วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 800201 ถึง 800300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800201 ถึง 800300 (Eight hundred thousand two hundred and one to Eight hundred thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800201 Eight hundred thousand two hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
800202 Eight hundred thousand two hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​สอง
800203 Eight hundred thousand two hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม
800204 Eight hundred thousand two hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่
800205 Eight hundred thousand two hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า
800206 Eight hundred thousand two hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก
800207 Eight hundred thousand two hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด
800208 Eight hundred thousand two hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด
800209 Eight hundred thousand two hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า
800210 Eight hundred thousand two hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ
800211 Eight hundred thousand two hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800212 Eight hundred thousand two hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
800213 Eight hundred thousand two hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
800214 Eight hundred thousand two hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
800215 Eight hundred thousand two hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
800216 Eight hundred thousand two hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
800217 Eight hundred thousand two hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800218 Eight hundred thousand two hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
800219 Eight hundred thousand two hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
800220 Eight hundred thousand two hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
800221 Eight hundred thousand two hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800222 Eight hundred thousand two hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800223 Eight hundred thousand two hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800224 Eight hundred thousand two hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800225 Eight hundred thousand two hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800226 Eight hundred thousand two hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800227 Eight hundred thousand two hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800228 Eight hundred thousand two hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800229 Eight hundred thousand two hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800230 Eight hundred thousand two hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
800231 Eight hundred thousand two hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800232 Eight hundred thousand two hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800233 Eight hundred thousand two hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800234 Eight hundred thousand two hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800235 Eight hundred thousand two hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800236 Eight hundred thousand two hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800237 Eight hundred thousand two hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800238 Eight hundred thousand two hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800239 Eight hundred thousand two hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800240 Eight hundred thousand two hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
800241 Eight hundred thousand two hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800242 Eight hundred thousand two hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800243 Eight hundred thousand two hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800244 Eight hundred thousand two hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800245 Eight hundred thousand two hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800246 Eight hundred thousand two hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800247 Eight hundred thousand two hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800248 Eight hundred thousand two hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800249 Eight hundred thousand two hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800250 Eight hundred thousand two hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
800251 Eight hundred thousand two hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800252 Eight hundred thousand two hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800253 Eight hundred thousand two hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800254 Eight hundred thousand two hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800255 Eight hundred thousand two hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800256 Eight hundred thousand two hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800257 Eight hundred thousand two hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800258 Eight hundred thousand two hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800259 Eight hundred thousand two hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800260 Eight hundred thousand two hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
800261 Eight hundred thousand two hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800262 Eight hundred thousand two hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800263 Eight hundred thousand two hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800264 Eight hundred thousand two hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800265 Eight hundred thousand two hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800266 Eight hundred thousand two hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
800267 Eight hundred thousand two hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800268 Eight hundred thousand two hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800269 Eight hundred thousand two hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800270 Eight hundred thousand two hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800271 Eight hundred thousand two hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800272 Eight hundred thousand two hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800273 Eight hundred thousand two hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800274 Eight hundred thousand two hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800275 Eight hundred thousand two hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800276 Eight hundred thousand two hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800277 Eight hundred thousand two hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800278 Eight hundred thousand two hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800279 Eight hundred thousand two hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800280 Eight hundred thousand two hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
800281 Eight hundred thousand two hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800282 Eight hundred thousand two hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800283 Eight hundred thousand two hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800284 Eight hundred thousand two hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800285 Eight hundred thousand two hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800286 Eight hundred thousand two hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800287 Eight hundred thousand two hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800288 Eight hundred thousand two hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800289 Eight hundred thousand two hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800290 Eight hundred thousand two hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
800291 Eight hundred thousand two hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800292 Eight hundred thousand two hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800293 Eight hundred thousand two hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800294 Eight hundred thousand two hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800295 Eight hundred thousand two hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800296 Eight hundred thousand two hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800297 Eight hundred thousand two hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800298 Eight hundred thousand two hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800299 Eight hundred thousand two hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800300 Eight hundred thousand three hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แปด​แสน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800201 ถึง 800300 (Eight hundred thousand two hundred and one to Eight hundred thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน