วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8001 ถึง 8100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 8001 ถึง 8100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8001 ถึง 8100 (Eight thousand and one to Eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
8001 Eight thousand and oneเอท เธาซันด์ แอนด์ วัน แปด​พัน​หนึ่ง
8002 Eight thousand and twoเอท เธาซันด์ แอนด์ ทู แปด​พัน​สอง
8003 Eight thousand and threeเอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี แปด​พัน​สาม
8004 Eight thousand and fourเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ แปด​พัน​สี่
8005 Eight thousand and fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า
8006 Eight thousand and sixเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ แปด​พัน​หก
8007 Eight thousand and sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด
8008 Eight thousand and eightเอท เธาซันด์ แอนด์ เอท แปด​พัน​แปด
8009 Eight thousand and nineเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ แปด​พัน​เก้า
8010 Eight thousand and tenเอท เธาซันด์ แอนด์ เทน แปด​พัน​สิบ
8011 Eight thousand and elevenเอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
8012 Eight thousand and twelveเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ แปด​พัน​สิบ​สอง
8013 Eight thousand and thirteenเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน แปด​พัน​สิบ​สาม
8014 Eight thousand and fourteenเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน แปด​พัน​สิบ​สี่
8015 Eight thousand and fifteenเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน แปด​พัน​สิบ​ห้า
8016 Eight thousand and sixteenเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน แปด​พัน​สิบ​หก
8017 Eight thousand and seventeenเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
8018 Eight thousand and eighteenเอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน แปด​พัน​สิบ​แปด
8019 Eight thousand and nineteenเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน แปด​พัน​สิบ​เก้า
8020 Eight thousand and twentyเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที แปด​พัน​ยี่​สิบ
8021 Eight thousand and twenty oneเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
8022 Eight thousand and twenty twoเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
8023 Eight thousand and twenty threeเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
8024 Eight thousand and twenty fourเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
8025 Eight thousand and twenty fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
8026 Eight thousand and twenty sixเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
8027 Eight thousand and twenty sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
8028 Eight thousand and twenty eightเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
8029 Eight thousand and twenty nineเอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
8030 Eight thousand and thirtyเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที แปด​พัน​สาม​สิบ
8031 Eight thousand and thirty oneเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
8032 Eight thousand and thirty twoเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
8033 Eight thousand and thirty threeเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
8034 Eight thousand and thirty fourเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
8035 Eight thousand and thirty fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
8036 Eight thousand and thirty sixเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
8037 Eight thousand and thirty sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
8038 Eight thousand and thirty eightเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
8039 Eight thousand and thirty nineเอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
8040 Eight thousand and fortyเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที แปด​พัน​สี่​สิบ
8041 Eight thousand and forty oneเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
8042 Eight thousand and forty twoเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
8043 Eight thousand and forty threeเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
8044 Eight thousand and forty fourเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
8045 Eight thousand and forty fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
8046 Eight thousand and forty sixเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
8047 Eight thousand and forty sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
8048 Eight thousand and forty eightเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
8049 Eight thousand and forty nineเอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
8050 Eight thousand and fiftyเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที แปด​พัน​ห้า​สิบ
8051 Eight thousand and fifty oneเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
8052 Eight thousand and fifty twoเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
8053 Eight thousand and fifty threeเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
8054 Eight thousand and fifty fourเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
8055 Eight thousand and fifty fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
8056 Eight thousand and fifty sixเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
8057 Eight thousand and fifty sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
8058 Eight thousand and fifty eightเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
8059 Eight thousand and fifty nineเอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
8060 Eight thousand and sixtyเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที แปด​พัน​หก​สิบ
8061 Eight thousand and sixty oneเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
8062 Eight thousand and sixty twoเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
8063 Eight thousand and sixty threeเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
8064 Eight thousand and sixty fourเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
8065 Eight thousand and sixty fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
8066 Eight thousand and sixty sixเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ แปด​พัน​หก​สิบ​หก
8067 Eight thousand and sixty sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
8068 Eight thousand and sixty eightเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
8069 Eight thousand and sixty nineเอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
8070 Eight thousand and seventyเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
8071 Eight thousand and seventy oneเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
8072 Eight thousand and seventy twoเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
8073 Eight thousand and seventy threeเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
8074 Eight thousand and seventy fourเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
8075 Eight thousand and seventy fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
8076 Eight thousand and seventy sixเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
8077 Eight thousand and seventy sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
8078 Eight thousand and seventy eightเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
8079 Eight thousand and seventy nineเอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
8080 Eight thousand and eightyเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที แปด​พัน​แปด​สิบ
8081 Eight thousand and eighty oneเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
8082 Eight thousand and eighty twoเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
8083 Eight thousand and eighty threeเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
8084 Eight thousand and eighty fourเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
8085 Eight thousand and eighty fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
8086 Eight thousand and eighty sixเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
8087 Eight thousand and eighty sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
8088 Eight thousand and eighty eightเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
8089 Eight thousand and eighty nineเอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
8090 Eight thousand and ninetyเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที แปด​พัน​เก้า​สิบ
8091 Eight thousand and ninety oneเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
8092 Eight thousand and ninety twoเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
8093 Eight thousand and ninety threeเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
8094 Eight thousand and ninety fourเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
8095 Eight thousand and ninety fiveเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
8096 Eight thousand and ninety sixเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
8097 Eight thousand and ninety sevenเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
8098 Eight thousand and ninety eightเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
8099 Eight thousand and ninety nineเอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
8100 Eight thousand one hundredเอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 8001 ถึง 8100 (Eight thousand and one to Eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500, 8501-8600, 8601-8700, 8701-8800, 8801-8900, 8901-9000, 9001-9100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7901-8000, 7801-7900, 7701-7800, 7601-7700, 7501-7600, 7401-7500, 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100