วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800101 ถึง 800200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 800101 ถึง 800200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800101 ถึง 800200 (Eight hundred thousand one hundred and one to Eight hundred thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
800101 Eight hundred thousand one hundred and oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
800102 Eight hundred thousand one hundred and twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
800103 Eight hundred thousand one hundred and threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
800104 Eight hundred thousand one hundred and fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
800105 Eight hundred thousand one hundred and fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
800106 Eight hundred thousand one hundred and sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก
800107 Eight hundred thousand one hundred and sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
800108 Eight hundred thousand one hundred and eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
800109 Eight hundred thousand one hundred and nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
800110 Eight hundred thousand one hundred and tenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
800111 Eight hundred thousand one hundred and elevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
800112 Eight hundred thousand one hundred and twelveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
800113 Eight hundred thousand one hundred and thirteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
800114 Eight hundred thousand one hundred and fourteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
800115 Eight hundred thousand one hundred and fifteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
800116 Eight hundred thousand one hundred and sixteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
800117 Eight hundred thousand one hundred and seventeenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
800118 Eight hundred thousand one hundred and eighteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
800119 Eight hundred thousand one hundred and nineteenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
800120 Eight hundred thousand one hundred and twentyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
800121 Eight hundred thousand one hundred and twenty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
800122 Eight hundred thousand one hundred and twenty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
800123 Eight hundred thousand one hundred and twenty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
800124 Eight hundred thousand one hundred and twenty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
800125 Eight hundred thousand one hundred and twenty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
800126 Eight hundred thousand one hundred and twenty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
800127 Eight hundred thousand one hundred and twenty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
800128 Eight hundred thousand one hundred and twenty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
800129 Eight hundred thousand one hundred and twenty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
800130 Eight hundred thousand one hundred and thirtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
800131 Eight hundred thousand one hundred and thirty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
800132 Eight hundred thousand one hundred and thirty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
800133 Eight hundred thousand one hundred and thirty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
800134 Eight hundred thousand one hundred and thirty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
800135 Eight hundred thousand one hundred and thirty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
800136 Eight hundred thousand one hundred and thirty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
800137 Eight hundred thousand one hundred and thirty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
800138 Eight hundred thousand one hundred and thirty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
800139 Eight hundred thousand one hundred and thirty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
800140 Eight hundred thousand one hundred and fortyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
800141 Eight hundred thousand one hundred and forty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
800142 Eight hundred thousand one hundred and forty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
800143 Eight hundred thousand one hundred and forty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
800144 Eight hundred thousand one hundred and forty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
800145 Eight hundred thousand one hundred and forty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
800146 Eight hundred thousand one hundred and forty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
800147 Eight hundred thousand one hundred and forty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
800148 Eight hundred thousand one hundred and forty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
800149 Eight hundred thousand one hundred and forty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
800150 Eight hundred thousand one hundred and fiftyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
800151 Eight hundred thousand one hundred and fifty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
800152 Eight hundred thousand one hundred and fifty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
800153 Eight hundred thousand one hundred and fifty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
800154 Eight hundred thousand one hundred and fifty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
800155 Eight hundred thousand one hundred and fifty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
800156 Eight hundred thousand one hundred and fifty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
800157 Eight hundred thousand one hundred and fifty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
800158 Eight hundred thousand one hundred and fifty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
800159 Eight hundred thousand one hundred and fifty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
800160 Eight hundred thousand one hundred and sixtyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
800161 Eight hundred thousand one hundred and sixty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
800162 Eight hundred thousand one hundred and sixty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
800163 Eight hundred thousand one hundred and sixty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
800164 Eight hundred thousand one hundred and sixty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
800165 Eight hundred thousand one hundred and sixty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
800166 Eight hundred thousand one hundred and sixty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
800167 Eight hundred thousand one hundred and sixty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
800168 Eight hundred thousand one hundred and sixty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
800169 Eight hundred thousand one hundred and sixty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
800170 Eight hundred thousand one hundred and seventyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
800171 Eight hundred thousand one hundred and seventy oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
800172 Eight hundred thousand one hundred and seventy twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
800173 Eight hundred thousand one hundred and seventy threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
800174 Eight hundred thousand one hundred and seventy fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
800175 Eight hundred thousand one hundred and seventy fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
800176 Eight hundred thousand one hundred and seventy sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
800177 Eight hundred thousand one hundred and seventy sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
800178 Eight hundred thousand one hundred and seventy eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
800179 Eight hundred thousand one hundred and seventy nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
800180 Eight hundred thousand one hundred and eightyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
800181 Eight hundred thousand one hundred and eighty oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
800182 Eight hundred thousand one hundred and eighty twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
800183 Eight hundred thousand one hundred and eighty threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
800184 Eight hundred thousand one hundred and eighty fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
800185 Eight hundred thousand one hundred and eighty fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
800186 Eight hundred thousand one hundred and eighty sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
800187 Eight hundred thousand one hundred and eighty sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
800188 Eight hundred thousand one hundred and eighty eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
800189 Eight hundred thousand one hundred and eighty nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
800190 Eight hundred thousand one hundred and ninetyเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
800191 Eight hundred thousand one hundred and ninety oneเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
800192 Eight hundred thousand one hundred and ninety twoเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
800193 Eight hundred thousand one hundred and ninety threeเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
800194 Eight hundred thousand one hundred and ninety fourเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
800195 Eight hundred thousand one hundred and ninety fiveเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
800196 Eight hundred thousand one hundred and ninety sixเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
800197 Eight hundred thousand one hundred and ninety sevenเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
800198 Eight hundred thousand one hundred and ninety eightเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
800199 Eight hundred thousand one hundred and ninety nineเอท ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
800200 Eight hundred thousand two hundredเอท ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แปด​แสน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 800101 ถึง 800200 (Eight hundred thousand one hundred and one to Eight hundred thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 800201-800300, 800301-800400, 800401-800500, 800501-800600, 800601-800700, 800701-800800, 800801-800900, 800901-801000, 801001-801100, 801101-801200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 800001-800100, 799901-800000, 799801-799900, 799701-799800, 799601-799700, 799501-799600, 799401-799500, 799301-799400, 799201-799300, 799101-799200