วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800801 ถึง 800900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800801 ถึง 800900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800801 ถึง 800900 (Eight hundred thousand eight hundred and one to Eight hundred thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800801 Eight hundred thousand eight hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
800802 Eight hundred thousand eight hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​สอง
800803 Eight hundred thousand eight hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม
800804 Eight hundred thousand eight hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่
800805 Eight hundred thousand eight hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า
800806 Eight hundred thousand eight hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก
800807 Eight hundred thousand eight hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด
800808 Eight hundred thousand eight hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด
800809 Eight hundred thousand eight hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า
800810 Eight hundred thousand eight hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ
800811 Eight hundred thousand eight hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800812 Eight hundred thousand eight hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
800813 Eight hundred thousand eight hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
800814 Eight hundred thousand eight hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
800815 Eight hundred thousand eight hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
800816 Eight hundred thousand eight hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
800817 Eight hundred thousand eight hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800818 Eight hundred thousand eight hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
800819 Eight hundred thousand eight hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
800820 Eight hundred thousand eight hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
800821 Eight hundred thousand eight hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800822 Eight hundred thousand eight hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800823 Eight hundred thousand eight hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800824 Eight hundred thousand eight hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800825 Eight hundred thousand eight hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800826 Eight hundred thousand eight hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800827 Eight hundred thousand eight hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800828 Eight hundred thousand eight hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800829 Eight hundred thousand eight hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800830 Eight hundred thousand eight hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
800831 Eight hundred thousand eight hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800832 Eight hundred thousand eight hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800833 Eight hundred thousand eight hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800834 Eight hundred thousand eight hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800835 Eight hundred thousand eight hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800836 Eight hundred thousand eight hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800837 Eight hundred thousand eight hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800838 Eight hundred thousand eight hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800839 Eight hundred thousand eight hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800840 Eight hundred thousand eight hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
800841 Eight hundred thousand eight hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800842 Eight hundred thousand eight hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800843 Eight hundred thousand eight hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800844 Eight hundred thousand eight hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800845 Eight hundred thousand eight hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800846 Eight hundred thousand eight hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800847 Eight hundred thousand eight hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800848 Eight hundred thousand eight hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800849 Eight hundred thousand eight hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800850 Eight hundred thousand eight hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
800851 Eight hundred thousand eight hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800852 Eight hundred thousand eight hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800853 Eight hundred thousand eight hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800854 Eight hundred thousand eight hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800855 Eight hundred thousand eight hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800856 Eight hundred thousand eight hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800857 Eight hundred thousand eight hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800858 Eight hundred thousand eight hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800859 Eight hundred thousand eight hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800860 Eight hundred thousand eight hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
800861 Eight hundred thousand eight hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800862 Eight hundred thousand eight hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800863 Eight hundred thousand eight hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800864 Eight hundred thousand eight hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800865 Eight hundred thousand eight hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800866 Eight hundred thousand eight hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
800867 Eight hundred thousand eight hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800868 Eight hundred thousand eight hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800869 Eight hundred thousand eight hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800870 Eight hundred thousand eight hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800871 Eight hundred thousand eight hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800872 Eight hundred thousand eight hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800873 Eight hundred thousand eight hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800874 Eight hundred thousand eight hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800875 Eight hundred thousand eight hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800876 Eight hundred thousand eight hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800877 Eight hundred thousand eight hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800878 Eight hundred thousand eight hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800879 Eight hundred thousand eight hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800880 Eight hundred thousand eight hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
800881 Eight hundred thousand eight hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800882 Eight hundred thousand eight hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800883 Eight hundred thousand eight hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800884 Eight hundred thousand eight hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800885 Eight hundred thousand eight hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800886 Eight hundred thousand eight hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800887 Eight hundred thousand eight hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800888 Eight hundred thousand eight hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800889 Eight hundred thousand eight hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800890 Eight hundred thousand eight hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
800891 Eight hundred thousand eight hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800892 Eight hundred thousand eight hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800893 Eight hundred thousand eight hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800894 Eight hundred thousand eight hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800895 Eight hundred thousand eight hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800896 Eight hundred thousand eight hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800897 Eight hundred thousand eight hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800898 Eight hundred thousand eight hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800899 Eight hundred thousand eight hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800900 Eight hundred thousand nine hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แปด​แสน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800801 ถึง 800900 (Eight hundred thousand eight hundred and one to Eight hundred thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 800901-801000, 801001-801100, 801101-801200, 801201-801300, 801301-801400, 801401-801500, 801501-801600, 801601-801700, 801701-801800, 801801-801900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 800701-800800, 800601-800700, 800501-800600, 800401-800500, 800301-800400, 800201-800300, 800101-800200, 800001-800100, 799901-800000, 799801-799900