วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800401 ถึง 800500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800401 ถึง 800500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800401 ถึง 800500 (Eight hundred thousand four hundred and one to Eight hundred thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800401 Eight hundred thousand four hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
800402 Eight hundred thousand four hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​สอง
800403 Eight hundred thousand four hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม
800404 Eight hundred thousand four hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่
800405 Eight hundred thousand four hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า
800406 Eight hundred thousand four hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก
800407 Eight hundred thousand four hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด
800408 Eight hundred thousand four hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด
800409 Eight hundred thousand four hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า
800410 Eight hundred thousand four hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ
800411 Eight hundred thousand four hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800412 Eight hundred thousand four hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
800413 Eight hundred thousand four hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
800414 Eight hundred thousand four hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
800415 Eight hundred thousand four hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
800416 Eight hundred thousand four hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
800417 Eight hundred thousand four hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800418 Eight hundred thousand four hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
800419 Eight hundred thousand four hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
800420 Eight hundred thousand four hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
800421 Eight hundred thousand four hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800422 Eight hundred thousand four hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800423 Eight hundred thousand four hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800424 Eight hundred thousand four hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800425 Eight hundred thousand four hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800426 Eight hundred thousand four hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800427 Eight hundred thousand four hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800428 Eight hundred thousand four hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800429 Eight hundred thousand four hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800430 Eight hundred thousand four hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
800431 Eight hundred thousand four hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800432 Eight hundred thousand four hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800433 Eight hundred thousand four hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800434 Eight hundred thousand four hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800435 Eight hundred thousand four hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800436 Eight hundred thousand four hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800437 Eight hundred thousand four hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800438 Eight hundred thousand four hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800439 Eight hundred thousand four hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800440 Eight hundred thousand four hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
800441 Eight hundred thousand four hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800442 Eight hundred thousand four hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800443 Eight hundred thousand four hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800444 Eight hundred thousand four hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800445 Eight hundred thousand four hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800446 Eight hundred thousand four hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800447 Eight hundred thousand four hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800448 Eight hundred thousand four hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800449 Eight hundred thousand four hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800450 Eight hundred thousand four hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
800451 Eight hundred thousand four hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800452 Eight hundred thousand four hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800453 Eight hundred thousand four hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800454 Eight hundred thousand four hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800455 Eight hundred thousand four hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800456 Eight hundred thousand four hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800457 Eight hundred thousand four hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800458 Eight hundred thousand four hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800459 Eight hundred thousand four hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800460 Eight hundred thousand four hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
800461 Eight hundred thousand four hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800462 Eight hundred thousand four hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800463 Eight hundred thousand four hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800464 Eight hundred thousand four hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800465 Eight hundred thousand four hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800466 Eight hundred thousand four hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
800467 Eight hundred thousand four hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800468 Eight hundred thousand four hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800469 Eight hundred thousand four hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800470 Eight hundred thousand four hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800471 Eight hundred thousand four hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800472 Eight hundred thousand four hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800473 Eight hundred thousand four hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800474 Eight hundred thousand four hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800475 Eight hundred thousand four hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800476 Eight hundred thousand four hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800477 Eight hundred thousand four hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800478 Eight hundred thousand four hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800479 Eight hundred thousand four hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800480 Eight hundred thousand four hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
800481 Eight hundred thousand four hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800482 Eight hundred thousand four hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800483 Eight hundred thousand four hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800484 Eight hundred thousand four hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800485 Eight hundred thousand four hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800486 Eight hundred thousand four hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800487 Eight hundred thousand four hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800488 Eight hundred thousand four hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800489 Eight hundred thousand four hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800490 Eight hundred thousand four hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
800491 Eight hundred thousand four hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800492 Eight hundred thousand four hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800493 Eight hundred thousand four hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800494 Eight hundred thousand four hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800495 Eight hundred thousand four hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800496 Eight hundred thousand four hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800497 Eight hundred thousand four hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800498 Eight hundred thousand four hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800499 Eight hundred thousand four hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800500 Eight hundred thousand five hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แปด​แสน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800401 ถึง 800500 (Eight hundred thousand four hundred and one to Eight hundred thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 800501-800600, 800601-800700, 800701-800800, 800801-800900, 800901-801000, 801001-801100, 801101-801200, 801201-801300, 801301-801400, 801401-801500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 800301-800400, 800201-800300, 800101-800200, 800001-800100, 799901-800000, 799801-799900, 799701-799800, 799601-799700, 799501-799600, 799401-799500