วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800701 ถึง 800800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800701 ถึง 800800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800701 ถึง 800800 (Eight hundred thousand seven hundred and one to Eight hundred thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800701 Eight hundred thousand seven hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
800702 Eight hundred thousand seven hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สอง
800703 Eight hundred thousand seven hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม
800704 Eight hundred thousand seven hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่
800705 Eight hundred thousand seven hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
800706 Eight hundred thousand seven hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก
800707 Eight hundred thousand seven hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
800708 Eight hundred thousand seven hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด
800709 Eight hundred thousand seven hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
800710 Eight hundred thousand seven hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
800711 Eight hundred thousand seven hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800712 Eight hundred thousand seven hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
800713 Eight hundred thousand seven hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
800714 Eight hundred thousand seven hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
800715 Eight hundred thousand seven hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
800716 Eight hundred thousand seven hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
800717 Eight hundred thousand seven hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800718 Eight hundred thousand seven hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
800719 Eight hundred thousand seven hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
800720 Eight hundred thousand seven hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
800721 Eight hundred thousand seven hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800722 Eight hundred thousand seven hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800723 Eight hundred thousand seven hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800724 Eight hundred thousand seven hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800725 Eight hundred thousand seven hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800726 Eight hundred thousand seven hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800727 Eight hundred thousand seven hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800728 Eight hundred thousand seven hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800729 Eight hundred thousand seven hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800730 Eight hundred thousand seven hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
800731 Eight hundred thousand seven hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800732 Eight hundred thousand seven hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800733 Eight hundred thousand seven hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800734 Eight hundred thousand seven hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800735 Eight hundred thousand seven hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800736 Eight hundred thousand seven hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800737 Eight hundred thousand seven hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800738 Eight hundred thousand seven hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800739 Eight hundred thousand seven hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800740 Eight hundred thousand seven hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
800741 Eight hundred thousand seven hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800742 Eight hundred thousand seven hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800743 Eight hundred thousand seven hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800744 Eight hundred thousand seven hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800745 Eight hundred thousand seven hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800746 Eight hundred thousand seven hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800747 Eight hundred thousand seven hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800748 Eight hundred thousand seven hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800749 Eight hundred thousand seven hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800750 Eight hundred thousand seven hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
800751 Eight hundred thousand seven hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800752 Eight hundred thousand seven hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800753 Eight hundred thousand seven hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800754 Eight hundred thousand seven hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800755 Eight hundred thousand seven hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800756 Eight hundred thousand seven hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800757 Eight hundred thousand seven hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800758 Eight hundred thousand seven hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800759 Eight hundred thousand seven hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800760 Eight hundred thousand seven hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
800761 Eight hundred thousand seven hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800762 Eight hundred thousand seven hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800763 Eight hundred thousand seven hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800764 Eight hundred thousand seven hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800765 Eight hundred thousand seven hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800766 Eight hundred thousand seven hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
800767 Eight hundred thousand seven hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800768 Eight hundred thousand seven hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800769 Eight hundred thousand seven hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800770 Eight hundred thousand seven hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800771 Eight hundred thousand seven hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800772 Eight hundred thousand seven hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800773 Eight hundred thousand seven hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800774 Eight hundred thousand seven hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800775 Eight hundred thousand seven hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800776 Eight hundred thousand seven hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800777 Eight hundred thousand seven hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800778 Eight hundred thousand seven hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800779 Eight hundred thousand seven hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800780 Eight hundred thousand seven hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
800781 Eight hundred thousand seven hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800782 Eight hundred thousand seven hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800783 Eight hundred thousand seven hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800784 Eight hundred thousand seven hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800785 Eight hundred thousand seven hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800786 Eight hundred thousand seven hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800787 Eight hundred thousand seven hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800788 Eight hundred thousand seven hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800789 Eight hundred thousand seven hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800790 Eight hundred thousand seven hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
800791 Eight hundred thousand seven hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800792 Eight hundred thousand seven hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800793 Eight hundred thousand seven hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800794 Eight hundred thousand seven hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800795 Eight hundred thousand seven hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800796 Eight hundred thousand seven hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800797 Eight hundred thousand seven hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800798 Eight hundred thousand seven hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800799 Eight hundred thousand seven hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800800 Eight hundred thousand eight hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แปด​แสน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800701 ถึง 800800 (Eight hundred thousand seven hundred and one to Eight hundred thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 800801-800900, 800901-801000, 801001-801100, 801101-801200, 801201-801300, 801301-801400, 801401-801500, 801501-801600, 801601-801700, 801701-801800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 800601-800700, 800501-800600, 800401-800500, 800301-800400, 800201-800300, 800101-800200, 800001-800100, 799901-800000, 799801-799900, 799701-799800