วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801001 ถึง 801100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801001 ถึง 801100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801001 ถึง 801100 (Eight hundred one thousand and one to Eight hundred one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801001 Eight hundred one thousand and oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
801002 Eight hundred one thousand and twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง
801003 Eight hundred one thousand and threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม
801004 Eight hundred one thousand and fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่
801005 Eight hundred one thousand and fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า
801006 Eight hundred one thousand and sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก
801007 Eight hundred one thousand and sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
801008 Eight hundred one thousand and eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด
801009 Eight hundred one thousand and nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า
801010 Eight hundred one thousand and tenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ
801011 Eight hundred one thousand and elevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
801012 Eight hundred one thousand and twelveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
801013 Eight hundred one thousand and thirteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
801014 Eight hundred one thousand and fourteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
801015 Eight hundred one thousand and fifteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
801016 Eight hundred one thousand and sixteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
801017 Eight hundred one thousand and seventeenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
801018 Eight hundred one thousand and eighteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
801019 Eight hundred one thousand and nineteenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
801020 Eight hundred one thousand and twentyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
801021 Eight hundred one thousand and twenty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
801022 Eight hundred one thousand and twenty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
801023 Eight hundred one thousand and twenty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
801024 Eight hundred one thousand and twenty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
801025 Eight hundred one thousand and twenty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
801026 Eight hundred one thousand and twenty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
801027 Eight hundred one thousand and twenty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
801028 Eight hundred one thousand and twenty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
801029 Eight hundred one thousand and twenty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
801030 Eight hundred one thousand and thirtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
801031 Eight hundred one thousand and thirty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
801032 Eight hundred one thousand and thirty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
801033 Eight hundred one thousand and thirty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
801034 Eight hundred one thousand and thirty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
801035 Eight hundred one thousand and thirty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
801036 Eight hundred one thousand and thirty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
801037 Eight hundred one thousand and thirty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
801038 Eight hundred one thousand and thirty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
801039 Eight hundred one thousand and thirty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
801040 Eight hundred one thousand and fortyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
801041 Eight hundred one thousand and forty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
801042 Eight hundred one thousand and forty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
801043 Eight hundred one thousand and forty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
801044 Eight hundred one thousand and forty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
801045 Eight hundred one thousand and forty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
801046 Eight hundred one thousand and forty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
801047 Eight hundred one thousand and forty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
801048 Eight hundred one thousand and forty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
801049 Eight hundred one thousand and forty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
801050 Eight hundred one thousand and fiftyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
801051 Eight hundred one thousand and fifty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
801052 Eight hundred one thousand and fifty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
801053 Eight hundred one thousand and fifty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
801054 Eight hundred one thousand and fifty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
801055 Eight hundred one thousand and fifty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
801056 Eight hundred one thousand and fifty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
801057 Eight hundred one thousand and fifty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
801058 Eight hundred one thousand and fifty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
801059 Eight hundred one thousand and fifty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
801060 Eight hundred one thousand and sixtyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
801061 Eight hundred one thousand and sixty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
801062 Eight hundred one thousand and sixty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
801063 Eight hundred one thousand and sixty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
801064 Eight hundred one thousand and sixty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
801065 Eight hundred one thousand and sixty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
801066 Eight hundred one thousand and sixty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
801067 Eight hundred one thousand and sixty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
801068 Eight hundred one thousand and sixty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
801069 Eight hundred one thousand and sixty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
801070 Eight hundred one thousand and seventyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
801071 Eight hundred one thousand and seventy oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
801072 Eight hundred one thousand and seventy twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
801073 Eight hundred one thousand and seventy threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
801074 Eight hundred one thousand and seventy fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
801075 Eight hundred one thousand and seventy fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
801076 Eight hundred one thousand and seventy sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
801077 Eight hundred one thousand and seventy sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
801078 Eight hundred one thousand and seventy eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
801079 Eight hundred one thousand and seventy nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
801080 Eight hundred one thousand and eightyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
801081 Eight hundred one thousand and eighty oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
801082 Eight hundred one thousand and eighty twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
801083 Eight hundred one thousand and eighty threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
801084 Eight hundred one thousand and eighty fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
801085 Eight hundred one thousand and eighty fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
801086 Eight hundred one thousand and eighty sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
801087 Eight hundred one thousand and eighty sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
801088 Eight hundred one thousand and eighty eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
801089 Eight hundred one thousand and eighty nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
801090 Eight hundred one thousand and ninetyเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
801091 Eight hundred one thousand and ninety oneเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
801092 Eight hundred one thousand and ninety twoเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
801093 Eight hundred one thousand and ninety threeเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
801094 Eight hundred one thousand and ninety fourเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
801095 Eight hundred one thousand and ninety fiveเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
801096 Eight hundred one thousand and ninety sixเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
801097 Eight hundred one thousand and ninety sevenเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
801098 Eight hundred one thousand and ninety eightเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
801099 Eight hundred one thousand and ninety nineเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
801100 Eight hundred one thousand one hundredเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801001 ถึง 801100 (Eight hundred one thousand and one to Eight hundred one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801101-801200, 801201-801300, 801301-801400, 801401-801500, 801501-801600, 801601-801700, 801701-801800, 801801-801900, 801901-802000, 802001-802100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 800901-801000, 800801-800900, 800701-800800, 800601-800700, 800501-800600, 800401-800500, 800301-800400, 800201-800300, 800101-800200, 800001-800100