วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801 ถึง 900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 801 ถึง 900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801 ถึง 900 (Eight hundred and one to Nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
801 Eight hundred and oneเอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​ร้อย​หนึ่ง
802 Eight hundred and twoเอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​ร้อย​สอง
803 Eight hundred and threeเอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​ร้อย​สาม
804 Eight hundred and fourเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​ร้อย​สี่
805 Eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​ร้อย​ห้า
806 Eight hundred and sixเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​ร้อย​หก
807 Eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​ร้อย​เจ็ด
808 Eight hundred and eightเอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​ร้อย​แปด
809 Eight hundred and nineเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​ร้อย​เก้า
810 Eight hundred and tenเอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​ร้อย​สิบ
811 Eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
812 Eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​ร้อย​สิบ​สอง
813 Eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​ร้อย​สิบ​สาม
814 Eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​ร้อย​สิบ​สี่
815 Eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
816 Eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​ร้อย​สิบ​หก
817 Eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
818 Eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​ร้อย​สิบ​แปด
819 Eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
820 Eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
821 Eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
822 Eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
823 Eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
824 Eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
825 Eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
826 Eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
827 Eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
828 Eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
829 Eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
830 Eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​ร้อย​สาม​สิบ
831 Eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
832 Eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
833 Eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
834 Eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
835 Eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
836 Eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
837 Eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
838 Eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
839 Eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
840 Eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​ร้อย​สี่​สิบ
841 Eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
842 Eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
843 Eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
844 Eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
845 Eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
846 Eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
847 Eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
848 Eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
849 Eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
850 Eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
851 Eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
852 Eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
853 Eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
854 Eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
855 Eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
856 Eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
857 Eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
858 Eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
859 Eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
860 Eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​ร้อย​หก​สิบ
861 Eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
862 Eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
863 Eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
864 Eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
865 Eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
866 Eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
867 Eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
868 Eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
869 Eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
870 Eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
871 Eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
872 Eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
873 Eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
874 Eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
875 Eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
876 Eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
877 Eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
878 Eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
879 Eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
880 Eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​ร้อย​แปด​สิบ
881 Eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
882 Eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
883 Eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
884 Eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
885 Eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
886 Eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
887 Eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
888 Eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
889 Eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
890 Eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
891 Eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
892 Eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
893 Eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
894 Eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
895 Eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
896 Eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
897 Eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
898 Eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
899 Eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
900 Nine hundredไนน์ ฮันเดรด เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 801 ถึง 900 (Eight hundred and one to Nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 701-800, 601-700, 501-600, 401-500, 301-400, 201-300, 101-200, 1-100