วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800501 ถึง 800600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800501 ถึง 800600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800501 ถึง 800600 (Eight hundred thousand five hundred and one to Eight hundred thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800501 Eight hundred thousand five hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
800502 Eight hundred thousand five hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สอง
800503 Eight hundred thousand five hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม
800504 Eight hundred thousand five hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่
800505 Eight hundred thousand five hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า
800506 Eight hundred thousand five hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก
800507 Eight hundred thousand five hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
800508 Eight hundred thousand five hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด
800509 Eight hundred thousand five hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า
800510 Eight hundred thousand five hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ
800511 Eight hundred thousand five hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800512 Eight hundred thousand five hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
800513 Eight hundred thousand five hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
800514 Eight hundred thousand five hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
800515 Eight hundred thousand five hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
800516 Eight hundred thousand five hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
800517 Eight hundred thousand five hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800518 Eight hundred thousand five hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
800519 Eight hundred thousand five hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
800520 Eight hundred thousand five hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
800521 Eight hundred thousand five hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800522 Eight hundred thousand five hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800523 Eight hundred thousand five hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800524 Eight hundred thousand five hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800525 Eight hundred thousand five hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800526 Eight hundred thousand five hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800527 Eight hundred thousand five hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800528 Eight hundred thousand five hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800529 Eight hundred thousand five hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800530 Eight hundred thousand five hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
800531 Eight hundred thousand five hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800532 Eight hundred thousand five hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800533 Eight hundred thousand five hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800534 Eight hundred thousand five hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800535 Eight hundred thousand five hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800536 Eight hundred thousand five hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800537 Eight hundred thousand five hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800538 Eight hundred thousand five hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800539 Eight hundred thousand five hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800540 Eight hundred thousand five hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
800541 Eight hundred thousand five hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800542 Eight hundred thousand five hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800543 Eight hundred thousand five hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800544 Eight hundred thousand five hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800545 Eight hundred thousand five hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800546 Eight hundred thousand five hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800547 Eight hundred thousand five hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800548 Eight hundred thousand five hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800549 Eight hundred thousand five hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800550 Eight hundred thousand five hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
800551 Eight hundred thousand five hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800552 Eight hundred thousand five hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800553 Eight hundred thousand five hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800554 Eight hundred thousand five hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800555 Eight hundred thousand five hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800556 Eight hundred thousand five hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800557 Eight hundred thousand five hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800558 Eight hundred thousand five hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800559 Eight hundred thousand five hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800560 Eight hundred thousand five hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
800561 Eight hundred thousand five hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800562 Eight hundred thousand five hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800563 Eight hundred thousand five hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800564 Eight hundred thousand five hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800565 Eight hundred thousand five hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800566 Eight hundred thousand five hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
800567 Eight hundred thousand five hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800568 Eight hundred thousand five hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800569 Eight hundred thousand five hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800570 Eight hundred thousand five hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800571 Eight hundred thousand five hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800572 Eight hundred thousand five hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800573 Eight hundred thousand five hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800574 Eight hundred thousand five hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800575 Eight hundred thousand five hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800576 Eight hundred thousand five hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800577 Eight hundred thousand five hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800578 Eight hundred thousand five hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800579 Eight hundred thousand five hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800580 Eight hundred thousand five hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
800581 Eight hundred thousand five hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800582 Eight hundred thousand five hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800583 Eight hundred thousand five hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800584 Eight hundred thousand five hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800585 Eight hundred thousand five hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800586 Eight hundred thousand five hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800587 Eight hundred thousand five hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800588 Eight hundred thousand five hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800589 Eight hundred thousand five hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800590 Eight hundred thousand five hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
800591 Eight hundred thousand five hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800592 Eight hundred thousand five hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800593 Eight hundred thousand five hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800594 Eight hundred thousand five hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800595 Eight hundred thousand five hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800596 Eight hundred thousand five hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800597 Eight hundred thousand five hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800598 Eight hundred thousand five hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800599 Eight hundred thousand five hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800600 Eight hundred thousand six hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แปด​แสน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800501 ถึง 800600 (Eight hundred thousand five hundred and one to Eight hundred thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 800601-800700, 800701-800800, 800801-800900, 800901-801000, 801001-801100, 801101-801200, 801201-801300, 801301-801400, 801401-801500, 801501-801600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 800401-800500, 800301-800400, 800201-800300, 800101-800200, 800001-800100, 799901-800000, 799801-799900, 799701-799800, 799601-799700, 799501-799600