วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 800301 ถึง 800400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800301 ถึง 800400 (Eight hundred thousand three hundred and one to Eight hundred thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800301 Eight hundred thousand three hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
800302 Eight hundred thousand three hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​สอง
800303 Eight hundred thousand three hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม
800304 Eight hundred thousand three hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่
800305 Eight hundred thousand three hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า
800306 Eight hundred thousand three hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก
800307 Eight hundred thousand three hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด
800308 Eight hundred thousand three hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด
800309 Eight hundred thousand three hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า
800310 Eight hundred thousand three hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ
800311 Eight hundred thousand three hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800312 Eight hundred thousand three hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
800313 Eight hundred thousand three hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
800314 Eight hundred thousand three hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
800315 Eight hundred thousand three hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
800316 Eight hundred thousand three hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
800317 Eight hundred thousand three hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800318 Eight hundred thousand three hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
800319 Eight hundred thousand three hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
800320 Eight hundred thousand three hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
800321 Eight hundred thousand three hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800322 Eight hundred thousand three hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800323 Eight hundred thousand three hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800324 Eight hundred thousand three hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800325 Eight hundred thousand three hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800326 Eight hundred thousand three hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800327 Eight hundred thousand three hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800328 Eight hundred thousand three hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800329 Eight hundred thousand three hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800330 Eight hundred thousand three hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
800331 Eight hundred thousand three hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800332 Eight hundred thousand three hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800333 Eight hundred thousand three hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800334 Eight hundred thousand three hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800335 Eight hundred thousand three hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800336 Eight hundred thousand three hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800337 Eight hundred thousand three hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800338 Eight hundred thousand three hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800339 Eight hundred thousand three hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800340 Eight hundred thousand three hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
800341 Eight hundred thousand three hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800342 Eight hundred thousand three hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800343 Eight hundred thousand three hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800344 Eight hundred thousand three hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800345 Eight hundred thousand three hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800346 Eight hundred thousand three hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800347 Eight hundred thousand three hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800348 Eight hundred thousand three hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800349 Eight hundred thousand three hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800350 Eight hundred thousand three hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
800351 Eight hundred thousand three hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800352 Eight hundred thousand three hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800353 Eight hundred thousand three hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800354 Eight hundred thousand three hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800355 Eight hundred thousand three hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800356 Eight hundred thousand three hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800357 Eight hundred thousand three hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800358 Eight hundred thousand three hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800359 Eight hundred thousand three hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800360 Eight hundred thousand three hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
800361 Eight hundred thousand three hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800362 Eight hundred thousand three hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800363 Eight hundred thousand three hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800364 Eight hundred thousand three hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800365 Eight hundred thousand three hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800366 Eight hundred thousand three hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
800367 Eight hundred thousand three hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800368 Eight hundred thousand three hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800369 Eight hundred thousand three hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800370 Eight hundred thousand three hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800371 Eight hundred thousand three hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800372 Eight hundred thousand three hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800373 Eight hundred thousand three hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800374 Eight hundred thousand three hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800375 Eight hundred thousand three hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800376 Eight hundred thousand three hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800377 Eight hundred thousand three hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800378 Eight hundred thousand three hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800379 Eight hundred thousand three hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800380 Eight hundred thousand three hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
800381 Eight hundred thousand three hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800382 Eight hundred thousand three hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800383 Eight hundred thousand three hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800384 Eight hundred thousand three hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800385 Eight hundred thousand three hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800386 Eight hundred thousand three hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800387 Eight hundred thousand three hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800388 Eight hundred thousand three hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800389 Eight hundred thousand three hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800390 Eight hundred thousand three hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
800391 Eight hundred thousand three hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800392 Eight hundred thousand three hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800393 Eight hundred thousand three hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800394 Eight hundred thousand three hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800395 Eight hundred thousand three hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800396 Eight hundred thousand three hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800397 Eight hundred thousand three hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800398 Eight hundred thousand three hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800399 Eight hundred thousand three hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800400 Eight hundred thousand four hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แปด​แสน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800301 ถึง 800400 (Eight hundred thousand three hundred and one to Eight hundred thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน