
801214 Eight hundred one thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
801215 Eight hundred one thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
801216 Eight hundred one thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
801217 Eight hundred one thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
801218 Eight hundred one thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
801219 Eight hundred one thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
801220 Eight hundred one thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
801221 Eight hundred one thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
801222 Eight hundred one thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
801223 Eight hundred one thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
801224 Eight hundred one thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
801225 Eight hundred one thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
801226 Eight hundred one thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
801227 Eight hundred one thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
801228 Eight hundred one thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
801229 Eight hundred one thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
801230 Eight hundred one thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
801231 Eight hundred one thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
801232 Eight hundred one thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
801233 Eight hundred one thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
801234 Eight hundred one thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
801235 Eight hundred one thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
801236 Eight hundred one thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
801237 Eight hundred one thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
801238 Eight hundred one thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
801239 Eight hundred one thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
801240 Eight hundred one thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
801241 Eight hundred one thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
801242 Eight hundred one thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
801243 Eight hundred one thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
801244 Eight hundred one thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
801245 Eight hundred one thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
801246 Eight hundred one thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
801247 Eight hundred one thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
801248 Eight hundred one thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
801249 Eight hundred one thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
801250 Eight hundred one thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
801251 Eight hundred one thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
801252 Eight hundred one thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
801253 Eight hundred one thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
801254 Eight hundred one thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
801255 Eight hundred one thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
801256 Eight hundred one thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
801257 Eight hundred one thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
801258 Eight hundred one thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
801259 Eight hundred one thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
801260 Eight hundred one thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
801261 Eight hundred one thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
801262 Eight hundred one thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
801263 Eight hundred one thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
801264 Eight hundred one thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
801265 Eight hundred one thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
801266 Eight hundred one thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
801267 Eight hundred one thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
801268 Eight hundred one thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
801269 Eight hundred one thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
801270 Eight hundred one thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
801271 Eight hundred one thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
801272 Eight hundred one thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
801273 Eight hundred one thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
801274 Eight hundred one thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
801275 Eight hundred one thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
801276 Eight hundred one thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
801277 Eight hundred one thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
801278 Eight hundred one thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
801279 Eight hundred one thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
801280 Eight hundred one thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
801281 Eight hundred one thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
801282 Eight hundred one thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
801283 Eight hundred one thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
801284 Eight hundred one thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
801285 Eight hundred one thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
801286 Eight hundred one thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
801287 Eight hundred one thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
801288 Eight hundred one thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
801289 Eight hundred one thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
801290 Eight hundred one thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
801291 Eight hundred one thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
801292 Eight hundred one thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
801293 Eight hundred one thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
801294 Eight hundred one thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
801295 Eight hundred one thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
801296 Eight hundred one thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
801297 Eight hundred one thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
801298 Eight hundred one thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
801299 Eight hundred one thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
801300 Eight hundred one thousand three hundredเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801201 ถึง 801300 (Eight hundred one thousand two hundred and one to Eight hundred one thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801301-801400, 801401-801500, 801501-801600, 801601-801700, 801701-801800, 801801-801900, 801901-802000, 802001-802100, 802101-802200, 802201-802300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 801101-801200, 801001-801100, 800901-801000, 800801-800900, 800701-800800, 800601-800700, 800501-800600, 800401-800500, 800301-800400, 800201-800300