วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800901 ถึง 801000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800901 ถึง 801000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800901 ถึง 801000 (Eight hundred thousand nine hundred and one to Eight hundred one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800901 Eight hundred thousand nine hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
800902 Eight hundred thousand nine hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สอง
800903 Eight hundred thousand nine hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม
800904 Eight hundred thousand nine hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่
800905 Eight hundred thousand nine hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า
800906 Eight hundred thousand nine hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก
800907 Eight hundred thousand nine hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
800908 Eight hundred thousand nine hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด
800909 Eight hundred thousand nine hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า
800910 Eight hundred thousand nine hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ
800911 Eight hundred thousand nine hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800912 Eight hundred thousand nine hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
800913 Eight hundred thousand nine hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
800914 Eight hundred thousand nine hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
800915 Eight hundred thousand nine hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
800916 Eight hundred thousand nine hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
800917 Eight hundred thousand nine hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800918 Eight hundred thousand nine hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
800919 Eight hundred thousand nine hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
800920 Eight hundred thousand nine hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
800921 Eight hundred thousand nine hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800922 Eight hundred thousand nine hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800923 Eight hundred thousand nine hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800924 Eight hundred thousand nine hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800925 Eight hundred thousand nine hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800926 Eight hundred thousand nine hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800927 Eight hundred thousand nine hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800928 Eight hundred thousand nine hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800929 Eight hundred thousand nine hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800930 Eight hundred thousand nine hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
800931 Eight hundred thousand nine hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800932 Eight hundred thousand nine hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800933 Eight hundred thousand nine hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800934 Eight hundred thousand nine hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800935 Eight hundred thousand nine hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800936 Eight hundred thousand nine hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800937 Eight hundred thousand nine hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800938 Eight hundred thousand nine hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800939 Eight hundred thousand nine hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800940 Eight hundred thousand nine hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
800941 Eight hundred thousand nine hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800942 Eight hundred thousand nine hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800943 Eight hundred thousand nine hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800944 Eight hundred thousand nine hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800945 Eight hundred thousand nine hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800946 Eight hundred thousand nine hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800947 Eight hundred thousand nine hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800948 Eight hundred thousand nine hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800949 Eight hundred thousand nine hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800950 Eight hundred thousand nine hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
800951 Eight hundred thousand nine hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800952 Eight hundred thousand nine hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800953 Eight hundred thousand nine hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800954 Eight hundred thousand nine hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800955 Eight hundred thousand nine hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800956 Eight hundred thousand nine hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800957 Eight hundred thousand nine hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800958 Eight hundred thousand nine hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800959 Eight hundred thousand nine hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800960 Eight hundred thousand nine hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
800961 Eight hundred thousand nine hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800962 Eight hundred thousand nine hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800963 Eight hundred thousand nine hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800964 Eight hundred thousand nine hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800965 Eight hundred thousand nine hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800966 Eight hundred thousand nine hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
800967 Eight hundred thousand nine hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800968 Eight hundred thousand nine hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800969 Eight hundred thousand nine hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800970 Eight hundred thousand nine hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800971 Eight hundred thousand nine hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800972 Eight hundred thousand nine hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800973 Eight hundred thousand nine hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800974 Eight hundred thousand nine hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800975 Eight hundred thousand nine hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800976 Eight hundred thousand nine hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800977 Eight hundred thousand nine hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800978 Eight hundred thousand nine hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800979 Eight hundred thousand nine hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800980 Eight hundred thousand nine hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
800981 Eight hundred thousand nine hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800982 Eight hundred thousand nine hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800983 Eight hundred thousand nine hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800984 Eight hundred thousand nine hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800985 Eight hundred thousand nine hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800986 Eight hundred thousand nine hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800987 Eight hundred thousand nine hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800988 Eight hundred thousand nine hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800989 Eight hundred thousand nine hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800990 Eight hundred thousand nine hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
800991 Eight hundred thousand nine hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800992 Eight hundred thousand nine hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800993 Eight hundred thousand nine hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800994 Eight hundred thousand nine hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800995 Eight hundred thousand nine hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800996 Eight hundred thousand nine hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800997 Eight hundred thousand nine hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800998 Eight hundred thousand nine hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800999 Eight hundred thousand nine hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
801000 Eight hundred one thousandเอท ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แปด​แสน​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800901 ถึง 801000 (Eight hundred thousand nine hundred and one to Eight hundred one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 801001-801100, 801101-801200, 801201-801300, 801301-801400, 801401-801500, 801501-801600, 801601-801700, 801701-801800, 801801-801900, 801901-802000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 800801-800900, 800701-800800, 800601-800700, 800501-800600, 800401-800500, 800301-800400, 800201-800300, 800101-800200, 800001-800100, 799901-800000